บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ยังไม่เอาออกไปอีก Take it away! 还不拿走。 Hái bù ná zǒu.   ใจเย็นๆ ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะ Clam down, not so serious.   淡定,淡定,不至于。 Dàn dìng, dàn dìng, bù zhì yú.   อวดดี เดี๋ยวฉันเปลี่ยนวิธี    You are so effeminate. Let me change another way. 娇气,我换个方法。 Jiāo qì, wǒ huàn gè fāng fǎ.   เหงื่อออกแล้ว   Sweating. Sweating! 发汗了,发汗了。 Fā hàn le, fā hàn le.   ลืมบิดน้ำออก I forgot to wring it out. 忘拧了。 Wàng n ǐ ng le.   คุณก็แค่เคยเห็นในฝันเท่านั้น   You just saw her in your dream. 你都只是在梦里见过而已。 Nǐ dōu zhǐ shì zài mèng lǐ jiàn guò ér yǐ.   คุณดื่มเองได้ยังไง ฉันช่วยคุณเอง   You can’t drink it by yourself. I’ll help you. 你自己来什么来,我来帮你。 Nǐ zì jǐ lái shén me lái, wǒ lái bāng nǐ.   คุณนี่เซ่อชะมัด   You are so stupid. 你太傻了。 Nǐ tài shǎ le.   ฉันทำบาปกรรมอะไรไว้เนี่ย Who have I offended? 我招谁惹谁了呀。 Wǒ zhāo shéi rě shéi le ya.   แต่ว่า คุณแน่ใจจริงๆเหรอ ว่าคนๆนี้มีตัวตนอยู่   But are you really sure this person exists? 可是你真的确定这个人存在吗?

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ยังดีที่เขาไม่เห็น   Fortunately, he didn’t see it. 还好没发现。 Hái hǎo méi fāxiàn.   ไม่งั้นต้องหักเงินฉันอีกแน่ๆ   Otherwise, I’ll be charged again. 不然又要扣我钱了。 Bù rán yòu yào kòu wǒ qián le.   ทำไมเวียนหัวขนาดนี้นะ    Why is my head so dizzy? 头怎么这么晕? Tóu zěn me zhè me yūn?   ถ้าจะเผือกก็ต้องเผือกให้ถึงที่สุด   The gossip is on me. 吃瓜永远吃到自己头上。 Chī guā yǒng yuǎn chī dào zì jǐ tóu shàng.   ตอนนี้ฉันรู้สึกว่า โดยรวมคุณดูน่ารักขึ้นมาแล้ว   I think you are getting cute now. 我现在觉得你整个人都变得可爱起来。 Wǒ xiàn zài jué dé nǐ zhěng gè rén dōu biàn dé kě ài qǐ lái.   เมื่อกี้เห็นสีหน้าคุณไม่ค่อยดี ไม่สบายใช่ไหม   I just saw that you didn’t look very well. Do you feel uncomfortable? 刚刚看你脸色不太好,是不是不舒服呀? Gāng gāng kàn nǐ liǎn sè b ú tài hǎo, shì b ú shì bú shū fú ya?   คุณเป็นคนหลอกลวง   You are a liar. 你就是个骗子。 Nǐ jiù shì gè piàn zi.   คุณแอบใช้ใช่ไหม   Did you use it secretly? 你是不是偷用了? Nǐ shì b ú shì tōu yòng le?   คุณนี่จริงๆเลย   Y

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  กำลังอ่านหนังสือเหรอ  You are reading. 在看书呀。 Zài kàn shū ya.   เธอยืนกรานและคิดมาตลอดว่าคุณก็แค่หุนหันพลันแล่น   She always insisted that you were just acting on impulse.  她始终都坚持认为你当时只是一时地冲动。 Tā shǐ zhōng dōu jiān chí rèn wéi nǐ dāng shí zhǐ shì y ì shí de chōng dòng.   เธอปฏิเสธที่จะให้ซักถามถึงมูลเหตุความรับผิดชอบใดๆของคุณ   She refused to hold you responsible. 他拒绝追究你的任何责任。 Tā jù jué zhuī jiù nǐ de rèn hé zé rèn.   คุณควรจะเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจของตัวเอง   You should face up to your own psychological problems. 你应该正视一下自己的心理问题。 Nǐ yīng gāi zhèng shì y í xià zì jǐ de xīn lǐ wèn tí.   คุณมามีอะไรหรือเปล่า   Do you have any question? 你来有什么问题吗? Nǐ lái yǒu shén me wèn tí ma?   ฉันก็แค่กลัวว่าคุณจะไล่ตามฉัน พันแข้งพันขาฉันทั้งวัน   I’m just afraid that you might run after me   and mess around all day. 我只是怕你整天追着我胡搅蛮缠。 Wǒ zhǐ shì pà nǐ zhěng tiān zhuī zhe wǒ hú jiǎo mán chán.   ปากแข็ง   Don't keep denying it.  嘴硬。 Zuǐ yìng.

