21 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ขนมปังอาจจะสดใหม่อยู่ The bread may be fresh.

面包可能是新鲜的。

Mià nbāo kě néng shì xīn xiān de.

 

เขาอาจจะกำลังอ่านหนังสือ He may be reading.

他可能正在看书。

Tā kě néng zhèng zài kàn shū.

 

ฉันอาจจะไปต่างประเทศ I may go abroad.

我可能出国。

Wǒ kě néng chū guó.

 

พวกเขาอาจจะเสนองานให้ฉันทำ They may offer me a job.

他们也许会给我提供一份工作。

men yě xǔ huì gěi wǒ tí gōng yí fèn gōng zuò.

 

สุนัขน้ำลายเต็มปาก The dog was drooling at the mouth. 

狗嘴里淌着口水。

Gǒu zuǐ lǐ tǎng zhe kǒu shuǐ. 

* Tǎng  ไหลลงข้างล่าง

 

ด้านหน้าอกของเด็กทารกเต็มไปด้วยน้ำลายที่ไหลลงมา There was dribble all down the baby's front. 

这婴儿胸前淌满了口水。

Zhè yīng ér xiōng qián tǎng mǎn le kǒu shuǐ.

 

อากาศร้อนเกินไป พวกเราเลยอยากไปว่ายน้ำ  It was so hot that we wanted to go swimming. 

天气太热,我们想去游泳。

Tiān qì tài rè, wǒ men xiǎng qù yóu yǒng. 


อากาศร้อนจนเกินไป จนไม่มีใครอยากจะทำอะไรเลย It was so hot that nobody wanted to do anything. 

天气太热,以致谁都不想干活。

Tiān qì tài rè, yǐ zhì shéi dōu bù xiǎng gàn huó.

 

อากาศที่ร้อนจนเกินไปทำให้ฉันไม่สามารถทำงานได้ It was too hot so that I couldn't work. 

天气太热了,我无法工作。

Tiān qì tài rè le, wǒ wú fǎ gōng zuò.

 

ฉันสบายดี แต่อากาศร้อนเกินไป I'm fine. I'm just too hot. 

我还好,只是天气太热了。

Wǒ hái hǎo, zhǐ shì tiān qì tài rè le.

 

วันนี้อากาศร้อนเกินไป คุณควรอยู่บ้านดีกว่า It is very hot today. You’d better stay at home. 

今天天气太热,你最好呆在家里。

Jīn tiān tiān qì tài rè, nǐ zuì hǎo dāi zài jiā lǐ. 

 

เขามาสาย เขาอาจจะมีงานยุ่ง He was late. He may have been busy.

他迟到了。他可能一直很忙。

Tā chí dào le. Tā kě néng yì zhí hěn máng.

 

เมื่อคืนฉันออกไปข้างนอกและเธออาจจะอ่านหนังสืออยู่ I went out last night and she may have been reading.

我昨天晚上出去了,她可能一直在看书。

Wǒ zuó tiān wǎn shàng chū le, tā kě néng yì zhí zài kàn shū.


💢💢💢💖💖💖💢💢💢ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...