18 ธันวาคม 2562

ประโยคภาษาจีน จ่ายเงิน (ช้อปปิ้ง)
ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่
How much it if?
多少钱?
Duōshǎo qián?


ถ้าซื้อสามชิ้นราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ
How much is it altogether if I buy three? 
要是我买三件一共多少钱?
Yàoshi wǒ mǎi sān jiàn yīgòng duōshǎo qián?


ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยัง
Does the price include VAT?
价格含增值税吗?
Jiàgé hán zēngzhí shuì ma?


ขอคืนภาษีได้ไหม
Can I have a tax refund?
可以退税吗?
Kěyǐ tuìshuì ma?


แพงไปหน่อยนะ
It’s a little expensive.
有点贵。
Yǒudiǎn guì.


มันแพงไปสำหรับฉัน
It’s too much for me.
对我来说太贵了。
Duì wǒ lái shuō tài guìle.


เกินงบของฉันแล้ว
That’s over my budget.
那超出了我的预算。
Nà chāochūle wǒ de yùsuàn.


ช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหม
Can you give me a discount?
能给我优惠点吗?
Néng gěi wǒ yōuhuì diǎn ma?


ราคานี้ลดแล้ว
This price is already discounted.
这个价格是已经打过折了。
Zhège jiàgé shì yǐjīng dǎguò zhéle.


ไม่ได้ค่ะ นี่เป็นราคาที่ต่ำแล้ว
No , it is too low a price.
不行,这个价格实在太低了。
Bùxíng, zhège jiàgé shízài tài dīle.


ราคาลดพิเศษเกินจริงไปนะ
This discounted price is too exaggerated.
这个打折的价格也太夸了吧。
Zhège dǎzhé de jiàgé yě tài kuāle ba.


ราคานี้นี่คือก่อนหรือหลังส่วนลดคะ
Is my price before or after the discount?
我这个价格是打折前的还是打折后的?
Wǒ zhège jiàgé shì dǎzhé qián de háishì dǎzhé hòu de?


ถ้าซื้อสองชิ้นจะลดให้ได้ไหมคะ
Can you give me a discount if I buy two of these?
如果我买两个,你能给我打折吗?
Rúguǒ wǒ mǎi liǎng gè, nǐ néng gěi wǒ dǎzhé ma?


ราคานี้ลด20%แล้วใช่ไหมคะ
Is this the price after the 20% discount?
这是八折后的价格吗?
Zhè shì bā zhé hòu de jiàgé ma?


มีชิ้นที่ถูกกว่านี้ไหม
Do you have anything less expensive?
有便宜点的吗?
Yǒu piányí diǎn de ma?


ชิ้นนี้ราคาเหมาะกับคุณภาพดีนะ
This one is reasonable.
价格是实在的。
Jiàgé shì shízài de.


คุณภาพดีและราคาเหมาะสม
Good quality, price is.
质量好、价格实在。
Zhìliàng hǎo, jiàgé shízài.


ราคายังอยู่ในงบของเราด้วย
It’s within our budget.
在我们的预算之内。
Zài wǒmen de yùsuàn zhī nèi.


ฉันตัดสินใจซื้อชิ้นนี้
I decided on this one. / I settled on this.
我决定买这个。
Wǒ juédìng mǎi zhège.


ฉันซื้อชิ้นนี้
I’ll take this one. / I’ll get this one.
我要这个。
Wǒ yào zhège.


ทั้งหมดราคาเท่าไหร่
How much is it all together?
一共多少钱?
Yígòng duōshǎo qián?


คุณจะจ่ายเงินสดหรือบัตรเครดิตคะ
Will you pay by cash or credit card?
你用现金还是信用卡付款?
Nǐ yòng xiànjīn háishì xìnyòngkǎ fùkuǎn?


ฉันจะจ่ายเงินสด
I’ll pay in cash.
我付现金。
Wǒ fù xiànjīn.


ฉันจะจ่ายด้วยบัตรเครดิต
I’ll pay by credit card.
我用信用卡。
Wǒ yòng xìnyòngkǎ.


ใช้บัตรเครดิตได้ไหม
Can I use this credit card?
可以刷卡吗?
Kěyǐ shuākǎ ma?


ฉันจ่ายเป็นเงินบาท / เงินหยวน ได้ไหม
Can I pay in baht/yuan?
我可以付泰铢/元吗?
Wǒ kěyǐ fù tàizhū/yuán ma?


ขอใบเสร็จด้วยได้ไหมคะ
Can I have a receipt?
能给我一张收据吗?
Néng gěi wǒ yī zhāng shōujù ma?


ช่วยบอกได้ไหมคะว่าจะขอคืนภาษีได้ยังไง
Could you tell me how to get a VAT refund?
你能告诉我怎么退税吗?
Nǐ néng gàosù wǒ zěnme tuìshuì ma?


ช่วยออกเอกสารขอคืนภาษีให้ด้วยค่ะ
Could you make out a VAT refund form?/Could you prepare a VAT refund form?
你能给我开一份退税表吗?
Nǐ néng gěi wǒ kāi yī fèn tuìshuì biǎo ma?

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充 : ประโยคภาษาจีน  จ่ายเงิน (ช้อปปิ้ง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...