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันทำเป็นไม่เห็นเขาแล้วกัน   I’ll pretend I didn’t see him. 我就当作没看见他。 Wǒ jiù d ā ng zuò méi kàn jiàn tā.   ลบภาพโป๊ออกแล้ว   My sexy pictures have been deleted. 艳照已经删除。 Yàn zhào yǐ jīng shān chú.   อย่าให้เธอเดินไปทั่ว   Don’t let her get away. 别让她到处乱跑。 Bié ràng tā dào chù luàn pǎo.   คุณรู้ไหมว่าตัวเองหนักแค่ไหน คุณควรลดน้ำหนักได้แล้ว   Do you know how heavy you are? You have to lose weight. 你知道你有多沉吗?你该减肥了。 Nǐ zhī dào nǐ yǒu duō chén ma? Nǐ gāi jiǎn féi le.   ฉันก็แค่มาทำเรื่องดีๆช่วยให้ความฝันของสาวๆเป็นจริง   I’m here to do good today to help the girls realize their dreams. 我今天就来做好事帮妹妹们圆梦的。 Wǒ jīn tiān jiù lái zuò hǎo shì bāng mèi mei men yuán mèng de.   ทำเรื่องที่มันมีประโยชน์หน่อย   Please do more meaningful things. 多做点有意义的事情。 Duō zuò diǎn yǒu yì yì de shì qíng.   คุณจะนอนอยู่ตรงนี้จนฟ้ามืดเลยใช่ไหม   You are going to lie here till dark, aren’t you ? 你是准备一直躺倒天黑,是吧? Nǐ shì zhǔn bèi y ì zhí tǎng dǎo tiān hēi, shì ba?   เป็น

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  นั่นเป็นเพราะคุณบังคับยัดเยียดให้เขา   That you imposed on him. 那是你强加给他的。 Nà shì nǐ qiáng jiā gěi tā de.   หนังสือเล่มนี้ไม่สนุก   These books are not interesting. 这些书不好看。 Zhè xiē shū bù hǎo kàn.   อย่าใช้ระดับไอคิวของคุณ มาใช้เป็นมาตรวัดเด็กที่ฉันเลี้ยงมาจนโตกับมือ   Don’t use your IQ to measure the child of mine. 不要以你的智商水平来衡量我一手带大的孩子。 B ú yào yǐ nǐ de zhì shāng shuǐ píng lái héng liáng wǒ y ì shǒu dài dà de hái zi.   คุณเปิดดูก่อนแล้วใช่ไหม   Did you see it before? 你是不是提前看过? Nǐ shì b ú shì tí qián kàn guò?   ทำไมถึงมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะ   How does it hide here? 怎么藏在这儿去了? Zěn me cáng zài zhèr qù le?   งั้นเรามาลองหาหอยทากกันดีไหม   Let’s look for the snail. 那我们来再找找蜗牛。 Nà wǒ   men lái zài zhǎo zhǎo wō niú.   ถ้าจะหาก็ต้องหาสิ่งที่ยากที่สุด   We should look for the hardest things. 要找就要找最难的。 Yào zhǎo jiù yào zhǎo zuì nán de.   พวกคุณเล่นกันเถอะ   You guys have fun. 你们玩吧。 Nǐ men wán ba.   ทำไมเขาถึงได้เก่งขนาดนี้นะ   Why is

