16 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันรอคอยที่จะได้พบคุณ I’m looking forward to seeing you.

我很期待见到你。

Wǒ hěn qī dài jiàn dào nǐ.

 

วันแล้ววันเล่าฉันก็ไม่รู้เลยว่าควรจะคาดหวังกับอะไร  I never know what to expect from one day to the next. 

一天又一天我不知道该期待什么。

tiān yòu yī tiān wǒ bù zhī dào gāi qī dài shén me. 


นี่คือโอกาสที่ฉันรอคอยมาตลอด This is just the opportunity I've been waiting for. 

这正是我一直在期待的机会。

Zhè zhèng shì wǒ yì zhí zài qī dài de jī huì. 

 

สิ่งที่พวกเราจะทำได้ในตอนนี้คือ รอและก็หวัง All we can do now is wait and hope. 

我们现在所能做的就是等候和期待。

men xiàn zài suǒ néng zuò de jiù shì děng hòu hé qí dài.

 

ฉันทำให้คุณรู้สึกเบื่อแล้วใช่ไหม Are you tired of me yet? 

我让你感到厌倦了吗?

Wǒ ràng nǐ gǎn dào yàn juàn le ma?

 

ฉันตั้งใจฟังอยู่ I’m all ears.

我在全神贯注地听。/我洗耳恭听。

Wǒ zài quán shén guàn zhù de tīng./Wǒ xǐ ěr gōng tīng.

 

ฉันตั้งฟังอยู่ แต่ว่า พูดให้มันสั้นๆหน่อย I'm listening. But make it brief. 

我在洗耳恭听。不过,说简短些。

Wǒ zài xǐ ěrgōng tīng. Bú guò, shuō jiǎn duǎn xiē. 

 

เขาเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่ว่าเมื่อเขาพูดจริงๆ ทุกๆคนต่างก็ตั้งใจฟัง He seldom uttered, but when he did everyone listened. 

他很少说话,但真的讲起来,人人都洗耳恭听。

Tā hěn shǎo shuō huà, dàn zhēn de jiǎng qǐ lái, rén rén dōu xǐ ěr gōng tīng.

 

ฉันตั้งใจฟังอยู่ และไม่ต้องปิดบังอะไรแล้ว I'm all ears. Don’t hold anything back. 

我洗耳恭听,什么也不要隐瞒。

Wǒ xǐ ěr gōng tīng, shén me yě bú yào yǐn mán.

 

ตอนนี้คุณสามารถพูดได้เลย ฉันตั้งใจฟังอยู่ Now you can say, I am all ears. 

现在你可以说了,我洗耳恭听。

Xiàn zài nǐ kě yǐ shuō le, wǒ xǐ ěr gōng tīng.

 

ถ้าคุณอยากเล่านิทาน พวกเราก็จะตั้งใจฟัง If you want to tell your story, we're all ears.

你想讲故事的话,我们会全神贯注地听的。

Nǐ xiǎng jiǎng gù shì de huà, wǒ men huì quán shén guàn zhù de tīng de. 

 

เขาตั้งใจฟังในระหว่างที่ประชุม He was all ears at the meetings. 

他在会上全神贯注地听。

Tā zài huì shàng quán shén guàn zhù de tīng.

 

 

 

 💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...