บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2023

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

รูปภาพ
     มาต่อกันที่  part 6  ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ 当地时间 Dāng dì shí jiān เวลาท้องถิ่น  Local time 终点站 Zhōng diǎn zhàn สถานีปลายทาง Terminal station 中转 Zhōng zhuǎn เปลี่ยนเครื่อง Transfer 中转旅客 Zhōng zhuǎn lǚ kè ผู้โดยสารผ่าน/ ผู้โดยสารที่มีการแวะระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทาง Transit Passenger 转机国内航班 Zhuǎn jī guó nèi háng bān การเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศ Domestic transfers 转乘国际航班 Zhuǎn chéng guó jì háng bān การเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างประเทศ International transfers 入境检查 Rù jìng jiǎn chá ด่านตรวจคนเข้าเมือง(ขาเข้า) Immigration 海关 Hǎi guān ศุลกากร Customs 海关检查 Hǎi guān jiǎn chá การตรวจสอบทางศุลกากร Customs inspection 违禁品 Wéi jìn pǐn สินค้าผิดกฎหมาย Contraband 关税 Guān shuì ภาษีศุลกากร Customs duty 免税 Miǎn shuì ปลอดภาษี Tax-free, Duty-free 机场税 Jī chǎng shuì ค่าภาษีสนามบิน  Airport tax 放行 Fàng xíng ( ศุลกากร) ปล่อยให้ผ่าน Let sb. Pass 绿色通道 ( 没有需要申报物品的旅客使用 ) Lǜ sè tōng dào (méi yǒu xū yào shēn bào wù pǐn de lǚ kè shǐ yòng) ช่องไ

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

รูปภาพ
  มาต่อกันที่ part 5  ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ 安全检查站 Ān quán ji ǎ n chá zhàn  จุดตรวจค้น Check Point 安全检查 ; 安检 Ān quán jiǎn chá ; Ān jiǎn ตรวจเช็คความปลอดภัยสแกนก่อนขึ้นเครื่อง Security check 出境检查 Chū jìng jiǎn chá ตรวจคนเข้าเมือง(ขาออก) Immigration 护照检查 Hù zhào jiǎn chá ตรวจพาสปอร์ต Passport control 出境 Chū jìng ออกนอกประเทศ Leave the country 登机桥 Dēng jī qiáo งวงช้างหรือสะพานเทียบเครื่องบิน Aero Bridge 机场摆渡车 Jī chǎng bǎi dù chē รถบัสรับส่ง(ขึ้นเครื่องบิน) Transfer Bus 女乘务员 ; 空中小姐 ; 空姐 Nǚ chéng wù yuán;Kōng zhōng xiǎo jiě; Kōng jiě แอร์โฮสเตส Airhostess 男乘务员 ; 空中少爷 ; 空哥 Nán chéng wù yuán; Kōng zhōng shào yé; Kōng gē สจ๊วต Steward  出 / 入境卡 Chū/ Rù jìng kǎ ใบกรอกคนเข้าเมือง Immigration Form 出境卡 Chū jìng kǎ บัตรขาออก Departure card 入境卡 Rù jìng kǎ บัตรขาเข้า Arrival card 到达时间 Dào dá shí jiān เวลามาถึง  Arrival time 起飞 Qǐ fēi การนำเครื่องขึ้น Aircraft take off 降落 Jiàng luò การลงจอด Landing 延误 Yán wù ล่าช้า Delay 下飞机 Xià fēi jī ลงจากเครื่องบิน

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

รูปภาพ
    มาต่อกันที่ part 4  ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ 登机牌 Dēng jī pái บัตรโดยสาร / ใบผ่านขึ้นเครื่อง Boarding Pass 姓名 Xìng míng ชื่อ-นามสกุล Name   航班号 Háng bān hào หมายเลขไฟลท์ Flight no. 舱位等级 Cāng wèi děng jí ชั้นที่นั่ง Class 出发日期 Chū fā rì q ī วันออกเดินทาง Date of Departure 日期 Rì qī วันที่ Date 登机口 Dēng jī kǒu ประตูขึ้นเครื่อง Gate 出发地 Chū fā dì     จาก   From 目的地   Mù dì dì   ถึง   To 登机时间   Dēng jī shí jiān   เวลาขึ้นเครื่อง Barding Time 行李牌 Xíng lǐ pái แท็กกระเป๋าเดินทาง   Baggage Tag 最后登机广播 Zuì hòu dēng jī guǎng bò ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย Final call 候机室 Hòu jī shì ห้องรอเครื่อง Departure lounge 座位 Zuò wèi ที่นั่ง Seat 靠窗座位 Kào chuāng zuò wèi ที่นั่งติดหน้าต่าง Window Seat 中间座位 Zhōng jiān zuò wèi ที่นั่งตรงกลาง Middle Seat 靠通道座位 Kào tōng dào zuò wèi ที่นั่งริมทางเดิน Aisle Seat 紧急出口座位 Jǐn jí chū kǒu zuò

