21 กุมภาพันธ์ 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ขอแค่พวกเราใจเย็นลงก็ไม่มีอะไรแล้ว We'll be all right if we just stay calm. 

只要我们冷静下来就没事了。

Zhǐ yào wǒ men lěng jìng xià lái jiù méi shì le.

 

โปรดใจเย็น ๆ และบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น  Please calm down and tell me what's wrong. 

请冷静下来告诉我发生什么事了。

Qǐng lěng jìng xià lái gào sù wǒ fā shēng shén me shì le.

 

เมื่อเขาใจเย็นลงฉันจึงเริ่มบอกความจริงกับเขา When he quieted down, I began to tell him the truth. 

当他冷静下来后,我开始告诉他真相。

Dāng tā lěng jìng xià lái hòu, wǒ kāi shǐ gào sù tā zhēn xiàng.

 

รอให้คุณใจเย็น แล้วพรุ่งนี้พวกเราค่อยคุยกัน Let's talk tomorrow when you're sober. 

等你冷静下来,我们明天在说吧。

Děng nǐ lěng jìng xià lái, wǒ men míng tiān zài shuō ba.

 

เข้าไปยุ่งกับเรื่อส่วนตัวของคนอื่น Interfere in other people's private affairs.

干涉别人的私事。

Gān shè bié rén de sī shì.

*干涉 Gān shè ก้าวก่าย; แทรกแซง; สอดแทรก; เข้าไปยุ่งวุ่นวาย

 

เพราะเขาเข้ามายุ่งบ่อยๆ ฉันเลยบอกให้เขายุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆหน่อย As he was always interfering, I told him to mind his own business. 

因他常来干涉,我叫他少管闲事。

Yīn tā cháng lái gān shè, wǒ jiào tā shào guǎn xián shì.


เมื่อมีคนอื่นเข้ามายุ่ง เรื่องยุ่งยากก็จะเกิดขึ้น When others interfere, it always makes trouble. 

别人一干涉,麻烦就来了。

Bié rén yī gān shè, má fan jiù lái le.

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันคิดมาก May also be the reason I am suspicious now. 

可能也是我多心的原因吧。

Kě néng yě shì wǒ duō xīn de yuán yīn ba.

 

หญิงสาวเห็นแค่ครั้งเดียวก็มองออกถึงแผนการอันสกปรกของเขา The girl saw through his trick right off. 

女孩一眼就看穿了他的诡计。

Nǚ hái yì yǎn jiù kàn chuān le tā de guǐ jì.

 

เมื่อมีงานที่ยาก เขามักจะแย่งทำมันเสมอ When there's a tough job, he always rushes to do it. 

是重活,他都抢着干。

Shì zhòng huó, tā dōu qiǎng zhe gàn.

 

ข้อเสนอได้รับการอนุมัติ The motion was adopted. 

提案通过了。

Tí àn tōng guò le.

 

เขาหยิ่งมากไม่สนใจใครทั้งนั้น He is very proud and ignores others.

他很骄傲,不理会别人。

Tā hěn jiāo ào, bù lǐ huì bié rén.

 

เขายืนอยู่ข้างๆตั้งนานแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขา He stood beside him for a long time, and no one paid any attention to him.

他在旁边站了半天,谁也没理谁。

Tā zài pang biān zhàn le bàn tiān, shéi yě méi lǐ shéi.

 

ปิดตาและอย่าแอบดู Cover your eyes and don't peep. 

捂上眼睛,别偷看。

Wǔ shàng yǎn jīng, bié tōu kàn.

*捂 ปิดให้มิด

 

ป้องปากหัวเราะ Cover your mouth and laughing. 

捂着嘴笑。

Wǔ zhe zuǐ xiào.

 

我从钥匙孔偷看了一眼。

Wǒ cóng yào shi kǒng tōu kàn le yì yǎn.

ฉันแอบดูผ่านรูกุญแจ I took a peep through the keyhole.

 

ไม่อนุญาตให้แอบมองฉันอาบน้ำอีก No more peeping at me in the shower.

不准再偷看我洗澡了。

Bù zhǔn zài tōu kàn wǒ xǐ zǎo le.

 

คุณตายแน่ มาแอบดูไดอารี่ของฉัน You're peeping at my diary and you're dead meat! 

你死定了,在偷看我的日记。

Nǐ sǐ ding le, zài tōu kàn wǒ de rì jì.

 

คุณใจเย็นๆได้ไหม ฉันสามารถอธิบายได้ Will you calm down? I can explain.

