5 มกราคม 2564

ประโยคภาษาจีน ที่ได้ยินบ่อยๆ

 


ราบรื่น ไร้ปัญหา Without a hitch

一帆风顺

Yī fān fēng shùn

 

คุณมาทันเวลาพอดี You're just in time. 

你来得正是时候

Nǐ lái dé zhèng shì shí hòu

 

โดยทั่วไปIn general

总的来说 ; 通常

Zǒng de lái shuō; Tōng cháng

 

อยากรู้เฉยๆ(ไม่มีเหตุผลอะไร) Out of curiosity

出于好奇

Chū yú hào qí

 

ตรงเวลา ตามกำหนดการ On schedule

按时

Àn shí

 

ทำถูกวิธีแล้ว On the right track

在正确的轨道上 ; 走上正道

Zài zhèng què de guǐ dào shàng; Zǒu shàng zhèng dào

 

อย่างยิ่งใหญ่ On a large scale

大规模地

Dà guī mó de

 

โดยบังเอิญ By chance

偶然

Ǒu rán

 

โดยกำเนิด By birth

出身

Chū shēn

 

ตามกฎหมาย By law

根据法律 依法

Gēn jù fǎ lǜ; Yī fǎ

 

แน่นอน ได้เลย By all means

当然可以 ; 一定,务必

Dāng rán kě yǐ; Yī dìng, Wù bì

 

ตกอยู่ในความเสี่ยง At risk

有危险 在危险中 处境危险 处于危险中 面临风险

Yǒu wéi xiǎn; Zài wéi xiǎn zhōng; Chǔ jìng wéi xiǎn; Chǔ yú wéi xiǎn zhōng; Miàn lín fēng xiǎn

 

อย่างไม่หยุดพัก Without a break

毫不间断地

Háo bù jiān duàn de

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...