บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2019

ประโยคภาษาจีน นิสัยดี นิสัยไม่ดี

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 👇👇👇 คำถาม : เขาเป็นคนยังไง   What is he like?/ What sort of person is he?             他是什么样的人?             Tā shì shén me yàng de rén? คำตอบ นิสัยดี เขานิสัยดี   He’s nice.   / He’s a nice person . 他是个好人。 Tā shì gè hǎo rén. เป็นคนใจดี   He is a kind person. 他是一个善良的人。 Tā shì y í  gè shàn liáng de rén. เขามีบุคลิกดี   He has a good personality. 他有良好的个性。 Tā yǒu liáng hǎo de gè xìng. เขาใจดีกับทุกคน   He’s kind to everybody./He’s nice to everyone. 他对每个人都很好。 Tā duì měi gè rén dōu hěn hǎo. เขาเป็นมิตรกับทุกคนมาก   He is friendly to everyone. 他对每个人都很友善。 Tā duì měi gè rén dōu hěn yǒu shàn. เขาดูดีและมีบุคลิกที่ดี He has a nice appearance and a good personality.   他有好看的容貌和良好的个性。 Tā yǒu hǎo kàn de róng mào hé liáng hǎo de gè xìng. เขาเป็นคนจริงใจ   He’s an honest person./ He’s a sincere person. 他是个诚实的人。 Tā shì gè chéng shí de rén. เขาเป็นคนพึ่งพาได้   He’s rel

ประโยคภาษาจีน ฝน ฟ้า อากาศ และแดดออก

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com ดูพยากรณ์อากาศ ล่าสุด กันก่อนดีกว่า   Let’s check the latest weather forecast. 让我们来看一下最新的天气预报。 Ràng wǒmen lái kàn y í xià zuìxīn de tiānqì yùbào. * 天气预报 Tiānqì yùbào  พยากรณ์อากาศ * 预报 Yùbào   พยากรณ์ ดูการพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์กันดีกว่า   Let's watch the weather forecast on television 让我们看看电视上的天气预报。 Ràng wǒmen kàn kàn diànshì shàng de tiānqì yùbào. ตามที่สถานีอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้ว่า จะมีพายุในวันพรุ่งนี้ According to the weather forecast, there will be a gale tomorrow.  据气象台预报,明天有大风。 Jù qìxiàngtái yùbào, míngtiān yǒu dàfēng. * 气象台  Qìxiàngtái   สถานีอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศบางครั้งมีความแม่นยำ บางครั้งก็ไม่  Sometimes the weather forecast is accurate, sometimes not.  天气预报有的时候准,有的时候不准。 Tiānqì yùbào yǒu de shíhòu zhǔn, yǒu de shíhòu bù zhǔn. การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำมาก   The weather forecast turned out to be accurate.  天气预报很准。 Tiānqì yùbào hěn zhǔn. พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้อากา