25 พฤษภาคม 2565

ศีล 戒律

 ศีล ภาษาจีน คือ  戒律 Jiè ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ


ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 ,ศีล  311  

佛教戒律分五戒、八戒、十戒、两百二十七戒和三百一十一戒五种。

jiào jiè lǜ fēn wǔ jiè, bā jiè, shí jiè, liǎng bǎi èr shí qī jiè hé sān bǎi yī shí yī jiè wǔ zhǒng. 👇👇👇👇ศีล 5 

เป็นศีลขั้นต้นของอุบาสกอุบาสิกา โดยทั่วไป คือ

五戒 佛教在对男女弟子所持的基本戒,分为

Wǔ jiè fó jiào zài duì nán nǚ dì zǐ suǒ chí de jī běn jiè, fēn wéi


ไม่ฆ่าสัตว์

戒杀生

Jiè shā shēng


ไม่ลักทรัพย์

戒偷盗

Jiè tōu dào


ไม่ดื่มสุรา

戒饮酒

Jiè yǐn jiǔ


ไม่ผิดประเวณี ประพฤติผิดในกาม

戒淫邪

Jiè yín xié


ไม่พูดเท็จ พูดปด

戒妄言

Jiè wàng yán👇👇👇ศีล 8 

เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลาหนึ่งวัน หรือสามวัน

八戒 是对男女弟子戒律,不是僧侣的戒律。他们通常在佛日接受八戒。 八戒持守一天或三天。

Bā jiè shì duì nán nǚ dì zǐ jiè lǜ, bù shì sēng lǚ de jiè lǜ. Tā men tōng cháng zài fó rì jiē shòu bā jiè. Bā jiè chí shǒu yī tiān huò sān tiān.

 


👇👇👇

ศีล 10 

เป็นศีลของสามเณร

十戒 是沙弥所持的戒律。

Shí jiè shì shā mí suǒ chí de jiè lǜ.

 


👇👇👇


ศีล 227 

เป็นศีลของพระภิกษุสงฆ์

两百二十七戒是比丘的戒律。

Liǎng bǎi èr shí qī jiè shì bǐ qiū de jiè lǜ.

 


👇👇👇ศีล  311  

เป็นศีลของชี

三百一十一戒是尼姑所持的戒律。

Sān bǎi yī shí yī jiè shì ní gū suǒ chí de jiè lǜ.
➖➖➖➖➖➖➖
24 พฤษภาคม 2565

จำพรรษา

      จำพรรษา คือ การอยู่ประจำที่วัดตลอดสามเดือนในฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษา ภาษาจีนคือ  守夏安居  Shǒu xià ān jūหรือ  雨安居  Yǔ ān  


    守夏安居 雨安居, 指入夏雨季期间,僧人待在寺中安居三个月的那段时间。

Shǒu xià ān jū huò yǔ ān jū zhǐ rù xià yǔ jì qī jiān, sēng rén dāi zài sì zhōng ān jū sān gè yuè de nà duàn shí jiān. 👇👇👇👇


ฝ่ายเถรวาท 小乘派 Xiǎo shèng pài  คือ พุทธศาสนาฝ่ายที่ถือคำสอนดั้งเดิม พระภิกษุฝ่ายเถรวาทถือศีล 227  ข้อ


小乘派,为坚持原来教义的佛教宗派。小乘派比丘持227 戒。

Xiǎo shèng pài, wèi jiān chí yuán lái jiào yì de fó jiào zōng pài. Xiǎo shèng pài bǐ qiū chí 227 jiè.

 


👇👇👇👇ฝ่ายมหายาน 大乘派 Dà shèng pài  คือพุทธศาสนา ฝ่ายซึ่งตัดทอนแก้ไขสิกขาบทบางอย่างผิดไปจากคำสอนดั้งเดิม ซึ่งฝ่ายมหายานจะถือศีล 250ข้อ

大乘派,为将原来某些戒条加以修改的佛教宗派。大乘派比丘持250戒。

Dà shèng pài, wèi jiāng yuán lái mǒu xiē jiè tiáo jiā yǐ xiū gǎi de fó jiào zōng pài. Dà shèng pài bǐ qiū chí 250 jiè.

