30 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (19)ประโยคภาษาจีน (19)
👇👇👇👇👇

那个孩子用筷子还不大练熟。
Nàgè háizi yòng kuài zǐ huán bù dà liàn shú.
เด็กคนนี้ใช้ตะเกียบยังเก้ๆกังๆอยู่


他这样做是对的,是无可非难的。
Tā zhèyàng zuò shì duì de, shì wú kě fēinàn de.
เขาทำอย่างนี้มันถูกต้องแล้ว ไม่มีอะไรที่จะไปว่าเขาได้
(非难 Fēinàn ตำหนิ วิจารณ์ ต่อว่า(มักจะใช้ในรูปปฏิเสธ))


他的行为有许多可非难的地方。
Tā de xíngwéi yǒu xǔduō kě fēinàn de dìfāng.
พฤติกรรมของเขานั้นสามารถวิจารณ์ได้อยู่หลายอย่างเลย


这种非难似乎是不公正的。
Zhè zhǒng fēinàn sìhū shì bù gōngzhèng de.
คำวิจารณ์แบบนี้ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเลย


这批资料是点点滴滴积累起来的。
Zhè pī zīliào shì diǎn diǎndī dī jīlěi qǐlái de.
ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสะสมทีละเล็กทีละน้อย
(点点滴滴 Diǎn diǎndī dī เล็กๆ น้อยๆ ทีละนิด)
(积累 Jīlěi รวม สะสม)


我认为这种威胁非同小可。
Wǒ rènwéi zhè zhǒng wēixié fēitóngxiǎokě.
ฉันคิดว่าภัยคุกคามนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
(非同小可 Fēitóngxiǎokě ไม่ใช่ล้อเล่น ไม่ใช่เล่น ยอดเยี่ยมจริงๆ)


这种货物处处都有出售。
Zhè zhǒng huòwù chǔ chù dōu yǒu chūshòu.
สินค้าชนิดนี้มีขายกันเกร่อ


别再费话,他不会听。
Bié zài fèihuà, tā bù huì tīng.
อย่าพูดมาก เขาไม่ฟังหรอก
(费话 Fèihuà พูดมากพูดปากเปียกปากแฉะ)


一说他就明白了,用不着人费话。
Yī shuō tā jiù míngbáile, yòng bùzháo rén fèihuà.
พูดคำเดียวเขาก็เข้าใจแล้ว ไม่ต้องให้คนเขาต้องพูดมากเลย


我费了许多话才把他说服。
Wǒ fèile xǔduō huà cái bǎ tā shuōfú.
ฉันพูดจนปากเปียกปากแฉะเขาถึงยอม
(说服 Shuōfú พูดเกลี้ยกล่อม กล่อมให้เชื่อ พูดจาโน้มน้าว)


他是容易说服的。
Tā shì róngyì shuōfú de.
เขาเป็นคนที่เกลี้ยกล่อมง่าย


她的声音很低,他很费力才听得到。
Tā de shēngyīn hěn dī, tā hěn fèilì cái tīng dédào.
เสียงของเธอต่ำมากจนเขาต้องพยามยามอย่างหนักเพื่อที่จะได้ยิน
(费力 Fèilì สิ้นเปลืองกำลัง เปลืองแรง เหนื่อย)


你一言,我一语,害得她满脸通红。
Nǐ yī yán, wǒ yī yǔ, hài dé tā mǎn liǎn tōnghóng.
คุณว่าไปคำหนึ่ง ฉันว่าไปคำหนึ่ง เธอก็เลยเขินจนหน้าแดง


这样做也费不了什么事。
Zhèyàng zuò yě fèi bùliǎo shénme shì.
ทำอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลย
(费事 Fèishì เรื่องยาก เรื่องยุ่งยาก สิ้นเปลืองกำลัง ยากเย็น)


这项工作耗时费事。
Zhè xiàng gōngzuò hào shí fèishì.
มันเป็นงานที่ใช้เวลาและยุ่งยาก


他不愿意牵连在里头。
Tā bù yuànyì qiānlián zài lǐtou.
เขาไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลย
(牵连 Qiānlián พัวพัน เกี่ยวพัน เกี่ยวข้อง)


您多费心了。
Nín duō fèixīnle.
รบกวนท่านแล้ว
(费心 Fèixīn คิดหนัก หนักใจ สิ้นเปลืองสมอง(มักจะใช้ในการพูดอ้อมค้อมเพื่อไหว้วานคนอื่นหรือขอบคุณ))


不要再为我费心了。
Bùyào zài wèi wǒ fèixīnle.
ไม่ต้องหนักใจเกี่ยวกับฉันอีกแล้ว


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


29 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (18)ประโยคภาษาจีน (18)
👇👇👇👇👇他格格地笑,越说越起劲。
Tā gégé de xiào, yuè shuō yuè qǐjìng.
เขาหัวเราะก๊าก ๆยิ่งพูดก็ยิ่งมัน


他们两人说的话对不上碴儿。
Tāmen liǎng rén shuō dehuà duì bù shàng chár.
เขาทั้งสองพูดไม่ตรงกัน
(对碴儿 Duì chár ตรงกัน สอดคล้องกัน)


你和孩子讲话要讲得通俗些。
Nǐ hé háizi jiǎnghuà yào jiǎng dé tōngsú xiē.
คุณพูดกับเด็กจะต้องพูดภาษาง่ายๆ
(通俗 Tōngsú เรียบๆ ง่ายๆ เรียบๆอ่านเข้าใจง่าย)


他见势头不对,转身就走。
Tā jiàn shìtóu bùduì, zhuǎnshēn jiù zǒu.
พอเขาเห็นท่าไม่ได้การแล้ว เขาก็กลับทันที
(势头 Shìtóu ลักษณะ รูปการณ์ สถานการณ์)


他们俩一向很对劲。
Tāmen liǎ yīxiàng hěn duìjìn.
เขาทั้งสองคนนิสัยถูกคอกันมาโดยตลอด
(对劲 Duìjìn ถูกรสนิยมกัน ถูกคอกัน)


他家就在我家对面。
Tā jiā jiù zài wǒjiā duìmiàn.
บ้านของเขาอยู่ตรงข้ามบ้านของฉัน


他的脸色不对头,恐怕是病了。
Tā de liǎnsè bù duìtóu, kǒngpà shì bìngle.
สีหน้าของเขาไม่ดีเลย กลัวว่าจะไม่สบาย
(对头 Duìtóu ปรกติ(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ))


两个人脾气不对头,处不好。
Liǎng gèrén píqì bù duìtóu, chù bù hǎo.
สองคนนิสัยเข้ากันไม่ได้ จึงอยู่ด้วยกันไม่ได้
(对头 Duìtóu ถูกกัน เข้ากันได้(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ))


不忘自己的出身。
Bù wàng zìjǐ de chūshēn.
ไม่ลืมกำพืดเดิมของตน


他有对象了。
Tā yǒu duìxiàngle.
เขามีคู่แล้ว เขามีคนรักแล้ว
(对象 Duìxiàng คู่ คู่รัก คนรัก)


他这样做,太过放肆了。
Tā zhèyàng zuò, tàiguò fàngsìle.
เขาทำอย่างนี้รู้สึกว่าจะกำเริบเสิบสานมากเกินไป
(放肆 Fàngsì กำเริบเสิบสาน;พยศ)


不要挡住道路。
Bùyào dǎngzhù dàolù.
อย่ายืนกีดขวางทางเดิน


和事实对证一下,看看是不是又不符合的地方。
Hé shìshí duì zhèng yīxià, kàn kàn shì bùshì yòu bù fúhé dì dìfāng.
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูว่ามีอะไรที่ไม่สอดคล้องกัน
(对证 Duì zhèng ตรวจสอบ)


他顿了一下,又接着往下说。
Tā dùnle yīxià, yòu jiēzhe wǎng xià shuō.
เขาอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็พูดต่อไป
(  Dùn  หยุดไปพักหนึ่ง)


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีน (17)ประโยคภาษาจีน (17)

👐👐👐👐👐👐


赞成这个建议的人请签名。
Zànchéng zhège jiànyì de rén qǐng qiānmíng.
ท่านที่เห็นด้วยกับข้อเสนอ ขอให้กรุณาลงนามด้วย


他们当面夸奖他。
Tāmen dāngmiàn kuājiǎng tā.
พวกเขายกย่องเขาต่อหน้าเขา
当面 Dāngmiàn ต่อหน้า ต่อหน้าต่อตา พูดต่อหน้าให้ชัดแจ้ง


他当面说得好听,背后会给你使绊儿。
Tā dāngmiàn shuō de hǎotīng, bèihòu huì gěi nǐ shǐ bànr.
ต่อหน้าพูดดี แต่ลับหลังก็ลอบกัดคุณ
使绊儿Shǐ bànr คำอุปมาอุปมัย ว่าใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมในการลอบกัดผู้อื่นอย่างลับๆ


别人有困难当然应该帮助。
Biérén yǒu kùnnán dāngrán yīnggāi bāngzhù.
คนอื่นมีอุปสรรคก็ย่อมจะต้องช่วยเหลือเขา


我一听这话,当下就愣住了。
Wǒ yī tīng zhè huà, dāngxià jiù lèng zhùle.
เมื่อฉันได้ฟังคำพูดดังกล่าวนี้แล้วก็ตกตะลึงทันที
当下 Dāngxià ในขณะนั้น ฉับพลันทันที


他的嗓子倒了。
Tā de sǎngzi dǎole.
เสียงของเขาแหบแห้งไป
倒 Dǎo (เสียงขับร้องของนักแสดง)แผ่วเบาหรือแหบแห้ง


倒在床上就睡着了。
Dǎo zài chuángshàng jiù shuìzhele.
พอล้มตัวลงบนเตียงก็หลับไป
倒 Dǎo  ล้ม ล้มลงไป


谎言掩盖不了事实。
Huǎngyán yǎngài bùliǎo shìshí.
คำโกหกไม่อาจจะกลบเกลื่อนความเป็นจริงได้


这东西吃多了容易倒胃口。
Zhè dōngxī chī duōle róngyì dǎo wèikǒu.
ของสิ่งนี้รับประทานมากเกินไป จะเกิดการเอียนได้ง่าย
倒胃口Dǎo wèikǒu เอียน เกิดอาการเอียน


就那几句话,翻来覆去讲了好几遍,怎么不叫听的人倒胃口?
Jiù nà jǐ jù huà, fānláifùqù jiǎngle hǎojǐ biàn, zěnme bù jiào tīng de rén dǎo wèikǒu?
คำพูดแค่ไม่กี่คำนี้ พูดกลับไปกลับมาตั้งหลายครั้ง ก็แล้วทำไมคนฟังเขาจะไม่เอียนหละ


他痒得几乎忍不住了。
Tā yǎng dé jīhū rěn bù zhùle.
เขาคันจนแทบจะกลั้นไว้ไม่อยู่แล้ว


只要大家肯动脑筋,完成任何的道道儿就多了。
Zhǐyào dàjiā kěn dòng nǎojīn, wánchéng rènhé de dàodaor jiù duōle.
ขอเพียงแต่ให้เรายอมใช้สมองหน่อยเท่านั้นแหละ
 วิธีการที่จะดำเนินการให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จก็จะมีมากทีเดียว

道道儿Dàodaor วิธีการ


跟不三不四的人鬼混。
Gēn bù sān bù sì de rén guǐhùn.
เกลือกกลั้วกับพวกกเฬวราก
不三不四的人Bù sān bù sì de rénพวกไม่เป็นโล้เป็นพาย พวกนอกลู่นอกทาง พวกกเฬวราก


得了,别说了。
Déle, bié shuōle.
พอเถอะ อย่าพูดอีกเลย
得  ใช้ในขณะที่จบการสนทนา มีความหมายแสดงว่าเห็นด้วยหรือห้าม得不到一点消息。
Dé bù dào yīdiǎn xiāoxī.
ไม่ได้ข่าวเลยแม้แต่น้อย


会场里人都坐满了,没有地方了。
Huìchǎng lǐ rén dōu zuò mǎnle, méiyǒu dìfāngle.
ในห้องประชุมมีคนนั่งเต็มไปหมดแล้ว ไม่มีที่ว่างแล้ว


我这个地方痛。
Wǒ zhège dìfāng tòng.
ฉันรู้สึกปวดที่ตรงนี้


这话有对的地方,也有不对的地方。
Zhè huà yǒu duì dì dìfāng, yěyǒu bùduì dì dìfāng.
คำพูดนี้มีบางแห่งก็ถูก และก็มีบางแห่งที่ไม่ถูก


你地头儿熟,联系起来方便。
Nǐ dìtóur shú, liánxì qǐlái fāngbiàn.
คุณชำนาญท้องที่ ดังนั้นเมื่อติดต่อก็คงจะสะดวกขึ้น

มาก

地头儿 Dìtóur ท้องที่ สถานที่นั้น ท้องที่นั้น


吃点东西在走。
Chī diǎn dōngxī zài zǒu.
กินอะไรเสียหน่อยค่อยไป


他是个聪明人,一点就明白来了。
Tā shìgè cōngmíng rén, yīdiǎn jiù míngbái láile.
เขาเป็นคนฉลาด พอชี้แนะก็เข้าใจ
点 Diǎn ชี้แนะ ให้คติ ให้ข้อคิด


他听他说得有道理,不由得连连点头。
Tā tīng tā shuō dé yǒu dàolǐ, bùyóudé liánlián diǎntóu.
เขาฟังเขาพูดมีเหตุผลมาก ก็เลยต้องพนักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า
点头Diǎntóu พยักหน้า ผงกหัว
💦💦💦💦💦💦💦💦💦ประโยคภาษาจีน (16)ประโยคภาษาจีน (16)
👇👇👇👇👇

他的话激起我的好奇心。
Tā dehuà jī qǐ wǒ de hàoqí xīn.
คำพูดของเขากระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฉัน


他的意见没有引起注意。
Tā de yìjiàn méiyǒu yǐnqǐ zhùyì.
ความคิดเห็นของเขาไม่กระตุ้นความสนใจ
(引起注意兴趣Yǐnqǐ zhùyì (xìngqù)กระตุ้นความสนใจ)


他吓得大气也不敢出。
Tā xià dé dàqì yě bù gǎn chū.
เขากลัวจนไม่กล้าหายใจออกมา
(大气 Dàqì  หายใจแรง)


如何搞定一个有大少爷脾气的男的?
Rúhé gǎodìng yīgè yǒu dà shàoyé píqì de nán de?
มีวิธีการจัดการกับผู้ชายที่มีนิสัยอาเสี่ยยังไง
(大少爷 Dà shàoyé  เสี่ยใหญ่ อาเสี่ย)
(大少爷脾气 Dà shàoyé píqì  นิสัยอาเสี่ย)
(大少爷做风 Dà shàoyé zuò fēng ลีลาของเสี่ยใหญ่;สไตล์ของเสี่ยใหญ่)直到早上才发觉他不在了。
Zhídào zǎoshang cái fājué tā bùzàile.
จนกระทั้งถึงเช้านี้จึงรู้ว่าเขาไม่อยู่แล้ว


他太大意了,怎么连这样的错误都没检查出来?
Tā tài dàyìle, zěnme lián zhèyàng de cuòwù dōu méi jiǎnchá chūlái?
เขาชะล่าใจเกินไป ทำไมแม้แต่ความผิดพลาดเช่นนี้ก็ตรวจไม่พบ
(大意 Dàyi ชะล่าใจ ประมาทเลินเล่อ สะเพร่า)


他一直工作到天完全暗下。
Tā yīzhí gōngzuò dào tiān wánquán ànxià.
เขาทำงานจนกระทั่งมืดค่ำ


我没有工夫进城,这件事你代办吧。
Wǒ méiyǒu gōngfū jìn chéng, zhè jiàn shì nǐ dàibàn ba.
ฉันไม่มีเวลาเข้าเมือง เรื่องนี้ขอให้คุณช่วยจัดการแทนด้วย
(代办 Dàibàn จัดการแทน เป็นตัวแทน)


大概是前天吧,他到这里来了。
Dàgài shì qiántiān ba, tā dào zhèlǐ láile.
อาจจะเป็นวันก่อนมั้งที่เขาได้มาหาฉัน


你仔细找一找,也学能找到。
Nǐ zǐxì zhǎo yī zhǎo, yě xué néng zhǎodào.
คุณลองหาดูให้ละเอียด อาจจะหาเจอก็ได้


他不能去,你代替他去一趟吧!
Tā bùnéng qù, nǐ dàitì tā qù yī tàng ba!
เขาไม่สามารถไปได้ คุณไปแทนเขาก็แล้วกันนะ
(代替 Dàitì เข้าแทนที่ แทน)


他们磨磨蹭蹭,连我都替你们着急。
Tāmen mó mó cèng cèng, lián wǒ dū tì nǐmen zhāojí.
พวกเขาทำอะไรเอื่อยเฉี่อยเช่นนี้ แม้แต่ฉันก็ยังร้อนใจแทนพวกคุณเลย
(磨磨蹭蹭 Mó mó cèng cèng เดินไปช้าๆ อุปมาว่า ทำงานเชื่องช้า)


快到目的地了,大家走得更带劲了。
Kuài dào mù dì dì le, dàjiā zǒu dé gèng dàijìnle.
ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว พวกเราก็ยิ่งเดินก็ยิ่งคึกคัก
(带劲 Dàijìn มีพลัง มีกำลัง คึกคัก มีกำลังใจ)


你去吧,你的事我带手儿就做了。
Nǐ qù ba, nǐ de shì wǒ dài shǒur jiù zuòle.
คุณไปเถอะ งานของคุณฉันจะทำให้เอง
(带手儿 Dài shǒur เลย ถือโอกาส)


带手儿告诉他一声,不用忙着回来了。
Dài shǒur gàosù tā yīshēng, bùyòng mángzhe huíláile.
ถือโอกาสบอกเขาสักคำว่าไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้


他有些生气,担当着大家的面前不好发作。
Tā yǒuxiē shēngqì, dāndāngzhe dàjiā de miànqián bù hǎo fāzuò.
เขารู้สึกโกรธอยู่บ้าง แต่ไม่กล้าโวยวายต่อหน้าทุกคน


我去求他帮忙,他却待理不理。
Wǒ qù qiú tā bāngmáng, tā què dài lǐ bù lǐ.
ฉันไปหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เขาปฏิบัติกับฉันอย่างเย็นชา
(待理不理 Dài lǐ bù lǐ  ปฏิบัติต่อด้วยท่าทีที่เฉยเมย หมางเมิน จะจัดการก็ไม่จัดการ)


你跟他说话,他总是待理不理的。
Nǐ gēn tā shuōhuà, tā zǒng shì dài lǐ bù lǐ de.
เมื่อคุณพูดคุยกับเขา มักจะมักทำเป็นหมางเมิน
💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...