30 พฤศจิกายน 2561

เรียนคำศัพท์ภาษาจีน ผ่านใบสมัครงาน


ใบสมัครงาน

รูปภาพจาก pixabay.com


     โดยปกติเมื่อเราไปสมัครงาน ก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารในการสมัคร ก็อย่างเช่น
  👉 รูปถ่าย本人照片(Běn rén zhào piàn ) Photo โดยปกติทั่วไปก็ขนาดประมาณ 1 นิ้ว一寸照片(Yí cùn zhào piàn )

  👉 สำเนาบัตรประชาชน   本人身份证复印件(Běn rén shēn fèn zhèng fù yìn jiàn ) Identification Card(I.D. Card)

  👉 สำเนาทะเบียนบ้าน本人户籍复印件(Běn rén hù jí fù yìn jiàn ) /  本人户口复印件(Běn rén hù kǒu fù yìn jiàn) Home Registration

  👉 สำเนาวุฒิการศึกษา本人最后学历证书复印件(Běn rén zuì hòu xué lì zhèng shū fù yìn jiàn) Education Vocabulary

  👉 สำเนาใบแสดงผลการเรียน本人最后学历成绩单复印件(Běn rén zuì hòu xué lì chéng jì dān fù yìn jiàn ) Transcript

  👉 สำเนาใบรับรองการทำงานจากที่เก่า หรือ หนังสือรับรองการทำงาน  就业证明书(Jiù yè zhèng míng shū ) Letter of Recommendation / Testimonial/ Employment Certificate

ส่วนข้อมูลที่เราจะเห็นจากใบสมัครงาน ตามปกติแล้วก็จะมี 6 หัวข้อใหญ่ๆ ที่พบเห็นกันโดยทั่วไปในใบสมัครงาน คือ

1.ประวัติส่วนตัว 申请人情况(Shēn qǐng rén qíng kuàng) Personal Information

2.ประวัติการศึกษา受教育情况 (Shòu jiào yù qíng kuàng) Education Background

3.ประสบการณ์การทำงาน工作经历 (Gōng zuò jīng lì) / 个人工作经历 (Gè rén gōng zuò jīng lì) Employment Record

4.ความสามารถทางภาษา语言能力 (Yǔ yán néng lì) Language Ability

5.ความสามารถในการทำงานและความชำนาญเฉพาะด้าน工作能力及其他专长 (Gōng zuò néng lì jí qí tā zhuān cháng) Working ability and other expertise

6. ประวัติครอบครัว 申请人亲属情况 (Shēn qǐng rén qīn shǔ qíng kuàng) Family Member of the Applicants


เราไปดูข้อมูลในแต่ละหัวข้อกันค่ะ ก่อนที่จะไปถึงการกรอกประวัติส่วนตัว ก็จะต้องเขียนชื่อผู้สมัครงาน และตำแหน่งงานที่สนใจ รวมถึงเงินเดือนที่คาดหวัง

💚💚 ผู้สมัครงาน ภาษาจีน ก็คือ 应聘者 (Yìng pìn zhě) Applicant/Candidate ก็ให้กรอกชื่อ นามสกุล 姓名 (Xìng míng) เพศ 姓别 (Xìng bié)   ผู้ชาย (Nán) Male  ผู้หญิง (Nǚ) Female

💗💗 ตำแหน่งที่สมัคร หรือตำแหน่งงานที่สนใจ ภาษาจีนคือ 应聘职位(Yìng pìn zhí wèi) Position applied for / Position desired

       💛💛 เงินเดือนที่คาดหวัง หรือ เงินเดือนที่ต้องการ ภาษาจีน ก็คือ月薪要求(Yuè xīn yāo qiú) Expected salary / Salary expected ในส่วนนี้เราจะระบุเป็นตัวเลข เลย หรือเราจะเขียนว่า  ต่อรองได้(เงินเดือน) 可以商量 (Kě yǐ shāng liáng) Negotiable หรือ 面谈 (Miàn tán) Interview คือ สัมภาษณ์หรือเจอกันแล้วค่อยคุยกัน


หัวข้อที่ 1
    ประวัติส่วนตัว 申请人情况(Shēn qǐng rén qíng kuàng) Personal Information ก็จะมีข้อมูลดังนี้

ที่อยู่ปัจจุบัน当前联系地址(Dāng qián lián xì dì zhǐ) Present address

เบอร์โทร 手机号码(Shǒu jī hào mǎ) และหรือ  E-mail电子邮件(Diàn zǐ yóu jiàn)