你冷静下来好吗?我可以解释的。

Nǐ lěng jìng xià lái hǎo ma? Wǒ kě yǐ jiě shì de.

 

 

💕💕💕💕💕💕💕💕💕


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ทั้งหมดนี่คือหลุมพราง It's a complete hoax.

这完全是骗局。

Zhè wán quán shì piàn jú.

*骗局 Piàn jú หลุมพราง

 

ฉันรู้เท่าทันหลุมพรางนั้น I saw through the fraud. 

我识破了那个骗局。

Wǒ shí pò le nà gè piàn jú.

*识破 Shí pò มองทะลุ (ความลับในใจ หรือแผนการร้ายของคนอื่น); รู้ (ความลับหรือแผนการร้ายของคนอื่น); รู้ตื้นลึกหนาบาง; รู้เท่าทัน

 

นี่คือการหลุมพรางที่เหี้ยมโหด It's a cruel trick.

这是个残忍的骗局。

Zhè shì gè cán rěn de piàn jú.

*残忍 Cán rěn โหดร้าย; เหี้ยมโหด; หฤโหด

 

นี่ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่านี่คือหลุมพราง So it proves it was a scam.

证明了这是一场骗局。

Zhèng míng le zhè shì yì chǎng piàn jú.

 

คุณคิดมากแล้วหละ หากคุณคิดว่านี่เป็นหลุมพราง If you think it's a hoax, you're off base. 

如果你觉得这是骗局,你是多心了。

Rú guǒ nǐ jué dé zhè shì piàn jú, nǐ shì duō xīn le.

*多心Duō xīn คิดมาก 

 

ฉันไมได้ทำให้คุณผิดหวังเลยนะ เป็นคุณที่คิดมากไปเอง I'm not letting you down. You’re tripping. 

我没让你失望,是你多心了。

Wǒ méi ràng nǐ shī wàng, shì nǐ duō xīn le.

 

พวกเขารู้แผนการของคุณแล้ว They saw through your trick.

他们识破了你的诡计。

men shí le nǐ de guǐ jì.

*诡计 Guǐ jì แผนสกปรก; แผนหลอกลวง

 

เรารู้เท่าทันเขาตั้งแต่เริ่มแล้ว We saw through him from the start. 

一开始我们就识破他了。

Yī kāi shǐ wǒ men jiù shí pò tā le.

 

นี่มันโหดร้ายเกินไป It was a heartless thing to do.

这样做太残忍了。

Zhè yàng zuò tài cán rěn le.

 

ฉันไม่คิดมากกับเรื่องนี้หรอก I'm not going to get paranoid about it. 

我不会对此多心的。

Wǒ bú huì duì cǐ duō xīn de.

 

คุณไม่ต้องคิดมากหรอก ฉันแค่พูดถึงมันโดยทั่วไป Don't be touchy, I'm speaking in general terms only. 

你别多心,我只是就一般而论。

Nǐ bié duō xīn, wǒ zhǐ shì jiù yì bān ér lùn.

*一般而论 Yī bān ér lùn  พูดแบบทั่วไป; พูดทั่วๆไป

 

💢💢💢💢💢💢💢💢💢


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณทำให้เรื่องมันแย่ You messed up.

你把事情弄糟了。

Nǐ bǎ shì qíng nòng zāo le.

 

 

ที่แย่กว่านั้นคือไม่นึกเลยว่าคุณก็เริ่มเชื่อ And what's worse is, you start to believe it. 

更糟糕的是,你居然开始相信了。

Gèng zāo gāo de shì, nǐ jū rán kāi shǐ xiāng xìn le.

 

ไม่มีใครดีกว่าหรือแย่ไปกว่าคุณ Nobody is better or worse than you. 

没有人比你更好或者更糟糕。

Méi yǒu rén bǐ nǐ gèng hǎo huò zhě gèng zāo gāo.

 

เมื่อตัดสินใจกัน ก็แยกกันไปทำเถอะ Now that a decision has been taken, let each one do his job. 

既然决定了,就分头去办。

Jì rán jué ding le, jiù fēn tóu qù bàn.

 

ฉันไม่ชอบแยกจากกันจากครอบครัว I dislike being away from my family.

我不喜欢同家人分开。

Wǒ bù xǐ huān tóng jiā rén fēn kāi.

*分开 Fēn kāi แยกกัน

 

ฉันแยกชีวิตส่วนตัวและอาชีพของฉันออกจากกันเสมอ I've always kept my private and professional life separate.