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

รูปภาพ
   มาต่อกันที่ part 3  ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ  飞机场 Fēi jī chǎng สนามบิน   Airport 国际机场 Guó jì jī chǎng สนามบินนานาชาติ International airport 国内线 Guó nèi xiàn เส้นทางบินภายในประเทศ Domestic 国际线 Guó jì xiàn เส้นทางบินระหว่างประเทศ International 国际航班 Guó jì háng bān เส้นทางบินระหว่างประเทศ  International flight 飞机   Fēi jī    เครื่องบิน Airplane, Plane 航站楼 ; 候机大楼 Háng zhàn lóu ; Hòu jī dà lóu อาคารผู้โดยสาร Terminal 1号航站楼 Yī Hào háng zhàn lóu เทอร์มินอล 1 Terminal 1 出站 ( 出港 ; 离开 ) Chū zhàn (Chū gang ; Lí kāi) ขาออก Departure 进站 ( 进港 ; 到达 ) Jìn zhàn (Jìn gang ; Dào dá) ขาเข้า Arrival 机场标志 Jī chǎng biāo zhì ป้ายที่สนามบิน Sigh 飞机票 Fēi jī piào ตั๋วเครื่องบิน Air Ticket / Ticket 登机手续办理 Dēng jī shǒu xù bàn lǐ ลงทะเบียนขึ้นเครื่อง Check-in 行李 Xíng lǐ กระเป๋าเดินทาง Baggage/Luggage 托运行李 Tuō yùn xíng lǐ กระเป๋าเดินทางที่จะฝากเข้าใต้ท้องเครื่องบิน Register baggage 随身行李 Suí shēn xíng lǐ สัมภาระขึ้นเครื่อง Carry-on luggage 过重行李 Guò zhòng xíng lǐ กระเป๋าน้ำหนักเ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวีซ่าประเภทต่างๆ 签证

รูปภาพ
  签证 qiān zhèng   วีซ่า Visa 免签 Miǎn qiān   ได้รับการยกเว้นวีซ่า Free visa 落地签 Luò dì qiān   วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน Visa on arrival 短期学习签证 Duǎn q ī xué xí qiān zhèng วีซ่านักเรียนระยะสั้น Short-term study for less than 180 days 长期学习签证 Cháng q ī xué xí qiān zhèng วีซ่านักเรียนระยะยาว Long-term study for over 180 days 旅游签证 L ǚ yóu qiān zhèng   วีซ่านักท่องเที่ยว Tourist visa 探亲签证 Tàn qīn qiān zhèng วีซ่าติดตามครอบครัว Visitor Visa, Family Visitor 过境签证 Guò jìng qiān zhèng วีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร Transit Visa 官员签证 Guān yuán qiān zhèng วีซ่าราชการ Official visit 非移民签证 Fēi yí mín qiān zhèng วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว หรือที่เรียกว่า Visa Non-B Non-business visit 工作签证 Gōng zuò qiān zhèng วีซ่าทำงาน Work Visa 外交签证 Wài jiāo qiān zhèng วีซ่าทูต Diplomatic Visa 礼遇签证 Lǐ yù qiān zhèng

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

รูปภาพ
     มาต่อกันที่ part 2 ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า ไปดูคำศัพท์กันเลย 护照 Hù zhào หนังสือเดินทาง \ พาสปอร์ต Passport 外交护照 Wài jiāo hù zhào หนังสือเดินทางทูต Diplomatic passport 公务护照 /   官员护照 Gōng wù hù zhào /  Guānyuán hùzhào หนังสือเดินทางราชการ Service passport /  Official passport 普通护照 Pǔ tōng hù zhào  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ( general) passport 签证 Qiān zhèng   วีซ่า Visa 办理签证 Bàn lǐ qiān zhèng  ขอวีซ่า Apply for the visa 免签 Miǎn qiān  ได้รับการยกเว้นวีซ่า Free visa 落地签 Luò dì qiān  วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน Visa on arrival 旅游签证 L ǚ yóu qiān zhèng  วีซ่านักท่องเที่ยว Tourist visa 过境签证 Guò jìng qiān zhèng วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง (วีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร)  Transit visa * ส่วนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ จะลงให้ในบทความต่อไปนะคะ