15 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน ตอบรับและปฏิเสธประโยคภาษาจีน ตอบรับและปฏิเสธ 

👇👇👇👇👇


ขอบคุณที่ชวนนะ
Thank you for asking.
谢谢你的邀请。
Xièxiè nǐ de yāoqǐng.ขอบคุณที่ชวนฉันนะ แต่ฉันรู้สึกเหนื่อย
Thank you very much for asking me, but I fed rather tired. 
谢谢你邀请我,不过我觉得很累了。
Xièxiè nǐ yāoqǐng wǒ, bùguò wǒ juédé hěn lèile.


ขอบคุณที่ให้ฉันเป็นเพื่อนเจ้าสาวของคุณ
Thank you so much for asking me to be your maid of honor. 
谢谢你让我做你的伴娘。
Xièxiè nǐ ràng wǒ zuò nǐ de bànniáng.


ยินดีเลย ;อยากไปมากเลย
I’d love to.
我很乐意。
Wǒ hěn lèyì.


ฉันยินดีที่จะได้ไปกับคุณ
I am willing to go outing with you. 
我很乐意和你一起出去。
Wǒ hěn lèyì hé nǐ yīqǐ chūqù.


ฉันยินดีที่จะพบคุณหลังเลิกงาน
I'd be happy to meet you after work.
我很乐意下班后和你见面。
 Wǒ hěn lèyì xiàbān hòu hé nǐ jiànmiàn.


ถ้าคุณต้องการฉันก็ยินดีที่จะไปกับคุณ
If you want. I'd be happy to go with you. 
要是你愿意,我很乐意跟你一起去。
Yàoshi nǐ yuànyì, wǒ hěn lèyì gēn nǐ yīqǐ qù.


แน่นอน
Sure
当然。
Dāngrán.


เอาสิ
Why not?
有何不可?
Yǒu hé bùkě?ดีเหมือนกัน
That’s be nice.
太好了。
Tài hǎole.นับฉันด้วยคนนะ
Count me in.
把我也算上。
Bǎ wǒ yě suàn shàng.โปรดนับฉันด้วยคนนะ
Please count me in. 
请把我也算一个。
Qǐng bǎ wǒ yě suàn yīgè.


ฟังดูดีทีเดียว นับฉันด้วยคนนะ
Sounds great. Count me in. 
听起来不错,算上我一个。
Tīng qǐlái bu cuò, suàn shàng wǒ yīgè.


ไม่ต้องนับฉันนะ
Count me out.
不要把我算在内。
Bùyào bǎ wǒ suàn zài nèi.ครั้งนี้ฉันขอผ่าน
I’ll pass this time./Count me out this time.
这次别把我算进去。
Zhè cì bié bǎ wǒ suàn jìnqù.ดูน่าสนุกจัง
Sounds like fun./It’s should be fun.
听起来很有趣。
Tīng qǐlái hěn yǒuqù.ต้องขอโทษด้วยที่ฉันไม่สามารถไปร่วมงานปาร์ตี้ในวันพรุ่งนี้ได้
I am sorry that I cannot go to the party tomorrow. 
对不起,我不能参加明天的聚会了。
Duìbùqǐ, wǒ bùnéng cānjiā míngtiān de jùhuìle.ขอโทษด้วยนะ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงของคุณได้ เพราะว่าฉันมีการประชุมในคืนนั้นด้วย
I'm sorry I can't attend your party, but I have a meeting on for that night. 
对不起,我不能参加你们的聚会,因为那天晚上我有个会要参加。
Duìbùqǐ, wǒ bùnéng cānjiā nǐmen de jùhuì, yīnwèi nàtiān wǎnshàng wǒ yǒu gè huì yào cānjiā.ขอโทษนะ ไม่ได้หรอก ฉันไม่มีเงิน
Sorry. I can't. I have no money. 
对不起,我不能,我没有钱。
Duìbùqǐ, wǒ bùnéng, wǒ méiyǒu qián.ขอโทษด้วยนะ ฉันไม่สามารถตอบรับคำขอของคุณได้
I am sorry I cannot consent to your request. 
对不起,我不能答应你的要求。
Duìbùqǐ, wǒ bùnéng dāyìng nǐ de yāoqiú.
ขอโทษด้วยนะที่ฉันไปกับคุณไม่ได้ เพราะฉันยังมีอย่างอื่นที่ต้องทำ
Sorry, I can't go with you. I have other fish to fry. 
对不起,我不能跟你一块去,我还有事要忙。
Duìbùqǐ, wǒ bùnéng gēn nǐ yīkuài qù, wǒ hái yǒushì yào máng.ขออภัยด้วย ฉันไม่สามารถให้คำตอบคุณได้ทันที
Sorry, I can't give you the answer right off the bat.
对不起,我不能马上给你答案。
Duìbùqǐ, wǒ bùnéng mǎshàng gěi nǐ dá àn.ฉันอยากไปจัง
I wish I could join.
我希望我能加入。
Wǒ xīwàng wǒ néng jiārù.


ฉันมีแผนแล้ว
I have plans./I already made plans.
我已经有计划了。
Wǒ yǐjīng yǒu jìhuàle.ตอนนี้ฉันยุ่งนิดหน่อย
I’m a bit tied up now./I’m a little busy now.
我现在有点忙。
Wǒ xiànzài yǒudiǎn máng.ตอนนี้ฉันยังไม่มีเวลาเลย
 I haven’t got time now.
我现在没时间。
Wǒ xiànzài méi shíjiān.เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะ
Maybe some other time.
也许下一次吧。
Yěxǔ xià yīcì ba.ฉันเกรงว่าจะไม่ได้ เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะ
I am afraid I can't, maybe some other time. 
恐怕不行,也许下一次吧。
Kǒngpà bùxíng, yěxǔ xià yīcì ba.ขอเป็นครั้งหน้าแล้วกัน
I’ll take a rain check.
我改天再去。
Wǒ gǎitiān zài qù.ขอเป็นครั้งหน้าได้ไหม
Can I take a rain check?
我可以改期吗?
Wǒ kěyǐ gǎiqī ma?ฉันก็แค่ไม่มีอารมณ์ที่จะเข้าร่วมงานปาร์ตี้
I'm just not in a party mood. 
我只是没有心情参加聚会。
Wǒ zhǐshì méiyǒu xīnqíng cānjiā jùhuì.💕💕💕💕💕💕💕💕💕

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน ตอบรับและปฏิเสธ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...