8 มิถุนายน 2561

ประโยคภาษาจีนที่ผู้สอนใช้บ่อยๆในห้องเรียน 教师课堂用语
       สำหรับใครที่เริ่มสนใจในการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาที่ 3   อย่างเช่น ภาษาจีน แล้วกลัวว่า ในการเข้าเรียนแล้ว อาจจะฟัง 老师  หรือครูผู้สอนพูดมาแล้ว อาจจะยังฟังไม่เข้าใจ ในบทความนี้เลยได้หยิบเอาประโยคที่ผู้สอนใช้บ่อยๆ แล้วเราได้ยินกันบ่อยๆ มาฝากกันค่ะ 


同学们好!现在上课。
    Tóng xué men hǎo! Xiàn zài shàng kè.
     สวัสดีค่ะ(ครับ)นักเรียนทุกคน! ตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันเถอะ

👇👇👇
              
  到上课时间了,现在我们上课!
              Dào shàng kè shí jiān le, xiàn zài wǒ men shàng kè!
              ถึงเวลาเรียนแล้ว พวกเราเริ่มเรียนกัน

👇👇👇

  请打开书,翻到第八页。
  Qǐng dǎ kāi shū, fān dào dì bā yè.
              กรุณาเปิดหนังสือแล้วพลิกไปที่หน้า 8

👇👇👇

              
  请看第150页!
  Qǐng   kàn dì 150 yè!
 กรุณาดูที่หน้า150


👇👇👇


 请看第5个生词!
   Qǐng kàn dì 5 gè shēngcí!
   กรุณาดูคำศัพท์ที่ 5

👇👇👇


  读课文,要大声朗读。
     Dú kè wén, yào dà shēng lǎng dú.
              อ่านบทเรียนและต้องอ่านออกเสียงดังๆ
              
👇👇👇

  请接着读下去!
  Qǐng jiēzhe dú xiàqù!
   ขอให้อ่านต่อไปค่ะ


👇👇👇


好,就读到这里。
Hǎo, jiù dú dào zhè lǐ.
    อ่านถึงแค่นี้พอค่ะ(ครับ)


👇👇👇


请看黑板!
     Qǐng kàn hēi bǎn!
                  ขอให้ดูที่กระดานดำค่ะ(ครับ)


👇👇👇
               

 请听我发音!
           Qǐng tīng wǒ fā yīn!
                      โปรดฟังการออกเสียงของฉัน!


👇👇👇


     请听我说。
    Qǐng tīng wǒ shuō.
      กรุณาฟังฉัน(ผม)พูด

👇👇👇

  请跟我说。
                                       Qǐng  gēn wǒ shuō .
                                    กรุณาพูดตามฉัน(ผม)

👇👇👇

请跟我读。
                                         Qǐng gēn wǒ dú.
                                  กรุณาอ่านตามฉัน(ผม)

👇👇👇

   请跟我写。
  Qǐng gēn wǒ xiě.
        กรุณาเขียนตามฉัน(ผม)

👇👇👇

再听一遍。
                                       Zài tīng yí biàn.
                                       ฟังอีกครั้งหนึ่ง

👇👇👇

   再读一遍。
                                          Zài dú yí biàn .
                              อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ(ครับ)

👇👇👇

                                         再说一遍。
                                         Zài shuō yí biàn
                              พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะ(ครับ)

👇👇👇

                                           再写一遍。
                                          Zài xiě yí biàn
                            เขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ(ครับ)

👇👇👇

                                            现在听写。
                                          Xiàn zài tīng xiě.
                                    ให้เขียนตามคำบอก

👇👇👇
                
                                请你读生词
                                       Qǐng nǐ dú shēng cí
                                   กรุณาอ่านคำศัพท์ใหม่

👇👇👇


                                 请你读课文
                                Qǐng nǐ dú kè wén
                               กรุณาอ่านตัวบท

👇👇👇


                                你们懂了吗?
                            Nǐ men dǒng le ma?
                 นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ(ครับ)

👇👇👇


                                   请一起读。
                                    Qǐng yì qǐ dú.
                       กรุณาอ่านพร้อมกันค่ะ(ครับ)

👇👇👇


                            请回答我的问题!
                           Qǐng huí dá wǒ de wèn tí !
                         กรุณาตอบคำถามของฉัน

👇👇👇


                             你们还有什么问题吗?
                              Nǐ men hái yǒu shén me wèn tí ma?
                    นักเรียนยังคำถามอีกไหมคะ(ครับ)

👇👇👇


                                    有问题请问。
                                          Yǒu wèn tí qǐng wèn.
                                   หากคุณมีข้อสงสัยโปรดถาม

👇👇👇

               
                  没听懂的地方,可以问问老师。
                       Méi tīng dǒng de dì fāng, kě yǐ wèn wèn lǎo shī.
                    จุดไหนที่ฟังไม่เข้าใจ สามารถถามครูได้นะคะ(ครับ)

