5 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (ประชุม)
ฉันต้องเตรียมการอย่างมากมายสำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้
I have to do a lot of homework for tomorrow's meeting. 
明天要开会,我还要做许多准备工作。
Míngtiān yào kāihuì, wǒ hái yào zuò xǔduō zhǔnbèi gōngzuò.


หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาของการประชุมโปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า
If there is any change about the time of the meeting, please notify us in advance.
开会时间如有变,请提前告诉我们。
Kāihuì shíjiān rú yǒu biàn, qǐng tíqián gàosù wǒmen.


คุณช่วยจัดการเรื่องประชุมกับแผนกการตลาดได้ไหม
Could you arrange a meeting with the Marketing Department?
你能安排一下与市场部开会吗?
Nǐ néng ānpái yīxià yǔ shìchǎng bù kāihuì ma?


โปรดสละเวลาอ่านเอกสารก่อนที่จะเริ่มการประชุม
Please try and find time to read the document before the meeting. 
开会前请抽时间把文件看一下。
Kāihuì qián qǐng chōu shíjiān bǎ wénjiàn kàn yīxià.


เรามีการประชุมสั้น ๆ
We had a short meeting. 
我们开了个短会。
Wǒmen kāile gè duǎn huì.

ฉันเกรงว่าการประชุมจะถูกเลื่อนออกไป
I'm afraid the meeting will be postponed. 
会议怕要延期了。
Huìyì pà yào yánqīle.


เริ่มประชุมกันได้เลย
Let’s start the meeting.
现在开会!
Xiànzài kāihuì!


ฉันขออธิบายวัตถุประสงค์ของการประชุมในวันนี้
Let me explain the purpose of today's meeting. 
我来讲一下今天开会的目的。
Wǒ lái jiǎng yīxià jīntiān kāihuì de mùdì.


วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกลยุทธ์การตลาด
Today, we’ll talk about the marketing strategy.
今天,我们来讨论营销策略。
Jīntiān, wǒmen lái tǎolùn yíngxiāo cèlüè.


การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือกันเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา
The purpose of this meeting is to discuss our promotional activities.
这次会议的目的是讨论我们的促销活动。
Zhè cì huìyì de mùdì shì tǎolùn wǒmen de cùxiāo huódòng.


คุณมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง
What’s your opinion on this matter?
你对这件事有什么看法呢?
Nǐ duì zhè jiàn shì yǒu shén me kànfǎ ne?


ฉันขอความเห็นของคุณแบบตรงไปตรงมา
Let me hear your frank opinions.
让我听听你坦率的意见。
Ràng wǒ tīng tīng nǐ tǎnshuài de yìjiàn.


คุณมีความเห็นอะไรไหม
Do you have any comments?
你有什么意见吗?
Nǐ yǒu shén me yìjiàn ma?


คุณมีความเห็นหรือแนวคิดสำหรับโครงการนี้ไหม
Do you have any comments or thoughts on this project? 
您对这个项目有什么见解或想法吗?
Nín duì zhège xiàngmù yǒu shé me jiànjiě huò xiǎngfǎ ma?


ฉันมีข้อเสนอแนะ
I have a suggestion.
我有个建议。
Wǒ yǒu gè jiànyì.


ฉันมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้
I have a suggestion about this. 
关于这件事我有个建议。
Guānyú zhè jiàn shì wǒ yǒu gè jiànyì.


ฉันมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
I have a suggestion for how we can fix that. 
我倒是有个建议能解决那个问题。
Wǒ dǎoshì yǒu gè jiànyì néng jiějué nàgè wèntí.


เราจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันโดยด่วน
We need to change our strategies urgently.
我们需要紧急改变我们的策略。
Wǒmen xūyào jǐnjí gǎibiàn wǒmen de cèlüè.


เราจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของเราอย่างเร่งด่วน
We need to adjust our operation strategy urgently.
我们需要紧急调整一下操作策略。
Wǒmen xūyào jǐnjí tiáozhěng yīxià cāozuò cèlüè.


เรามาคุยกันเถอะว่าจะทำแผนนี้ให้สำเร็จยังไงดี
Let’s discuss how we will carry out the plan.
让我们讨论一下如何执行这个计划。
Ràng wǒmen tǎolùn yīxià rúhé zhíxíng zhège jìhuà.


ฉันจะบอกคุณว่าปัญหาคืออะไร
I’ll tell you what the problem is.
我来告诉你问题出在哪里。
Wǒ lái gàosù nǐ wèntí chū zài nǎlǐ.


คุณคัดค้านหรือเห็นด้วยกับแผนนี้
Do you agree or disagree the plan?
你同意还是不同意这个计划?
Nǐ tóngyì háishì bù tóngyì zhège jìhuà?


ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณในประเด็นนั้น
I can’t go along with you on that point.
在那一点上我不能同意你的意见。
Zài nà yīdiǎn shàng wǒ bùnéng tóngyì nǐ de yìjiàn.


แผนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบางส่วน
The plan needs some modifications.
这个计划需要修改。
Zhège jìhuà xūyào xiūgǎi.


เราเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้
We can’t take that risk.
我们不能冒这个险。
Wǒmen bùnéng mào zhège xiǎn.


เรามาโหวตประเด็นนี้กันเถอะ
Let’s take a vote on this matter.
让我们对此事进行表决吧!
Ràng wǒmen duì cǐ shì jìnxíng biǎojué ba!

 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充: ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (ประชุม)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...