       วัน เดือน ปีเกิด出生日期(Chūshēng rì qī) Date of birth

       สถานที่เกิด 出生地点(Chū shēng dì diǎn) Place to Birth ประเทศ 国家(Guó jiā) Country    เมือง 城市(Chéng shì) City

       อายุ年龄(Nián líng) Age

เชื้อชาติ民族(Mín zú) Race

สัญชาติ国际(Guó jì) Citizenship / Nationality

ศาสนา 宗教  (Zōng jiào) Religion เช่น

- ศาสนาพุทธ 佛教(Fó jiào) Buddhism
- ศาสนาคริสต์基督教(Jī dū jiào)Christian
- ศาสนาอิสลาม伊斯兰教(Yī sī lán jiào)Islam

บัตรประชาชนเลขที่  身份证号码(Shēn fèn zhèng hào mǎ) 
Identity card no. บัตรหมดอายุ 有效期至(Yǒu xiào qī zhì) Expiration date
ส่วนสูง身高(Shēn gāo) Height  เซนติเมตร 厘米(Lí mǐ) Centimeter

น้ำหนัก体重(Tǐ zhòng) Weight กิโลกรัม 公斤(Gōng jīn) Kilograms
สถานภาพทางการทหาร服兵役情况(Fú bīng yì qíng kuàng) Military status เช่น
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว退伍 (Tuìwǔ) /退役 (Tuì yì ) Conscripted
-ได้รับการยกเว้น免除兵役 (Miǎn chú bīng yì) Exempted
-ยังไม่เกณฑ์ทหาร未服役(Wèi fú yì)/ 未服兵役(Wèi fú bīng yì) No Military Service
-ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร延缓征兵 (yánhuǎn bīngyì) Postponing conscription
                สถานภาพการสมรส   婚姻状况 (Hūn yīn zhuàng kuàng) Marital status เช่น
- โสด 未婚 (Wèi hūn) Single
- แต่งงานแล้ว 已婚 (Yǐ hūn) Married
- หย่าร้าง 离婚(Lí hūn) Divorced
- แยกกันอยู่ 分局 (Fēn jú) Separated
            ที่อยู่ถาวร  永久通信地址 (Yǒng jiǔ tōng xìn dì zhǐ) Permanent address
                ชื่อที่เคยใช้(ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อ) 曾用名(Céng yòng míng) Passed by the name

หัวข้อที่ 2
    ประวัติการศึกษา受教育情况(Shòu jiào yù qíng kuàng) Education Background ก็จะมีข้อมูลดังนี้

ระดับการศึกษา教育水平(Jiào yù shuǐ píng) Education Level
       -มัธยมศึกษาตอนปลาย 高中 (Gāozhōng) High school
-ปวช. 中专(Zhōng zhuān) Vocational
-ปวส.大专 (Dà zhuān) High Vocational Certificate
-ปริญญาตรี 本科 (Běn kē) Bachelor degree
-ปริญญาโท研究生 (Yán jiū shēng) / 硕士 (Shuò shì) Master degree
-สูงกว่าปริญญาตรี 本科以上 (Běn kē yǐ shàng) Post- Graduate
-อื่นๆ 其他 (Qí tā) Others
สถาบันการศึกษา学校(Xué xiào) Institutions
ปีที่จบการศึกษา (ตั้งแต่ - ถึง)在校时间(Zài xiào shí jiān) Year Attended (from/ to)
สาขาวิชา主修专业(Zhǔ xiū zhuān yè) Fields of study
ประกาศนียบัตร  / ปริญญาที่ได้รับ  毕业证书及学位证书( Bì yè zhèng shū jí xué wèi zhèng shū ) Certificates Obtained or  To Obtain

หัวข้อที่ 3
ประสบการณ์การทำงาน工作经历 (Gōng zuò jīng lì) / 个人工作经历 (Gè rén gōng zuò jīng lì) Employment Record
       บริษัท 工作单位(Gōng zuò dān wèi )Employer
       ระยะเวลาการทำงาน起止时间 (Qǐ zhǐ shí jiān) Time (from/ to)
ตำแหน่ง 职位 (Zhí wèi) Position 
เงินเดือน工资 (Gōng zī) /月薪(Yuè xīn) Salary
เหตุผลที่ลาออกจากงาน辞职的原因(Cí zhí de yuán yīn) Reasons of resignation /  Reasons for leaving

