บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แต่งหน้า

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เธอมักจะอาบน้ำเย็นเสมอ  She always washes in cold water. 她总是用冷水洗澡。 Tā zǒng shì yòng lěng shuǐ xǐ zǎo.   เช็ดตัวให้แห้ง   Dry yourself off with a towel. 用毛巾擦干身体。 Yòng máojīn cā gān shēntǐ.   เธอยังอาบน้ำอยู่เลย She's still in the bath.  她还在洗澡呢。 Tā hái zài xǐzǎo ne.     เธอไม่มีแต่งหน้าแม้ลิปสติกก็ไม่ได้ทาแม้แต่นิดเดียว She wore no make-up, not even a dab of lipstick. 她没有化妆,甚至连一点儿口红都没涂。 Tā méi yǒu huà zhuāng, shèn zhì lián y ì diǎnr kǒu hóng dōu méi tú.   ปกติแล้วเธอไม่ค่อยจะแต่งหน้าสักเท่าไหร่ Normally she wore little make-up. 她一般不怎么化妆。 Tā y ì bān bù zěn me huà zhuāng.   เธอใช้เวลากับการแต่งหน้ามากเกินไป She spent too much time making herself up. 她在化妆上花去了太多时间。 Tā zài huà zhuāng shàng huā qù le tài duō shí jiān.     เธอแต่งหน้าเข้มเกินไป  She wears far too much paint.  她化妆太浓。 Tā huà zhuāng tài nóng.   เดี๋ยวก่อนกระเป๋าเครื่องสำอางของฉันอยู่ที่ไหน Hold on. Where's my makeup bag? 等等,我的化妆包呢? Děng děng, wǒ de