8 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้สัญญา
ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้สัญญา
👇👇👇👇👇


ฉันสัญญา = ฉันรับรอ
I promise.= I give my word.
我保证。=我答应。
Wǒ bǎozhèng. = Wǒ dāyìng.

*保证
Bǎozhèng
รับรอง รับประกัน รับรองว่าทำได้ฉันสัญญากับคุณ
I promise you.
我向你保证。
Wǒ xiàng nǐ bǎozhèng.ฉันสัญญาว่าจะไม่เมาอีกต่อไปแล้ว
I promise never to get drunk henceforth. 
我保证从此以后再不喝醉了。
Wǒ bǎozhèng cóngcǐ yǐhòu zàibù hē zuìle.ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณเจ็บ
I promise not to hurt you. 
我保证不会伤到你。
Wǒ bǎozhèng bù huì shāng dào nǐ.ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่โกหกอีก
I promise I'll never lie again. 
我保证不再说谎了。
Wǒ bǎozhèng bù zài shuōhuǎngle.คุณสัญญาได้ไหม
You promise?
你可以保证吗?
Nǐ kěyǐ bǎozhèng ma?ฉันไม่รับปาก
I can’t promise.
我不能保证。
Wǒ bùnéng bǎozhèng.ฉันรับปาก
I promise.
我答应。
Wǒ dāyìng.

*答应
Dāyìng
รับปาก รับคำ ยินยอม


พวกเขารับปากว่าจะเก็บห้องไว้ให้เขา
They promised to save a room for him.
他们答应给他留个房间。
Tāmen dāyìng gěi tā liú gè fángjiān.รับปากกับฉันว่าคุณจะไม่เสียเวลา
Promise me you will not waste your time 
答应我,不要浪费自己的时间。
Dāyìng wǒ, bùyào làngfèi zìjǐ de shíjiān.ฉันจะทำให้ดีที่สุด แต่ไม่รับปากนะ
I’ll do my best, but I can’t promise.
我会尽力的,但我不能保证。
Wǒ huì jìnlì de, dàn wǒ bùnéng bǎozhèng.ฉันจะรักษาสัญญา
 I’ll keep my promise.
我会遵守我的承诺的
Wǒ huì zūnshǒu wǒ de chéngnuò de.

 *遵守
Zūnshǒu
ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ฝ่าฝืน


*承诺
 Chéngnuò
ให้คำมั่นสัญญา  รับปาก รับคำ


เชื่อฉันสิ
Trust me.
相信我。
Xiāngxìn wǒ.เชื่อฉันสิ ฉันทำได้เพื่อคุณ
Trust me, I can do it for you! 
相信我,我能为你办到!
Xiāngxìn wǒ, wǒ néng wéi nǐ bàn dào!คุณต้องเชื่อใจฉันในครั้งนี้
You have to trust me on this! 
这次你必须要相信我!
Zhè cì nǐ bìxū yào xiāngxìn wǒ!ครั้งนี้คุณต้องเชื่อฉัน โอเคไหม
You have to trust me on this, okay? 
你这次得相信我,好么?
Nǐ zhè cì děi xiāngxìn wǒ, hǎo me?


ฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง
I won’t let you down.
我不会让你失望的。
Wǒ bù huì ràng nǐ shīwàng de.


ฉันสาบาน
I swear.
我发誓。
Wǒ fāshì.


พวกเขาสาบานว่าจะไม่แยกจากกัน
They swore never to be separated. 
他们发誓永不分离。
Tāmen fāshì yǒng bù fēnlí.


ฉันสาบานที่จะปกป้องเธอ
I have sworn an oath to defend her.
我发誓要保护她。
Wǒ fāshì yào bǎohù tā.


เขาสาบานว่าจะล้างแค้น
He vowed to avenge himself. 
他发誓要复仇。
Tā fāshì yào fùchóu.


ฉันแน่ใจ
I’m sure of it.= I know it for sure.
我敢肯定
Wǒ gǎn kěndìng.ฉันมั่นใจเต็มร้อย
I’m a hundred percent sure.
我敢百分之百地肯定。
Wǒ gǎn bǎifēnzhībǎi de kěndìng.ฉันผิดสัญญา
I broke my promise.
我违反了我的诺言。
Wǒ wéifǎnle wǒ de nuòyán.เธอสัญญากับฉันแล้วนะ
You promised me!
你答应过我!
Nǐ dāyìngguò wǒ!คุณสาบานกับฉันแล้ว
You promised me.
你对我发过誓。
Nǐ duì wǒ fāguò shì.คุณสัญญาว่าเธอจะไม่อยู่ที่นี่นี่
You promised she wouldn't be here. 
你说了她不会在这的。
Nǐ shuōle tā bù huì zài zhè de.สัญญาต้องเป็นสัญญา
A promise is promise.
诺言就是诺言。=一言为定。
Nuòyán jiùshì nuòyán. = Yī yán wéi dìng.มั่นใจได้เลย เราจะทำอย่างดีที่สุด
You can rest assured that we will do our best. 
你放心吧,我们会尽力而为的。
Nǐ fàngxīn ba, wǒmen huì jìnlì ér wéi de.คุณมั่นใจได้เลยว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย
You can rest assured that everything will be all right. 
你放心,一切都会安排好的。
Nǐ fàngxīn, yīqiè dōuhuì ānpái hǎo de.มั่นใจได้เลย ฉันพูดแล้วก็ต้องทำได้
You can rest assured that I'm a man of my word. 
放心,我说到做到。
Fàngxīn, wǒ shuō dào zuò dào.


💘💘💘💘💘

欢迎补充:ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้สัญญาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...