บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2019

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ปาก ริมฝีปาก

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 嘴  Zuǐ  ปาก   Mouth 口  Kǒu  ปาก โดยทั่วไปจะเรียกว่า 嘴  Zuǐ   Mouth 嘴巴  Zuǐbā   ปาก   Mouth 嘴唇  Zuǐchún  ริมฝีปาก  Lip 润唇膏  Rùn chúngāo  ลิปบำรุงริมฝีปาก / ลิปบาล์ม   Lip Balm 唇笔刷  Chún bǐ shuā  พู่กันทาปาก     หรือ แปรงสำหรับทาปาก  Lip Brush 唇线笔  Chún xiàn bǐ   ดินสอเขียนขอบปาก หรือ ลิปไลเนอร์   Lip liner  唇釉  Chún yòu  ลิปกรอส   Lip gloss 唇蜜  Chún mì  ลิปกรอส   Lip gloss 唇彩  Chúncǎi   ลิปกรอส   Lip gloss 唇膏  Chúngāo   ลิปสติก   Lipstick 口红  Kǒuhóng  ลิปสติก   Lipstick 唇裂  Chúnliè  ปากแหว่ง   Cleft lip 兔唇  Tùchún   ปากแหว่ง   Cleft lip 唇吻  Chúnwěn   จูบปาก  Lip kiss 口腔  Kǒuqiāng   ช่องปาก  Oral cavity 口角  Kǒujiǎo   มุมปาก   Corner of the mouth 口臭  Kǒuchòu   กลิ่นปาก ปากเหม็น ปากมีกลิ่น   Bad breath 路口  Lùkǒu  ปากทาง   Intersection 巷口  Xiàng kǒu   ปากซอย   Lane 瓶口  Píng kǒu  ปากขวด   Top of a bottle 口福  Kǒufú   ลาภปาก   The luck to eat sth. Delicious 口惠而实不至  Kǒuhuì ér shí  b ú  zhì  การช่วยเหลือที่เป็นแค่ลมปา

คำศัพท์ภาษาจีน พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่างๆ 泰国各时代主要佛陀造像

รูปภาพ
มาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธรูป 佛陀造像 (Fótuó zàoxiàng) /  佛像 (Fóxiàng) ในศิลปะไทยในแต่ละยุคสมัยกันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com ยุค ; สมัย 时代 Shídài พระพุทธรูป             佛陀造像 / 佛像 Fótuó zàoxiàng / Fó xiàng พระพุทธรูป สมัยทวารวดี 泰国托罗瓦底时代佛像 Tàiguó tuō luō wǎ dǐ shídài fóxiàng พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย 泰国室利佛逝或三佛齐时代佛像 Tàiguó shì lì fó shì huò sān fú qí shídài fóxiàng พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง 泰国吴通时代佛像 Tàiguó wú tōng shídài fóxiàng พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย 泰国素可泰时代佛像 Tàiguó sù kě tài shídài fóxiàng พระพุทธรูป สมัยล้านนาหรือสมัยเชียงแสน 泰国昌盛或兰纳时代佛像 Tàiguó chāngshèng huò lán nà shídài fóxiàng พระพุทธรูปสมัยลพบุรี 泰国洛武里时代佛像 Tàiguó luò wǔ lǐ shídài fóxiàng พระเกตุมาลา(พระรัศมีซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า) เป็นต่อมนูน            佛光作圆状 Fóguāng zuò yuán zhuàng พระรัศมีเป็นดอกบัวตูมหรือลูกแก้ว 佛光似含苞莲花 Fóguāng shì hánbāo liánhuā พระรัศมีเป็นเปลวไฟ              佛光作