17 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอคือผู้หญิงที่ฉันให้บริการไปเมื่อวานนี้ She’s the lady whom I served yesterday.

她就是我昨天服务过的那位女士。

Tā jiù shì wǒ zuó tiān fú guò de nà wèi nǚ shì.

 

ฉันยอมรับว่าเขามีความสามารถมากกว่าฉัน I recognize that he is more capable than I am.

我承认他比我更有能力。

Wǒ chéng rèn tā bǐ wǒ gèng yǒu néng lì.

 

นี่คือรูปถ่ายที่ฉันถ่ายระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย This is a photograph I took during my trip to Thailand.

这是我到泰国旅行时拍的一张照片。

 Zhè shì wǒ dào tài guó lǚ xíng shí pāi de yì zhāng zhào piàn.

 

นี่เป็นรูปที่ดีเลยหละThis is a good photograph.

这是一张很好的照片。

Zhè shì yì zhāng hěn hǎo de zhào piàn.

 

คนเหล่านี้เป็นใครกัน Who are these people?

这些人是谁?

Zhè xiē rén shì shéi?

 

พวกเขาคือคนที่ฉันรู้จักระหว่างการเดินทาง They’re people I met during the trip.

他们是我旅行时认识的人。

men shì wǒ lǚ xíng shí rèn shi de rén.

 

นั่นคือคนที่ฉันเคยบอกกับคุณไง That’s the man I told you about.

这就是我跟你说过的那个人。

Zhè jiù shì wǒ gēn nǐ shuō guò de nà gè rén.

 

นี่คือหนังสือที่ฉันซื้อไปเมื่อวานนี้ This is the book I bought yesterday.

这就是我昨天买的那本书。

Zhè jiù shì wǒ zuó tiān mǎi de nà běn shū.

 

เขาบอกว่าถ้าเขามีเงินมากพอ เขาจะไปเที่ยวรอบโลก He said that if he had a lot of money he would travel around the world.

他说,如果他有很多钱的话,他将会周游全世界。

Tā shuō, rú guǒ tā yǒu hěn duō qián de huà, tā jiāng huì zhōu yóu quán shì jiè.

 

คุณมีคำแนะนำที่ดีที่จะเสนอหรือไม่ Do you have any good suggestions to offer?

你能否提供一些好的建议?

Nǐ néng fǒu tí gōng yì xiē hǎo de jiàn yì?

 

ผมของเขายาวเกินไป His hair has grown too long.

他的头发长的太长了。

Tā de tóufǎ zhǎng de tài cháng le.

 

คุณเข้ามาดื่มชาตอนนี้ได้ไหม Can’t you come in and have tea now?

你现在能进来喝茶吗?

 Nǐ xiàn zài néng jìn lái hē chá ma?

 

 

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...