👇👇👇


                              现在布置作业。
                                        Xiàn zài bù zhì zuò yè.
                                       ขอสั่งการบ้าน

👇👇👇

                          预习新课的生词,要会读会写。
              Yù xí xīn kè de shēng cí, yào huì dú huì xiě.
เตรียมคำศัพท์สำหรับบทเรียนใหม่มาล่วงหน้า และควรที่จะอ่านและเขียนให้ได้

👇👇👇

              
                                  请记住生词!
                              Qǐng jì zhù shēng cí!
                        กรุณาจำคำศัพท์ใหม่ให้ได้

👇👇👇


                                   请预习新课!
                                  Qǐng yùxí xīn kè!
                 กรุณาเตรียมคำศัพท์ใหม่มาล่วงหน้า

👇👇👇


                               请看一下语法。
                                      Qǐng kàn yí xià yǔ fǎ.
                                  โปรดดูที่หลักไวยากรณ์

👇👇👇
               
                              请看一下注释。
                                Qǐng kàn yí xià zhù shì.
                              โปรดดูที่หมายเหตุ


👇👇👇
              
                                 请举一个例子!
                                         Qǐng jǔ yí gè lì zi !
                      กรุณายกตัวอย่างมา หนึ่งอย่างค่ะ

👇👇👇

                         你知道这个词的用法吗?
                       Nǐ zhī dào zhè ge cí de yòng fǎ ma?
                     คุณรู้จักวิธีการใช้คำนี้ไหมคะ(ครับ)

👇👇👇


                        请把这句话翻译成泰语!
                   Qǐng bǎ zhè jù huà fān yì chéng tài yǔ!
                   กรุณาแปลประโยคนี้เป็นภาษาไทย


👇👇👇

                                      请造句!
                                     Qǐng zào jù !
                              กรุณาแต่งประโยค

👇👇👇


                         请用这个词造一个句子!
                          Qǐng yòng zhè ge cí zào yí gè jù zi !
                   กรุณาใช้คำนี้ในการแต่งประโยค

👇👇👇


                                 你们读完了吗?
                                        Nǐ men dú wán le ma?
                     พวกคุณอ่านจบแล้วใช่ไหมคะ(ครับ)

👇👇👇


                                   这课难不难?
                             Zhè kè nán bù nán?
                            บทนี้ยากไหมคะ(ครับ)

👇👇👇                 这两个词的意思一样,但是用法不一样。
              Zhè liǎng gè cí de yì si yí yàng, dàn shì yòng fǎ bù yí yàng.
    คำสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แต่วิธีการใช้ไม่เหมือนกัน


👇👇👇                           这两个词的意思很相似。
                        Zhè liǎng gè cí de yì si hěn xiāng sì.
              ความหมายชองสองคำนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก


👇👇👇                             这个词在口语里常常用。
                        Zhè ge cí zài kǒu yǔ lǐ cháng chang yòng.
                             คำนี้มักใช้ในภาษาพูด


👇👇👇


                 这个词只在书面语里用,口语里不用。
                Zhè ge cí zhǐ zài shū miàn yǔ lǐ yòng, kǒu yǔ lǐ bú yòng.
              คำนี้ใช้เฉพาะในภาษาเขียน ไม่ใช่ในภาษาพูด


👇👇👇                              这个词在第 页第 行。
                                 Zhè ge cí zài dì 5 yè dì 7 háng.
                          คำนี้อยู่ในหน้า 5 บรรทัดที่ 7


👇👇👇                    这个句子在第 20 页倒数第 行。
                    Zhè ge jùzi zài dì 20 yè dàoshǔ dì 3 háng.
   ประโยคนี้อยู่ในหน้าที่ 20  บรรทัดที่ 3 นับจากบรรทัดสุดท้าย


👇👇👇                                   请把作业交给我。
                                        Qǐng bǎ zuò yè jiāo gěi wǒ.
                                         ขอให้นำการบ้านมาส่ง


👇👇👇

             
                           同学们要按时交作业。
                                  Tóng xué men yào àn shí jiāo zuò yè.
                             นักเรียนทุกคนต้องส่งการให้ตรงเวลา


👇👇👇                                 请把课文背下来。
                                Qǐng bǎ kè wén bèi xià lái.
                                  ขอให้ท่องจำบทเรียน

👇👇👇


                                        请熟读课文!
                                      Qǐng shú dú kè wén !
                            กรุณาอ่านตัวบทเรียนให้คล่อง


👇👇👇                              下面我们练习会话!
                          Xià miàn wǒ men liàn xí huì huà!
                     ต่อไปเป็นการฝึกการสนทนาค่ะ(ครับ)


👇👇👇                    到下课时间了,今天就学到这儿!
                     Dào xià kè shí jiān le, jīn tiān jiù xué dào zhèr!
              ถึงเวลาเลิกเรียนแล้ว วันนี้เราก็เรียนถึงนี้ค่ะ(ครับ)


👇👇👇


                                            下课。
             Xià kè.
               เลิกเรียน


💖💖💖💖💖💖💖💖💖

               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...