8 เมษายน 2561

คำศัพท์จีน – ไทย เกี่ยวกับ บัญชี 会计        มาแล้วจ้า คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การบัญชีทั้งหลาย ที่เหล่านักบัญชีต้องใช้เพื่อทำรายการต่างๆ หรืออาจจะเป็นผู้ที่กำลังศึกษาวิชาบัญชี  จึงได้รวบรวมคำศัพท์การบัญชีขั้นพื้นฐาน ที่เราจะเจอคำศัพท์เหล่านี้บ่อยๆค่ะ


คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่าน พินอิน
คำแปลภาษาไทย
会计
Kuài jì
การบัญชี
会计成本
Kuài jì chéng běn
การบัญชีต้นทุน
成本
Chéng běn
ต้นทุน
生产成本
Shēng chǎn chéng běn
ต้นทุนการผลิต
销售成本
Xiāo shòu chéng běn
ต้นทุนขาย
固定成本
Gù dìng chéng běn
ต้นทุนคงที่
成本价
Chéng běn jià
ราคาทุน
成本控制
Chéng běn kòng zhì
การควบคุมต้นทุน
机会成本
Jī huì chéng běn
ต้นทุนค่าเสียโอกาส
单位成本
Dān wèi chéng běn
ต้นทุนต่อหน่วย
营业成本
Yíng yè chéng běn
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
募集资金
Mù jí zī jīn
เพิ่มเงินทุน/ระดมทุน
基金
Jī jīn
กองทุน
租金
Zū jīn
ค่าเช่า
费用
Fèi yòng
ค่าใช้จ่าย
工资
Gōng zī
ค่าแรงงาน/เงินเดือน
直接员工
Zhí jiē yuán gōng
ค่าแรงงานทางตรง
间接员工
Jiàn jiē yuán gōng
ค่าแรงทางอ้อม
运输费用/运费
Yùn shū fèi yòng / Yùn fèi
ค่าขนส่ง
销售费用
Xiāo shòu fèi yòng
ค่าใช้จ่ายในการขาย
管理费用
Guǎn lǐ fèi yòng
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
财务费用
Cái wù fèi yòng
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
固定费用
Gù dìng fèi yòng
ค่าใช้จ่ายคงที่
营业收入
Yíng yè shōu rù
รายรับ/รายได้ในการดำเนินการ
利润
Lì rùn
กำไร
留存盈余
Liú cún yíng yú
กำไรสะสม
净利润/净利
Jìng lì rùn/ Jìng lì
กำไรสุทธิ
资产
Zī chǎn
สินทรัพย์
债权者
Zhài quán zhě
เจ้าหนี้
损益帐
Sǔn yì zhàng
บัญชีกำไรขาดทุน
财政预算
Cái zhèng yù suàn
งบการเงิน
预算
Yù suàn
งบประมาณ
流动资金预算
Liú dòng zī jīn yù suàn
งบประมาณกระแสเงินสด
亏本/亏损
Kuī běn / Kuī sǔn
ขาดทุน
所得税
Suǒ dé shuì
ภาษีเงินได้
增值税/附加税
Zēng zhí shuì / Fù jiā shuì
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
个人所得税
Gè rén suǒ dé shuì
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
关税
Guān shuì
ภาษีศุลกากร
企业所得税
Qǐ yè suǒ dé shuì
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
遗产税
Yí chǎn shuì
ภาษีมรดก
财产税
Cái chǎn shuì
ภาษีทรัพย์สิน
信用
Xìn yòng
เครดิต สินเชื่อ
结余/余额
Jié yú / Yú'é
ยอดคงเหลือ
银行存款余额
Yín háng cún kuǎn yú é
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
现金流量/现金流动
Xiàn jīn liú liàng/ Xiàn jīn liú dòng
กระแสเงินสด
免税品
Miǎn shuì pǐn
สินค้าปลอดภาษี
卖价
Mài jià
ราคาขาย
定价
Dìng jià
ตั้งราคา
价格
Jià gé
ราคา
利息
Lì xī
ดอกเบี้ย
应付利息
Yìng fù lì xī
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
应收利息
Yīng shōu lì xī
ดอกเบี้ยค้างรับ
分批成本计算法/订单法
Fēn pī chéng běn jì suàn fǎ / Dìng dān fǎ
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
借记
Jiè jì
เดบิต Debit
贷记
Dài jì
เครดิต Credit
呆账准备金
Dāi zhàng zhǔn bèi jīn
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
坏帐准备
Huài zhàng zhǔn bèi
ค่าเผื่อหนี้สูญ
折旧
Zhé jiù
ค่าเสื่อมราคา
累计折旧
Lěi jì zhé jiù
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