我总是将私生活和工作分开。

Wǒ zǒng shì jiāng sī shēng huó hé gōng zuò fēn kāi.

 

เธอใช้เล่ห์เหลี่ยมยุแยงให้สามีภรรยาคู่นี้แตกกัน By this means she cast in a bone between the wife and husband. 

她用这种手段离间这对夫妻。

Tā yòng zhè zhǒng shǒu duàn lí jiàn zhè duì fū qī.

*手段 Shǒu duàn  ใช้อุบาย; เล่ห์เหลี่ยม(ที่ใช้ปฏิบัติต่อคนอื่น);ฝีมือ (ที่ใช้เอาเปรียบคนอื่น); ลูกไม้

*离间 Lí jiàn ยุแหย่ให้แตกกัน; ยุแยงตะแคงรั่ว

 

ฉันถึงขั้นเริ่มใช้ประโยชน์จากเขาอย่างชาญฉลาด I even began to exploit him in subtle ways.

我甚至开始巧妙地利用他。

Wǒ shèn zhì kāi shǐ qiǎo miào de lì yòng tā.

*巧妙 Qiǎo miào (วิธีการหรือเทคนิค)ฉลาดหลักแหลม ;ยอดเยี่ยม

 

 

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พยาบาลจะมาเย็บแผลให้คุณในไม่ช้า A nurse will come and sew up that wound for you soon. 

马上就会有护士来为你缝合伤口。

Mǎ shàng jiù huì yǒu hù shì lái wèi nǐ féng hé shāng kǒu.

 

เมื่อเป็นเช่นนี้คุณก็อาจจะมีงานเยอะแยะที่จะต้องทำ In that way you may have a lot of things to do.

那样一来你可能有许多的事情干了。

yàng yī lái nǐ kě néng yǒu xǔ duō de shì qíng gàn le.

 

พวกเขาสองคนมักจะกระเซ้าเย้าแหย่กันอยู่เสมอ The two of them often joke with each other.

他们两人时常彼此开玩笑。

men liǎng rén shí cháng bǐ cǐ kāi wán xiào.

 

เขาพูดจาเยิ่นเย้อยืดยาดมากทีเดียว He was making quite a long speech .

他的讲话颇为冗长。

Tā de jiǎng huà pō wéi rǒng cháng.

*冗长 Rǒng cháng (สำนวน เรียงความหรือคำพูดยืดยาดฟุ่มเฟือย )ยืดยาด; เยิ่นเย้อ; น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง

*颇为 Pō wéi มาก; มากทีเดียว

 

เราเบื่อการบรรยายที่ยาวเหยียดนี้ We are tired of this tedious speech.

我们厌倦了这个冗长的演讲。

Wǒ men yàn juàn le zhè gè rǒng cháng de yǎn jiǎng.

 

เธอเป็นแบบอย่างที่ดีและเราลอกเลียนแบบ We ought to follow her good example.

她是个好榜样,我们应当仿效她。

Tā shì gè hǎo bang yàng, wǒ men yīng dāng fǎng xiào tā.

*好榜样  Hǎo bǎng  yàng แบบอย่างที่ดี ;เยี่ยงย่างที่ดี

*仿效 Fǎng xiào เลียนแบบ (คนอื่น); การเลียนแบบ

 

คุณมาด้อมๆมองๆอะไรที่นี่ What are you doing sneaking around here?

你在这探头探脑地干嘛?

Nǐ zài zhè tàn tóu tàn nǎo de gàn ma?

*探头探脑 Tàn tóu tàn nǎo ชะโงกหัวเยี่ยมๆ; มองๆ; เยี่ยมๆมองๆ; ด้อมๆมองๆ; ลับๆล่อๆ

 

ฉันไม่ได้ด้อมๆมองๆนะ ฉันแค่คิดอะไรบางอย่าง I'm not sneaking around. I was just thinking.

我没有探头探脑的啊,我只是在想事情。

Wǒ méi yǒu tàn tóu tàn nǎo de a, wǒ zhǐ shì zài xiǎng shì qíng.

 

เมื่อฉันคิดเรื่องต่าง ๆ บางครั้งก็จะดูเหมือนว่าฉันกำลังด้อมๆมองๆ Sometimes when I'm thinking, it looks like I'm sneaking. 

我在想事情的时候,有时看起来像是在探头探脑。

Wǒ zài xiǎng shì qíng de shí hòu, yǒu shí kàn qǐ lái xiàng shì zài tàn tóu tàn nǎo.

 

พวกเขาเลิกกันอย่างไม่เต็มใจ They parted with reluctance.