หัวข้อที่ 4
ความสามารถทางภาษา语言能力 (Yǔ yán néng lì) Language Ability /Language Proficiency
      汉语(Hàn yǔ)ภาษาจีน Chinese
      泰语(Tài yǔ)ภาษาไทย Thai
      英语(Yīng yǔ)ภาษาอังกฤษ English
     其他外语(Qí tā wài yǔ) ภาษาอื่นๆ Other Languages
     บอกระดับทางด้านความสามารถทางด้านภาษา
    พูด 口语(Kǒu yǔ) Speaking  เขียน (Xiě)   Writing อ่าน 阅读 (Yuè dú) Reading
    外语水平(Wài yǔ shuǐ píng) ระดับภาษาต่างประเทศ Foreign language level
    👉 很好(Hěn hǎo) ดีมาก Excellent
    👉  (Hǎo) ดี Good
    👉较好(Jiào hǎo) ปานกลาง Fair
    👉差(Chà) แย่  Poor
    不会(Bú huì) ไม่ได้ None

หัวข้อที่ 5
     ความสามารถในการทำงานและความชำนาญเฉพาะด้าน工作能力及其他专长(Gōng zuò néng lì jí qí tā zhuān cháng) Working ability and other expertise
- ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 电脑能力(Diàn nǎo néng lì) Computer ability
- พิมพ์ดีด 打字 (Dǎ zì) Typewriter คำ (Zì) Word /นาที(fēn) Minute

หัวข้อที่ 6
ประวัติครอบครัว 申请人亲属情况 (Shēn qǐng rén qīn shǔ qíng kuàng) Family Member of the Applicants มีข้อมูลดังนี้ เช่น ชื่อ อายุ อาชีพ ของคู่สมรส บิดา มารดา
ชื่อ 姓名(Xìng míng) Name
อายุ 年龄 (Nián líng) Age
อาชีพ 职业 ( Zhí yè ) Employment
คู่สมรส 配偶 (Pèi ǒu) Spouse
บิดา (พ่อ) 父亲 (Fù qīn) Father
มารดา(แม่) 母亲 (Mǔ qīn) Mother
      ถ้าเสียชีวิต หรือ ตาย ภาษาจีน คือ 过世 (Guò shì) Passed away / Deceased

**บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 紧急情况下通报的人 (Jǐn jí qíng kuàng xià tōng bào de rén) Person to notify in case of emergency

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:เรียนคำศัพท์ภาษาจีน ผ่านใบสมัครงาน 

28 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีน อุปกรณ์การเรียน 学习用品


รูปภาพจาก pixabay.com


笔袋 Bǐ dài กระเป๋าดินสอ
铅笔盒 Qiān bǐ hé กล่องดินสอ
铅笔 Qiān bǐ ดินสอ
自动铅笔 Zì dòng qiān bǐ ดินสอกด
白板笔 Bái bǎn bǐ ปากกาไวท์บอร์ด
圆珠笔 Yuán zhū bǐ ปากกาลูกลื่น
荧光笔 Yíng guāng bǐ ปากกาเน้นข้อความ
红笔 Hóng bǐ ปากกาแดง
蓝笔 Lán bǐ ปากกาน้ำเงิน
蜡笔 Là bǐ สีเทียน
钢笔 Gāng bǐ ปากกา
笔筒   tǒng กล่องที่เสียบปากกาดินสอ
橡皮 Xiàng pí ยางลบ
削笔机 Xiāo bǐ jī เครื่องเหลาดินสอ
卷笔刀 Juăn bǐ dāo กบเหลาดินสอ
液体胶水 Yè tǐ jiāo shuǐ กาวน้ำ
固体胶 Gù tǐ jiāo กาวแท่ง
圆规 Yuán guī วงเวียนสองขา
美工刀 Měi gōng dāo มีดคัตเตอร์
剪刀 Jiǎn dāo กรรไกร
修正带 Xiū zhèng dài เทปลบคำผิด
修正液 Xiū zhèng yè ปากกาลบคำผิด
本子 Běn zi สมุด
订书机 Dìng shū jī ที่เย็บกระดาษ
起钉器 Qǐ dīng qì ที่แกะลวดเย็บกระดาษ
打孔器 Dǎ kǒng qì ที่เจาะกระดาษ
粉笔 Fěn bǐ ชอล์ค
尺子 Chǐ zi ไม้บรรทัด
课本 Kè běn หนังสือเรียน
计算器 Jì suàn qì เครื่องคิดเลข
词典 Cí diǎn พจนานุกรม
书包 Shū bāo กระเป๋านักเรียน
回形针 Huí xíng zhēn คลิปหนีบกระดาษ
水彩颜料 Shuǐ cǎi yán liào สีน้ำ
调色板 Tiáo sè bǎn จานสี
排笔 Pái bǐ พู่กันระบายสี
油画棒 Yóu huà bàng  สีชอล์คน้ำมัน
水彩笔 Shuǐ cǎi bǐ ปากกาสีเมจิก
彩笔 Cǎi bǐ ดินสอสี
便利贴 Biàn lì tiē  กระดาษโน๊ต

