12 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน คะยั้นคะยอ


ประโยคภาษาจีน คะยั้นคะยอ

คะยั้นคะยอ;ส่งเสริม(ให้เขาทำบางสิ่งบางอย่าง);ยุ
To egg on
撺掇
Cuānduo


เขากล่อมให้ฉันเรียนไอซ์สเก็ตครั้งแล้วครั้งเล่า
He repeatedly urged me to learn skating.
他一再撺掇,我学滑冰。
Tā yīzài cuānduo, wǒ xué huábīng.เขาพูดว่าเดิมทีเขาไม่อยากจะทำ ก็คุณนั่นแหละที่คะยั้นคะยอให้เขาทำ
He said he didn't want to do it, it was you who made him do it.
他说他本来不想做,都是你撺掇他做的。
Tā shuō tā běnlái bu xiǎng zuò, dōu shì nǐ cuānduo tā zuò de.ถึงคุณจะคะยั้นคะยอเขายังไง เขาก็ไม่ไป
If you encourage him, he will not go.
你就是撺掇他,他也不去。
Nǐ jiùshì cuānduo tā, tā yě bù qù.คุณเองไม่ทำแล้ว ทำไมจะต้องคะยั้นคะยอให้ฉันทำด้วยหละ
Why do you push me if you don't do it yourself?
你自己不干,为什么撺掇我呢?
Nǐ zìjǐ bù gàn, wèishéme cuānduo wǒ ne?


Hurry; urge
เร่ง ;เร่งรัด
Cuī


เร่งเธอให้เร็วหน่อย พวกเราทุกคนกำลังรอเธออยู่
催她快点,我们都在等她呢!
Cuī tā kuài diǎn, wǒmen dōu zài děng tā ne!ฉันไม่ต้องการเร่งคุณ
Hurry her up! We are all waiting for her. 
我不想催你。
I don't want to hurry you. 
Wǒ bùxiǎng cuī nǐ.


เร่ง
Urge
敦促
Dūncùเร่งให้แก้ไขโดยเร็วที่สุด
Urge to resolve as soon as possible.
敦促尽快解决。
Dūncù jǐnkuài jiějué.


บอกฉันหน่อยสิ
Tell me.
告诉我。
Gàosù wǒ.


ฉันต้องการให้คุณบอกฉันทันที
 I want you to tell me right now 
我要你马上告诉我。
Wǒ yào nǐ mǎshàng gàosù wǒ.บอกฉันถึงสิ่งที่คุณต้องการ
Tell me which ones you want. 
告诉我哪些是你需要的。
Gàosù wǒ nǎxiē shì nǐ xūyào de.คุณบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
Would you like to tell me what happened? 
能告诉我发生了什么事吗?
Néng gàosù wǒ fāshēngle shénme shì ma?บอกฉันให้ละเอียดกว่านี้อีกหน่อยสิ
Tell me more about it.
多告诉我一些。
Duō gàosù wǒ yīxiē.ฉันอยากฟังเรื่องนี้
我想听一听这件事。
Wǒ xiǎng tīng yī tīng zhè jiàn shì.พูดอะไรหน่อยสิ
Say something.
请说些什么。
Qǐng shuō xiē shénme.ฉันชักสนใจแล้ว
I’m interested.
我感兴趣。
 gǎn xìngqù.


คุณกำลังคิดอะไรอยู่
What’s on your mind?
你在想什么?
Nǐ zài xiǎng shénme?เป็นยังไงบ้าง
How was it?
怎么样?
Zěnme yàng?แล้วเป็นยังไงบ้าง
How did it go?
进展如何?
Jìnzhǎn rúhé?คุณชอบไหม
Did you like it?
你喜欢吗?
Nǐ xǐhuān ma?


คุณประทับใจอะไรบ้าง
What was your impression?
你的印象如何?
Nǐ de yìnxiàng rúhé?ความประทับใจครั้งแรกของคุณที่มีต่อฉันเป็นยังไง
What was your first impression? 
我给你的第一个印象是怎样的?
Wǒ gěi nǐ de dì yī gè yìnxiàng shì zěnyàng de?


💖💖💖💖💖
欢迎补充: ประโยคภาษาจีน คะยั้นคะยอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...