他们依依不舍地分手了。

Tā men yī yī bù shě de fēn shǒu le.

*依依不舍 Yī yī bù shě อาลัยอาวรณ์ที่จะจากไป; รักมากจนไม่อยากจะจากไป

 

เขากอดเธออย่างอาลัยอาวรณ์ He held her in a lingering embrace. 

他拥抱着她,依依不舍。

Tā yǒng bào zhe tā, yī yī bù shě.

 


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


17 กุมภาพันธ์ 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 มองเขาอย่างเย็นชา Stared stonily at him.

冷冷地盯着他。

Lěng lěng de ding zhe tā.

 

เขาเย็นชากับเธอ He's so cold towards her. 

他对她冷冰冰的。

Tā duì tā lěng bīng bīng de.

 

ชายชราผู้นี้เป็นคนเย็นชาจริงๆฉันไม่เคยเห็นเขาหัวเราะเลย The old man is such a cold person. I've never seen him laugh.

这老头真是个冷冰冰的人,我从来没见他笑过。

Zhè lǎo tóu zhēn shì gè lěng bīng bīng de rén, wǒ cóng lái méi jiàn tā xiào guò.

 

หลายคนชอบอารมณ์ขันอันเย็นชาของเขา A lot of people like his dry humor.

许多人喜欢他那种冷冰冰的幽默。

Xǔ duō rén xǐ huān tā nà zhǒng lěng bīng bīng de yōu mò.

 

เสียงของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชา Her voice was stony. 

她说话的声音冷冰冰的。

Tā shuō huà de shēng yīn lěng bīng bīng de.

 

เขามักจะเงียบ เย็นชา และยากมากที่จะคุยกับคุณ He was taciturn and unsociable, and rarely spoke to you. 

他总是不声不响,冷冰冰的,难得跟你交谈。

Tā zǒng shì bù shēng bù xiǎng, lěng bīng bīng de, nán dé gēn nǐ jiāo tán.

 

ทำให้เขาใจเย็นลง Calm him down.

使他冷静下来。

Shǐ tā lěng jìng xià lái.

 

อย่าได้บุ่มบ่ามทำอะไรลงไป จนกว่าใจเย็นลง Don't do anything rash until the feelings subside. 

在冷静下来之前不要鲁莽行事。

Zài lěng jìng xià lái zhī qián bú yào lǔ mǎng xíng shì.

*鲁莽 Lǔ mǎng บุ่มบ่าม; มุทะลุ

 

ฉันมีวิธีที่จะทำให้เธอสงบลง I have a way to calm her down.

我有办法让她冷静下来的。

Wǒ yǒu bàn fǎ ràng tā lěng jìng xià lái de.

 

การอยู่กับคนที่ใส่ใจคุณจะทำให้คุณสงบลง Being with people who care about you will calm you down.

和关心你的人在一起会让你冷静下来。

Hé guān xīn nǐ de rén zài yì qǐ huì ràng nǐ lěng jìng xià lái.

 

เยาะเย้ยข้อเสนอของเขา Ridicule his suggestion.

对他的建议加以嘲笑。

Duì tā de jiàn yì jiā yǐ cháo xiào.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันมักจะคิดว่านี่เป็นความท้าทายที่ยุติธรรมมาก I have always found it a pretty fair challenge. 

我总是认为这是一场十分公平的挑战。

Wǒ zǒng shì rèn wéi zhè shì yì chǎng shí fēn gōng píng de tiǎo zhàn.

 

นี่ไม่ใช่การซื้อขายที่เป็นธรรม This is not a fair trade.

这不是公平交易!

Zhè bú shì gōng píng jiāo yì!

 

นี่เป็นการขัดต่อการซื้อขายที่เป็นธรรม A violation of a fair trade! 

这是违反公平交易的!

Zhè shì wéi fǎn gōng píng jiāo yì de!

*违反 Wéi fǎn ฝ่าฝืน; ขัดต่อ; ไม่สอดคล้อง

 

แม้ว่าเธอจะเข้าใจฉันผิดแต่ฉันเองก็ยังต้องปฏิบัติต่อเธออย่างเป็นธรรม Although she misunderstood me, I still want to treat her fairly.

尽管她误解了我,但我还要公平对待她。

Jǐn guǎn tā wù jiě le wǒ, dàn wǒ hái yào gōng píng duì dài tā.

 

ฉันเชื่อว่าหลายคนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม I believe a lot of people have been treated unfairly.