💦💦💦💦💦💦💦

22 พฤศจิกายน 2561

ที่จอดรถใกล้พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ ราชนาวีสโมสร


       สำหรับใครที่กำลังหาที่จอดรถที่ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ แล้วต้องการที่จะขับรถไปและยังเป็นกังวลใจว่าจะไปจอดรถได้ที่ไหนนั้น สำหรับบทความนี้แอดมินเลยแนะนำสถานที่ในการจอดรถ ซึ่งถือว่ามีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่กว้างขวาง


 ที่จอดรถในส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะ


ที่จอดรถในส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะ

ที่จอดรถในส่วนนี้บุคคลทั่วไปสามารถนำรถเข้ามาจอดได้ค่ะ


 นั่นก็คือ “ราชนาวีสโมสร”  สำหรับที่จอดของราชนาวี จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 06:00 – 22:00. ส่วนค่าบริการนั้น15นาทีแรก ฟรี เกิน 15 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง ดังนั้นชั่วโมงแรกจะอยู่ที่ 30 บาท ชั่วโมงต่อไปก็ชั่วโมงละ 20 บาท แล้วถ้าจอดเกิน 8 ชั่วโมง ก็เหมาจ่ายไป 150 บาทค่ะ 
     แต่ถ้าใครไปทานข้าวตรงราชนาวีสโมสร ก็สามารถเอาบัตรจอดรถไปปั๊มได้นะคะ เราก็จะได้จอดรถฟรี (ถ้าจำไม่ผิดคือ ต้องกินเกิน 200 บาทขึ้นไป ถึงจะเอาบัตรจอดรถไปปั๊มได้นะคะ)และที่นี่ยังมีห้องน้ำเอาไว้ให้บริการโดยคิดราคาอยู่ที่ 5  บาทสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง กับที่จอดรถ

停车场 Tíng chē chǎng  ที่จอดรถ ลานจอดรถ

停车位/ 车位  Tíng chē wèi / Chē wèi  ที่จอด

露天停车场 Lù tiān tíng chē chǎng ที่จอดรถกลางแจ้ง

室内停车场 Shì nèi tíng chē chǎng  ที่จอดรถในร่ม

免费车位 Miǎn fèi chē wèi ที่จอดรถฟรี

付费车位  fèi chē wèi ที่จอดรถที่เสียค่าใช้จ่าย

固定车位  dìng chē wèi ที่จอดรถแบบประจำ

临租车位 Lín zū chē wèi ที่จอดรถให้เช่า

停车卡 Tíng chē kǎ  บัตรจอดรถ

收费 Shōu fèi เก็บค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย

费用 Fèi yòng ค่าใช้จ่าย

停车费 Tíng chē fèi ค่าจอดรถ

收费车位包天 Shōu fèi chē wèi bāo tiān ค่าจอดรถแบบเหมาจ่ายรายวัน

收费车位包月Shōu fèi chē wèi bāo yuè ค่าจอดรถแบบเหมาจ่ายรายเดือน

收费车位包年Shōu fèi chē wèi bāo nián ค่าจอดรถแบบเหมาจ่ายรายปี
💦💦💦💦💦💦💦💦💦

20 พฤศจิกายน 2561

ชื่ออาคารเป็นภาษาจีน ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

      สำหรับบทความนี้ได้เอาแผนที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งชื่ออาคารแต่ละที่เป็นภาษาจีนมาฝากกันค่ะ


大皇宫与玉佛寺建筑物名称

Dà huáng gōng yǔ yù fó sì jiàn zhú wù míng chēng
ชื่ออาคารในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
1.先朝藏佛阁                                หอพระราชพงศานุสรณ์
   Xiān cháo zàng  fó gé               (HOR PHRA RAJPHONGSANUSORN)   


2.本朝藏佛阁                                  หอราชกรมานุสรณ์
   Běn cháo zàng  fó                 (HOR PHRA RAJKORAMANUSORN)3.乐达纳舍利塔                             พระศรีรัตนเจดีย์
    Lè dá nà shè lì tǎ                    (PHRA SIRATANA CHEDI)


