บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2024

เรียนศัพท์ภาษาจีนจากข่าว สมรสเท่าเทียม

รูปภาพ
  下议院 xià yìyuàn สภาผู้แทนราษฎร 国会 Guóhuì รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 上议院 shàng yìyuàn วุฒิสภา 上议员 shàng yìyuán วุฒิสมาชิก สมาชิกวุฒิสภา 国会仪长 guóhuì yí zhǎng ประธานรัฐสภา 通过 tōngguò ผ่าน 婚姻平权法 ; 婚姻权利平等 hūnyīn píngquán fǎ; hūnyīn quánlì píngděng การสมรสเท่าเทียม   同性婚姻法案 tóngxìng hūnyīn fǎ àn ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม 同性结婚 tóngxìng jiéhūn แต่งงานกับเพศเดียวกัน 标志 biāozhì เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า 推动社会平等 tuīdòng shèhuì píngděng ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม 民商法典 mín shāng fǎ diǎn ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 国会上议院审议 guóhuì shàng yìyuàn shěnyì การพิจารณาของวุฒิสภา 刊宪 ; 成文刊发 kān xiàn; chéngwén kān fā ราชกิจจานุเบกษา 刊载 kānz ǎ i ตีพิมพ์ 政府 zhèngfǔ รัฐบาล 正式生效 zhèngshì shēngxiào มีผลอย่างเป็นทางการ 三读投票通过 sān dú tóupiào tōngguò    ผ่าน โหวต วาระสาม 议员 Yìyuán สมาชิกรัฐสภา 国会议员 guóhuì yìyuán สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 赞成 zànchéng เห็นด้วย 反对票 fǎnduì piào ไม่เห็นด้วย 放

Chinese Vocabulary

รูปภาพ
  独自的   dúzì de  alone 终于 zhōngyú  at last 艺术 yìshù art 鉴赏 jiànshǎng  appreciate 古代的,古老的 gǔdài de, gǔlǎo de  ancient 物品,东西 wùpǐn, dōngxī  article 逮捕 dàibǔ  arrest 尽可能 ……    jìn kěnéng……  as….as possible 在前面 zài qiánmiàn  ahead 行动 xíngdòng  act 以后 yǐhòu  afterwards 焦急的 jiāojí de  anxiously 请求,索要 qǐngqiú, suǒyào  ask for 自行车 zìxíngchē  bicycle 撞坏的 zhuàng huài de  battered 刺骨地 cìgǔ de  bitterly 评论家 pínglùn jiā  critic 幕布,窗帘 mùbù, chuānglián  curtain 萤火,篝火 yíng huǒ, gōuhuǒ  campfire 爬行 páxíng creep, crept, crept 舒适的,安逸的 shūshì de, ānyì de  comfortable 汽车停车场 qìchē tíngchē chǎng   car park 公司 gōngsī  company 海岸 hǎi àn  coast 峭壁 qiàobì  cliff 拜访   bàifǎng  call at, call on 首都 shǒudū  capital 抱怨 bàoyuàn  complain 不断地 bùduàn de  continually 某个 mǒu gè   certain 废弃 fèiqì  desert 设计 shèjì  design 黑暗 hēi àn  darkness 梦想,幻想,向往 mèngxiǎng, huànxiǎng, xiàngwǎng  dreamed of 结果,效果 jiéguǒ, xiàoguǒ  effect 雇佣 gùyōng  employ 解释,叙述 jiě