17 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (122)ประโยคภาษาจีน (122)
🌲🌲🌲老板以玩忽职守为由把他开除了。
Lǎobǎn yǐ wànhū zhíshǒu wéi yóu bǎ tā kāi chúle.
เจ้านายไล่เขาออกเพราะเขาละเลยต่อหน้าที่
玩忽职守 Wànhū zhíshǒu ละเลยหน้าที่ ;บกพร่องต่อหน้าที่
开除 Kāichú ไล่ออก ;เลิกจ้าง 你没有权力开除我。相反,我现在可以开除你。
Nǐ méiyǒu quánlì kāichú wǒ. Xiāngfǎn, wǒ xiànzài kěyǐ kāichú nǐ.
คุณไม่มีอำนาจที่จะไล่ฉันออก ในทางกลับกัน  ตอนนี้ฉันสามารถไล่คุณออกได้
相反Xiāngfǎn ในทางตรงกันข้าม ;ในทางกลับกัน他开除了三名雇员。
Tā kāi chúle sān míng gùyuán.
เขาไล่พนักงานออกสามคน


事实恰恰相反。
Shìshí qiàqià xiāngfǎn.
ข้อเท็จจริงนั้นตรงกันข้าม


他在想,各种影响能不能相互抵消。
Tā zài xiǎng, gè zhǒng yǐngxiǎng néng bùnéng xiānghù dǐxiāo.
เขากำลังคิดว่า อิทธิพลต่างๆสามารถลบล้างซึ่งกันและกันได้หรือไม่
抵消 Dǐxiāo หักล้างกัน ;ลบล้างกัน ; ล้างกัน ;แก้กัน这个事实也抹杀不了。
Zhège shìshí yě mǒshā bùliǎo.
ความจริงนี้ไม่มีใครจะสามารถมองข้ามไปได้
抹杀 Mǒshā มองข้าม; ยกเลิก谁也抹杀不了你们的成绩。
Shéi yě mǒshā bùliǎo nǐmen de chéngjī.
ใครก็ไม่สามารถมองข้ามความสำเร็จของพวกคุณไม่ได้他抹杀了团体的精神。
Tā mǒshāle tuántǐ de jīngshén.
เขามองข้ามจิตวิญญาณขององค์กร
团体 Tuántǐ  คณะ; องค์กร
精神 Jīngshén จิตวิญญาณ ;จิตใจ你借的书早过期了。
Nǐ jiè de shū zǎo guòqīle.
หนังสือที่คุณยืมไปนั้นได้เลยกำหนดเวลาไปตั้งนานแล้ว
过期 Guòqī เกินกำหนด ;เกินเวลา ;หมดอายุ我的护照已经过期了。
Wǒ de hùzhào yǐjīng guòqīle.
หนังสือเดินทางของฉันหมดอายุ


我的签证这个星期就过期了。
Wǒ de qiānzhèng zhège xīngqí jiù guòqīle.
วีซ่าของฉันกำลังจะหมดอายุในสัปดาห์นี้


 🍒🍒🍒🍒🍒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