6 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 

คำถามง่ายมาก The questions were very easy.

题目很容易。

mù hěn róng yì.

 

คำถามเหล่านั้นยากเกินไปสำหรับฉัน They were too difficult for me.

那些题对我来说太难了。

xiē tí duì wǒ lái shuō tài nán le.

 

เขาสอบตก เพราะว่าคำถามนั้นไม่ง่ายพอ He failed the exam because it wasn’t easy enough.

他考试不及格,因为题不够容易。

Tā kǎo shì bù jí gé, yīn wèi tí bù gòu róng yì.

 

เขาไม่ได้ซื้อรถคันนั้นเพราะเขามีเงินไม่พอ He didn’t by the car because he didn’t have enough money.

他没买那辆车,因为他没有足够的钱。

Tā méi mǎi nà liàng chē, yīn wèi tā méi yǒu zú gòu de qián.

 

เธอมีเงินไม่มากพอที่จะไปพักร้อน She hasn’t got enough money for a holiday.

她没有足够的钱去度假。

Tā méi yǒu zú gòu de qián qù dù jià.

 

ชุดนี้ใหญ่ไม่พอสำหรับเธอ This dress isn’t big enough for her.

这件衣服对她来说不够大。

Zhè jiàn yī fu duì tā lái shuō bú gòu dà.

 

เธอยังไม่โตพอที่จะอยู่คนเดียว She’s not old enough to live alone.

她还没到独自生活的年纪。

 Tā hái méi dào dú zì shēng huó de nián jì.

 

ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอก เพราะมันร้อนเกินไป I can’t go out, it’s too hot.

我无法外出,太热了。

Wǒ wú fǎ wài chū, tài rè le.

 

เธอไม่สามารถตอบคำถามได้เพราะมันยากเกินไปสำหรับเธอ She couldn’t answer the question because they were too difficult for her.

她无法回答问题,因为对她来说太难了。

 Tā wú fǎ huí dá wèn tí, yīn wèi duì tā lái shuō tài nán le.

 

นี่มันง่ายมากสำหรับฉัน It’s too easy for me.

这对我来说太容易了。

Zhè duì wǒ lái shuō tài róng le.

 

การสอบยากเกินกว่าที่เขาจะผ่านไปได้ The exam was too difficult for him to pass.

考试太难了,使他无法通过。

Kǎo shì tài nán le, shǐ tā wú fǎ tōng guò.

 

กล่องนี้มันหนักเกินไปที่คุณจะแบกไปด้วย The box is too heavy for you to carry.

这个盒子太沉了,你没法扛起

Zhè gè hé zi tài chén le, nǐ méi fǎ káng qǐ.

 

เธอยังเด็กเกินไปที่จะอยู่คนเดียว She is too young to live alone.

她年纪太小了,无法独自生活。

 Tā nián jì tài xiǎo le, wú fǎ dú zì shēng huó.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