29 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ประเด็นคือเรื่องนี้มันกะทันหันมาก 

This point is, it happened so suddenly.

主要这事吧,太突然了。

Zhǔ yào zhè shì ba, tài tú rán le.ถ้าเกิดคุณแคร์สายตาที่คนอื่นมองคุณ 

If you care what others think of you.

如果你在乎别人看你的眼光。

guǒ nǐ zài hū bié rén kàn nǐ de yǎn guāng.คุณสามารถต่อต้านคนทั้งโลกเพื่อฉันได้ไหม 

Can you fight against the world for me?

你能为了我对抗全世界吗?

Nǐ néng wéi le wǒ duì kàng quán shì jiè ma?พวกคุณก็ให้เวลาพวกเราหน่อยหละกัน 

Give us some time.

你们也给我们点时间。

Nǐ men yě gěi wǒ men diǎn shí jiān.ให้พวกเราสองคนค่อยปรับความเข้าใจหน่อย ได้ไหม 

To accept the fact, Okay?

让我们俩消化一下, 好吧?

Ràng wǒ men liǎ xiāo huà yí xià, hǎo ba?
🌲🌲🌲🌲🌲
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...