 ➖➖➖➖➖➖


จตุโลกบาล 四大天王

 

     จตุโลกบาล คือผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ ซึ่งบทความวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “จตุโลกบาล”

     จตุโลกบาล ภาษาจีนคือ 四大天王  Sì dà tiān wáng หรือจะเรียกว่าผู้รักษาโลกทั้งสี่ทิศ  护世四天王  Hù shì sì tiān wáng  เทวดาที่รักษาทุกข์สุขของมนุษย์โลกไว้ทั้ง 4 ทิศ และทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลก


ซึ่งแต่ละทิศก็จะแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
ท้าวธตรฐ


1.  ท้าวธตรฐ( ถะ-ตะ-รด) จอมภูต อยู่ทิศตะวันออกคอยพิทักษ์ปกป้องประเทศ สัญลักษณ์คือเครื่องดนตรีพิณ


东方 “ 持国天王 ”    因能护持国土,  手持琵琶。

Dōng fāng “Chí guó tiān wáng ” , yīn néng hù chí guó tǔ, shǒu chí pí pa.

 ท้าววิรุฬหก


2.ท้าววิรุฬหก จอมเทวดา อยู่ทิศใต้คอยพิทักษ์ปกป้องพระธรรม สัญลักษณ์ถือกระบี่วิเศษ

南方 “ 增长天王 ” ,因能护持佛法,手持宝剑。

Nán fāng “Zēng zhǎng tiān wáng” , yīn néng hù chí fó fǎ, shǒu chí bǎo jiàn.

 ท้าววิรูปักษ์


3.ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค อยู่ทิศตะวันตกคอยพิทักษ์ปกป้องประชาราษฎร์ ฝ่ามือจับงูไว้

西方 “ 广目天王 ” ,  因能护持人民,手持的是龙。

Xī fāng “Guǎng mù tiān wáng” , yīn néng hù chí rén mín, shǒu chí de shì lóng.

 ท้าวกุเวร  หรือท้าวเวสสุวรรณ 


4.ท้าวกุเวร จอมยักษ์ หรือท้าวเวสสุวรรณ อยู่ทิศเหนือคอยพิทักษ์ปกป้องให้มั่งคั่งร่ำรวย มือถือกระบองยาว

北方 “ 多闻天王 ” ,以福德闻名四方,手持金刚棒。

Běi fāng “Duō wén tiān wáng” ,yǐ fú dé wén míng sì fāng, shǒu chí jīn gāng bàng.

 

 


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
9 พฤษภาคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว

我早就释怀了。

Wǒ zǎo jiù shì huái le.ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ

男女授受不亲。

Nán nǚ shòu shòu bù qīn.แค่ไม่กี่คำก็คาดโทษแล้ว

两三句话就算定罪了。

Liǎng sān jù huà jiù suàn ding zuì le.อายุยังน้อย ไม่มีหลักฐาน ก็กล้ามาพูดจาส่งเดช

年纪轻轻没有证据就敢信口开河。

Nián jì qīng qīng méi yǒu zhèng jù jiù gǎn xìn kǒu kāi hé.

*信口开河
Xìn kǒu kāi hé 

พูดไม่คิด ;พูดจาส่งเดชคนเราน่ะ ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง

人嘛,还是要为自己而活的。

Rén ma, hái shì yào wèi zì jǐ ér huó de.แต่ว่าวันนี้คุณไม่เพียงแต่ไม่สำนึกผิด ทำผิดแล้วยังจะมาเถียงข้างๆคูๆ

但是你今天不知悔改,明明做错了还在狡辩。

Dàn shì nǐ jīn tiān bù zhī huǐ gǎi, míng míng zuò cuò le hái zài jiǎo biàn.


🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
ประโยคภาษาจีน

 ดาดฟ้ามีวิวกลางคืน

天台有夜景。

Tiān tái yǒu yè jǐng.จะได้ชมวิวกลางคืนสวยๆด้วยกัน

可以一起欣赏美美的夜景呢。

yǐ yì qǐ xīn shǎng měi měi de yè jǐng ne.พวกคุณดูสิ กลิ่นความรักฉุนสุดๆไปเลย

你们瞧瞧这爱情的酸臭味。

men qiáo qiao zhè ài qíng de suān chòu wèi.ฉันเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าลืมมือถือไว้ที่โต๊ะทำงาน

我突然想到我手机落工位上了。

Wǒ tú rán xiǎng dào wǒ shǒu jī luò gōng wèi shàng le.หากวันนี้ต้องตกเป็นจำเลยเพราะปากคุณ เกรงว่าจะไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่

要是今天落了你这口舌,恐怕不太公平吧。

Yào shì jīn tiān luò le nǐ zhè kǒu shé, kǒng pà bú tài gōng píng ba.ฉันยังกลัวว่าฉันไปแล้ว คุณจะร้องไห้งอแงซะอีก

我还怕你等我走了之后哭鼻子呢。

Wǒ hái pà nǐ děng wