30 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (19)ประโยคภาษาจีน (19)
👇👇👇👇👇

那个孩子用筷子还不大练熟。
Nàgè háizi yòng kuài zǐ huán bù dà liàn shú.
เด็กคนนี้ใช้ตะเกียบยังเก้ๆกังๆอยู่


他这样做是对的,是无可非难的。
Tā zhèyàng zuò shì duì de, shì wú kě fēinàn de.
เขาทำอย่างนี้มันถูกต้องแล้ว ไม่มีอะไรที่จะไปว่าเขาได้
(非难 Fēinàn ตำหนิ วิจารณ์ ต่อว่า(มักจะใช้ในรูปปฏิเสธ))


他的行为有许多可非难的地方。
Tā de xíngwéi yǒu xǔduō kě fēinàn de dìfāng.
พฤติกรรมของเขานั้นสามารถวิจารณ์ได้อยู่หลายอย่างเลย


这种非难似乎是不公正的。
Zhè zhǒng fēinàn sìhū shì bù gōngzhèng de.
คำวิจารณ์แบบนี้ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเลย


这批资料是点点滴滴积累起来的。
Zhè pī zīliào shì diǎn diǎndī dī jīlěi qǐlái de.
ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสะสมทีละเล็กทีละน้อย
(点点滴滴 Diǎn diǎndī dī เล็กๆ น้อยๆ ทีละนิด)
(积累 Jīlěi รวม สะสม)


我认为这种威胁非同小可。
Wǒ rènwéi zhè zhǒng wēixié fēitóngxiǎokě.
ฉันคิดว่าภัยคุกคามนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
(非同小可 Fēitóngxiǎokě ไม่ใช่ล้อเล่น ไม่ใช่เล่น ยอดเยี่ยมจริงๆ)


这种货物处处都有出售。
Zhè zhǒng huòwù chǔ chù dōu yǒu chūshòu.
สินค้าชนิดนี้มีขายกันเกร่อ


别再费话,他不会听。
Bié zài fèihuà, tā bù huì tīng.
อย่าพูดมาก เขาไม่ฟังหรอก
(费话 Fèihuà พูดมากพูดปากเปียกปากแฉะ)


一说他就明白了,用不着人费话。
Yī shuō tā jiù míngbáile, yòng bùzháo rén fèihuà.
พูดคำเดียวเขาก็เข้าใจแล้ว ไม่ต้องให้คนเขาต้องพูดมากเลย


我费了许多话才把他说服。
Wǒ fèile xǔduō huà cái bǎ tā shuōfú.
ฉันพูดจนปากเปียกปากแฉะเขาถึงยอม
(说服 Shuōfú พูดเกลี้ยกล่อม กล่อมให้เชื่อ พูดจาโน้มน้าว)


他是容易说服的。
Tā shì róngyì shuōfú de.
เขาเป็นคนที่เกลี้ยกล่อมง่าย


她的声音很低,他很费力才听得到。
Tā de shēngyīn hěn dī, tā hěn fèilì cái tīng dédào.
เสียงของเธอต่ำมากจนเขาต้องพยามยามอย่างหนักเพื่อที่จะได้ยิน
(费力 Fèilì สิ้นเปลืองกำลัง เปลืองแรง เหนื่อย)


你一言,我一语,害得她满脸通红。
Nǐ yī yán, wǒ yī yǔ, hài dé tā mǎn liǎn tōnghóng.
คุณว่าไปคำหนึ่ง ฉันว่าไปคำหนึ่ง เธอก็เลยเขินจนหน้าแดง


这样做也费不了什么事。
Zhèyàng zuò yě fèi bùliǎo shénme shì.
ทำอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลย
(费事 Fèishì เรื่องยาก เรื่องยุ่งยาก สิ้นเปลืองกำลัง ยากเย็น)


这项工作耗时费事。
Zhè xiàng gōngzuò hào shí fèishì.
มันเป็นงานที่ใช้เวลาและยุ่งยาก


他不愿意牵连在里头。
Tā bù yuànyì qiānlián zài lǐtou.
เขาไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลย
(牵连 Qiānlián พัวพัน เกี่ยวพัน เกี่ยวข้อง)


您多费心了。
Nín duō fèixīnle.
รบกวนท่านแล้ว
(费心 Fèixīn คิดหนัก หนักใจ สิ้นเปลืองสมอง(มักจะใช้ในการพูดอ้อมค้อมเพื่อไหว้วานคนอื่นหรือขอบคุณ))


不要再为我费心了。
Bùyào zài wèi wǒ fèixīnle.
ไม่ต้องหนักใจเกี่ยวกับฉันอีกแล้ว


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...