4.金刚佛殿                                     หอพระนาค
   Jīn gāng fó diàn                         (HOR PHRA NAK)


5.尖顶佛塔                                     พระวิหารยอด
 Jiān dǐng fó tǎ                              (PHRA WIHARN YOD)


6.吴哥窟模型                                 นครวัดจำลอง
   Wú gē kū móxíng                   (MODEL OF ANGKOR WAT)


7.藏经楼、藏经阁                         พระมณฑป
Zàng jīng lóu Zàng jīng gé     (PHRA MONDOP)


8.皇家法藏殿                               หอพระมณเฑียรธรรม
Huáng jiā fǎ zàng  diàn            (HOR PHRA MONTHIAN DHARMA)


9.碧隆天神殿                               ปราสาทพระเทพบิดร
   Bì lóng tiān shén diàn             (PRASAT PHRA DHEPBIDORN)
                                                             (THE ROYAL PANTHEON)


10.大雄宝殿                                 พระอุโบสถ
   Dà xióng bǎo diàn           (CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA)


11.香王观音阁                             หอพระคันธารราฐ
   Xiāng wáng guān yīn gé       (HOR PHRA GANDHARARAT)


12.钟楼                                       หอระฆัง

   Zhōng lóu                              (BELFRY TOWER)

13.武隆碧曼宫                         พระที่นั่งบรมพิมาน
   Wǔ lóng  bì màn gōng       (BOROM PHIMAN MANSION)

14.悉达拉碧隆亭                     พระที่นั่งสีตลาภิรมณ์
   Xī dá lā bì lóng tíng              (SIDHALA PHIROM HALL)

15.乐达纳佛殿                        พระพุทธรัตนสถาน
   Lè dá nà fó diàn             (BUDDHA RATANA STARN HALL)

16.因陀罗殿                            พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
   Yīn tuó luó diàn                  (AMARINDRA WINITCHAI HALL)

17.伟大护国神殿                     พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
   Wěi dà hù guó shén diàn        (PAISAL TAKSIN HALL)

18.乍迦博碧曼宫                    พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
   Zhà jiā bó bì màn gōng          (CHAKRAPAT PHIMAN HALL)

19.大神殿                              พระที่นั่งมหิศรปราสาท
    Dà shén diàn                     (MAHISORN PRASAT HALL)

20.天阁                                 หอพระสุราลัย
   Tiān gé                         (HOR PHRA SULALAI PHIMAN)

21.喜悦亭                             พระที่นั่งราชฤดี
   Xǐ yuè tíng                         (RAJRUEDI HALL)

22.金佛阁                            หอศาสตราคม
    Jīn fó gé                         (HOR SASTRAKOM)

23.睹史多亭                        พระที่นั่งดุสิตาภิรมณ์
   Dǔ shǐ duō tíng                 (DUSITA PHIROM HALL)

24.月亭                              พระที่นั่งสนามจันทร
   Yuè tíng                          (SNAMCHAND PAVILION)

25.宗庙阁                           หอพระธาตุมณเฑียร
   Zōng miào gé              (HOR PHRA DHART MONTHIAN)

26.节基殿                          พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
   Jié jī diàn                                 (CHAKRI MAHA PRASAT HALL)

27.蒙素坦殿                     พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
   Méng sù tǎn diàn         (MOONSTARN BAROMASNA HALL)

28.颂慕提瓦乐殿             พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ
   Sòng mù tí wǎ lè diàn    (SOMUT DEVARAJ UBBAT HALL)

29.迦兰耶殿                    พระที่นั่งราชกรัณยสภา
   Jiā lán yé diàn                     (RAJKARANYASAPHA HALL)

30.阿蓬碧莫亭                พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
     Ā péng bì mò tíng     (APHORN PHIMOK PRASAT PAVILION)

31.兜率(律实)殿        พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
     Dōu lǜ (Lǜ shí) diàn    (DUSIT MAHA PRASAT HALL)

32.玉佛寺博物馆             พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว
    Yù fó sì bó wù guǎn    (WAT PHRA KAEO MUSEUM)

33.泰国装饰品与硬币展销处  ที่แสดงเครื่องประดับและเหรียญเงินไทย   
   Tài guó zhuāng shì pǐn yǔ yìng bì zhǎn xiāo chù  (THE ROYAL THAI DECORATIONS AND COINS PAVILION)

34.阿他威赞亭                         อรรธวิจารณ์ศาลา
     Ā tā wēi zàn tíng  (EXHIBITION IN HONOR OF HIS MAJESTY THE KING)คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...