我相信很多人受到了不公平对待。

Wǒ xiāng xìn hěn duō rén shòu dào le bù gōng píng duì dài.

 

เขาปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม He treats everyone equally.

他对所有人一律公平对待。

Tā duì suǒ yǒu rén yí lǜ gōng píng duì dài.

 

เขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม He was not treated fairly.

他得不到公平对待。

Tā dé bù dào gōng píng duì dài.

 

เขาได้รับความเสียหายอย่างหนักก็เพราะคุณ He incurred a heavy loss through you. 

他因为你而遭受重大损失。

Tā yīn wèi nǐ ér zāo shòu zhòng dà sǔn shī.

 

เมื่อพลิกโต๊ะเก่าก็พบฝูงมดไต่กันยั้วเยี้ยไปหมด Open the old table and find that it's full of ants.

翻开旧桌子发现密密麻麻全是蚂蚁。

Fān kāi jiù zhuō zǐ fā xiàn mì mi má má quán shì mǎ yǐ.

 

ฤดูร้อนกำลังผ่านไปและฤดูใบไม้ร่วงกำลังมาสายลมกำลังพัดโชย Summer passed into fall, and winds blew cold. 

夏去秋来,凉风阵阵。

Xià qù qiū lái, liáng fēng zhèn zhèn.

 

เขาเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับให้พวกเราลอกเลียนแบบ He set  a good example for imitation. 

他为我们做出了仿效的好榜样。

Tā wèi wǒ men zuò chū le fǎng xiào de hǎo bǎng yàng.

 

พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราในการเรียน They are good examples for us to learn.

他们是我们学习的好榜样。

Tā men shì wǒ men xué xí de hǎo bǎng yàng.

 

คุณควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องชายของคุณ You should set a good example for your brother.

你应该为弟弟树立好榜样。

Nǐ yīng gāi wèi dì dì shù lì hǎo bǎng yàng.🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาโกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้ He was filled with an ungovernable rage.

他怒不可遏。

Tā nù kě è.

*怒不可遏 Nù bù kě è โกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้

 

ดื่มนมสดในขณะยังร้อนอยู่ซะ Drink your new milk while it is warm.

把鲜牛奶趁热喝下去吧。

Bǎ xiān niú nǎi chèn rè hē xià qù ba.

 

กินบะหมี่ในขณะที่ร้อนเถอะ Eat the noodles while they are hot. 

这面趁热吃吧。

Zhè miàn chèn rè chī ba. 

 

มีใครต้องการกาแฟไหม ดื่มตอนที่ยังร้อนอยู่ Who wants coffee? Get it while it's hot.

谁要咖啡?趁热喝。

Shéi yào kā fēi? Chèn rè hē.

 

ดื่มในขณะที่ร้อนจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นขึ้น Drink before it gets cold. It’ll warm you up. 

趁热喝,会让你觉得暖和的。

Chèn rè hē, huì ràng nǐ jué dé nuǎn huo de. 

 

อาหารนี้กินตอนที่ร้อนจะดีที่สุด This food is best eaten while hot.

这道食物最好趁热吃。

Zhè dào shí wù zuì hǎo chèn rè chī. 

 


ฉันยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำ I've still got tons to do. 

我还有许多事要做。

Wǒ hái yǒu xǔ duō shì yào zuò.

 


คุณเองยังไม่รู้แล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไร You don't know, not to mention me?

你还不知道,何况我呢?

Nǐ hái bù zhī dào, hé kuàng wǒ ne?

*何况 Hé kuàng ใช้น้ำเสียงที่ย้อนถาม มีความหมายแสดงว่าเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 

แม้แต่คุณยังไม่รู้ แล้วนับประสาอะไรกันฉันหละ Even you have no idea, not mention me.

连你都不知道,我就更不用说了.

Lián nǐ dōu bù zhī dào, wǒ jiù gèng bú yòng shuō le.

 

คุณวิ่งเร็วขนาดนั้นยังตามไม่ทันเขาเลย แล้วฉันจะไปทันได้อย่างไร If a good runner like you can't catch up with him, how can I? 

你跑得那么快还赶不上他,何况我呢?

Nǐ pǎo de nà me kuài hái gǎn bú shàng tā, hé kuàng wǒ ne?

 

ฉันไม่ชอบบ้านหลังนั้นและราคาสูงเกินไป I don't like the house. Moreover, the price is too high. 

我不喜欢那所房子,何况价钱也太高。

Wǒ bù xǐ huān nà suǒ fáng zi, hé kuàng jià qián yě tài gāo.

 

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...