28 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขายุ่งมากจนไม่มีเวลากินข้าว He is so busy that he can't even stop for a meal. 

他忙得连饭也顾不上吃。

Tā máng de lián fàn yě gù bú shàng chī.

*顾不上 Gù bú shàng ไม่มีเวลา

 

เขาจดจ่อกับงานมาก จนไม่มีเวลาสนใจสิ่งอื่น ๆ He is obsessed with work to the exclusion of everything else. 

他一心想着工作,顾不上其他的。

Tā yī xīn xiǎng zhe gōng zuò, gù bú shàng qí tā de. 

 


ฉันยุ่งมาก จนไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ I'm too busy to bother with such details. 

我太忙了,顾不上那么琐碎的事。

Wǒ tài máng le, gù bú shàng nà me suǒ suì de shì. 

 

ต้องขอโทษด้วย ฉันยุ่งมากจนไม่มีเวลาที่จะคุยกับคุณ Sorry, I'm too busy to talk to you now. 

对不起,我太忙了,顾不上和你说话。

Duì qǐ, wǒ tài máng le, gù bú shàng hé nǐ shuō huà.

 

ตอนนี้เธอไม่มีเวลาแม้แต่จะสนใจรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเลย She was quite unconscious of her appearance now. 

现在她完全顾不上自己的外表了。

Xiàn zài tā wán quán gù bú shàng zì jǐ de wài biǎo le. 

 

เขาพยักหน้า แต่ไม่สนใจถึงการขอบคุณเธอ He nodded without thanking her.

他点了点头,顾不及谢谢她。

Tā diǎn le diǎn tóu, gù bù jí xiè xiè tā.

 

ผู้ที่ควรชมเชยควรเป็นเขาไม่ใช่ฉัน He should be praised, not me.

该表扬的是他,不是我。

Gāi biǎo yáng de shì tā, bú shì wǒ.

 

มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย That is no small matter. 

这绝不是小事。

Zhè jué bú shì xiǎo shì.

 

ท่าทีของเขาเฉยเมย สุภาพ  แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว His manner was coolly polite and impersonal. 

他的态度冷淡客气,公事公办。

Tā de tài dù lěng dàn kè qì, gōng shì gōng bàn. 

*冷淡 Lěng dàn ความไม่สนใจ ;ความมึนชาความเฉยเมย

*公事公办 Gōng shì gōng bàn แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว; หน้าที่ก็ส่วนหน้าที่เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยว

 

เวลาที่เธอตอบคำถามนั้นเหมือนกับว่าเธอแยกงานออกจากเรื่องส่วนตัวได้  She answered in a businesslike manner. 

她回答时显出一副公事公办的样子。

Tā huí dá shí xiǎn chū yí fù gōng shì gōng bàn de yàng zi.


คนส่วนใหญ่มักจะแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน Most people are so businesslike.

很多人都是公事公办的。

Hěn duō rén dōu shì gōng shì gōng bàn de.

 

ฉันต้องขอโทษด้วยที่ทางเราต้องไล่คุณออก มันเป็นแค่เรื่องธุรกิจไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวI'm sorry we have to fire you, it's just business, nothing personal. 

不好意思,我们不得不解雇你。这与你个人没关,只是公事公办。

Bù hǎo si, wǒ men bù dé bù jiě gù nǐ. Zhè yǔ nǐ gè rén méi guān, zhǐ shì gōng shì gōng bàn.💦💦💦💖💖💖💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...