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณจะไม่จบใช่ไหม   You’re endless, aren’t you? 你没完了是吗? Nǐ méi wán le shì ma?   ฉันทำภารกิจที่คุณได้มอบหมายให้ฉันสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว   I’ve completed all the tasks you gave me perfectly. 我已经完美地完成了你给我的所有任务。 Wǒ yǐ jīng wán měi de wán chéng le nǐ gěi wǒ de suǒ yǒu rèn wù.   ฉันเกือบจะป่วยเป็นโรคเกลียดผู้หญิงแล้วเนี่ย I’m getting misogyny. 我都快患上厌女症了。 Wǒ d ō u kuài huàn shàng yàn nǚ zhèng le.   คุณคิดว่าฉันกลัวคุณจริงๆเหรอ   Do you think I’m really afraid of you? 你以为我真的怕你? Nǐ yǐ wéi wǒ zhēn de pà nǐ?   แน่จริง คุณก็ไปบอกทุกคนเลยสิ   You can talk about it to others. 有本事,你到处说去。 Yǒu běn shì, nǐ dào chù shuō qù.   พูดสิ ใครไม่พูดคนนั้นปอดแหก   Say it, or you are coward. 说,谁不说谁是怂货。 Shuō, shéi bù shuō shéi shì sǒng  huò.   คุณเป็นสาวเป็นนาง ทำไมถึงไม่สนใจชื่อเสียงของตัวเองขนาดนี้ You’re a girl. Why don’t you care about your reputation? 你一个女孩子家家的。干嘛这么不在乎自己的名声。 Nǐ y í gè nǚ hái zi jiā jiā de. Gàn ma zhè me b ú zài hū zì jǐ de míng shēng.

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันก็ไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียว   I don’t want to stay any longer. 我一秒钟都不想多待。 Wǒ y ì miǎo zhōng dōu bù xiǎng duō dài.   นี่หนึ่งนาทีผ่านไปแล้ว ยังไม่ไปอีกเหรอ    It’s been a minute and you still haven’t left. 这都一分钟过去了,还不走。 Zhè dōu y ì fēn zhōng guò qù le, hái bù zǒu.   เมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียวไม่ใช่เหรอ   Didn’t you just say you didn’t want to stay here any longer? 不是刚刚有人说一秒钟都不想多待吗 ? B ú shì gāng gāng yǒurén shuō y ì miǎo zhōng dōu bù xiǎng duō dài ma?   คุณไม่ต้องมายุ่ง Leave me alone. 我不要你管。 Wǒ b ú yào nǐ guǎn   คุณหุบปากไปเลยนะ   You shut up! 你闭嘴。 Nǐ bì zuǐ.   คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะ It’s not up to you. 由不得你。 Yóu b ù dé nǐ.   จ่ายค่าทำขวัญฉันมานะ   Compensation for my emotional loss. 赔偿我的精神损失。 Péi cháng wǒ de jīng shén sǔn shī.   ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายความว่ายังไง I don’t know what you mean. 我不懂你什么意思。 Wǒ bù dǒng nǐ shén me yì si.   ทั้งหมดนี่ก็เพราะคุณเป็นคนทำไม่ใช่เหรอ   It’s bec

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องพวกเขา   It’s my duty to protect them. 我有责任要保护他们。 Wǒ yǒu zé rèn yào bǎo hù tā men.   ความรู้สึกก็ส่วนความรู้สึก หลักการก็ส่วนหลักการ  Feelings and principles are separate. 感情是感情 ,原则是原则。 Gǎn qíng shì gǎn qíng, yuán zé shì yuán zé.   ใส่ร้ายก็ต้องขอโทษ ทำร้ายก็ต้องชดใช้ นี่คือหลักการตากฎของสัจธรรม   If you frame someone up, you should apologize. And if you hurt someone, you should pay for it. This is a natural truth. 诬陷就得道歉,伤害就需要赔偿。这是天经地义的道理。 Wú xiàn jiù d ǐ i dào qiàn, shāng hài jiù xū yào péi cháng. Zhè shì tiān jīng dì yì de dào lǐ.   เพราะฉะนั้นขอให้คุณถอนฟ้องด้วย  So please drop the case. 所以请你撤诉。 Suǒ yǐ qǐng nǐ chè sù.   ทำไมคุณนี่ถึงได้ด้านชา   How can you be so inflexible. 你这个人怎么就这么死板。 Nǐ zhè g è rén zěn me jiù zhè me sǐ bǎn.   พูดไม่เข้าใจสักทีนะ   Isn't that unreasonable? 这么讲不通道理呢? Zhè me jiǎng bù tōng dào lǐ ne?   ฉันรู้สึกว่าคุณจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไปหน่อยนะ   I think you’re being sentimental. 我觉得