14 กันยายน 2561

เรียนศัพท์จีน ที่เกี่ยวกับธนาคาร 银行


          สำหรับบทความนี้นำคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารมาฝากกันค่ะ ไปดูคำศัพท์ตามแต่ละสถานการณ์กันเลย

รูปภาพจาก pixabay.com

ไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร จะเจอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
ธนาคาร  银行( Yín hang )
ธนบัตร    钞票 / 纸币 ( Chāo piào/zhǐ )
เงินสด     现金 ( Xiàn jīn )
บัตรประชาชน     身份证 ( Shēn fèn zhèng )
หนังสือเดินทาง     护照 ( zhào)
สมุดบัญชีธนาคาร   存折 (Cún zhé)
ออมทรัพย์  储蓄 (Chú )
บัญชีออมทรัพย์   储蓄账户 (Chú xù zhàng )
ฝากออมทรัพย์    储蓄存款 (Chú xù cún kuǎn)
ฝากประจำ   定期存款 (Dìng qī cún kuǎn)
กระแสรายวัน    活期 (Huó qī)
บัญชีเงินฝากประจำ   定期存款 (Dìng qī cún kuǎn)
บัญชีร่วม    联名存款账户  (Lián míng cún kuǎn zhàng )
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน    活期存款账(Huó qī cún kuǎn zhàng )
ดอกเบี้ย   利息 ( xī)
จำนวนเงินฝาก   存款额(Cún kuǎn é)

รูปภาพจาก pixabay.com

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะถามเราว่าต้องการทำบัตรเอทีเอ็ม หรือว่าบัตรวีซ่าเพิ่มมั้ย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคือ

บัตรเอทีเอ็ม   ATM 提款卡(ATM Tí kuǎn kǎ) / 自动提款卡( dòng tí kuǎn kǎ)
บัตรเดบิต  借记卡(Jiè jì kǎ)
บัตรเงินสด  提款卡(Tí kuǎn kǎ)
บัตรเครดิต  信用卡(Xìn yòng )
บัตรมาสเตอร์  万事达卡(Wàn shì dá kǎ)
บัตรวีซ่า  威士卡(Wēi shì kǎ)
รหัสผ่าน  密码( )
ผู้ถือบัตร 持卡人(Chí kǎ rén)
จำกัดจำนวน 限额(Xiàn é)

รูปภาพจาก pixabay.com

ไปกดเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคือ


เครื่องเอทีเอ็ม  自动取款机 ( dòng qǔ kuǎn jī ) 取款机 ( kuǎn jī)
เครื่องปรับสมุดเงินฝาก 存折补登机(Cún zhé bǔ dēng jī)
ถอนเงิน 取钱(Qǔ qián)
ยืนยัน  确定(Què dìng)
ยกเลิก  取消( xiāo)

รูปภาพจาก pixabay.com


เมื่อไปธนาคารแลกเงิน จะเจอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

เงินย่อย  零钱(Líng qián)
แลกเงินย่อย   换成零钱(Huàn chéng líng qián)
แลกเปลี่ยนเงินตรา  换钱 (Huàn qián)   兑换 (Duì huàn)
อัตราแลกเปลี่ยน   汇率 (Huì )
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   外汇率 ( Wài huì )

รูปภาพจาก pixabay.com

ไปขึ้นเช็คที่ธนาคาร จะเจอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

เช็คธนาคาร  支票(Zhī piào)
สมุดเช็ค 支票簿(Zhī piào bù)
เช็คธนาคาร  银行支票(Yín háng zhī piào)
เช็คขีดคร่อม   划线支票(Huá xiàn zhī piào)
เช็คเงินสด    现金支票(Xiàn jīn zhī piào)
เช็คเดินทาง    旅行支票( xíng zhī piào)
แคชเชียร์เช็ค    本票(Běn piào)
แคชเชียร์เช็คธนาคาร   银行本票(Yín háng běn piào)
ขึ้นเงิน (เช็ค)    兑现(Duì xiàn)
เช็คเด้ง     空头支票(Kōng tóu zhī piào)
ประทับตรา   印章 (Yìn zhāng)
ผู้สั่งจ่าย   付款人( kuǎn rén)
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า   远期支票(Yuǎn qī zhī piào)
ผู้รับเงิน    收款人 (Shōu kuǎn rén)
รูปภาพจาก pixabay.com

บริการอื่นๆของธนาคาร

โอนเช็ค  转账支票 (Zhuǎn zhàng zhī piào)
ฝากเงิน   存钱 (Cún qián存钱(Cún qián)
ใบนำฝาก   存款单 (Cún kuǎn dān)
ฝากเช็ค    支票存款 (Zhī piào cún kuǎn)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร   银行手续费 (Yín háng shǒu xù fèi)
เอกสารสินเชื่อ 信用证(Xìn yòng zhèng)
สินเชื่อ  信贷 (Xìn dài)
กู้เงิน  贷款 (Dài kuǎn)
ผ่อนชำระเป็นงวดๆ  分期付款(Fēn qī fù kuǎn)
อัตราดอกเบี้ย 利率( )
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   贷款利率(Dài kuǎn lì )


欢迎补充:เรียนศัพท์จีน ที่เกี่ยวกับธนาคาร银行
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...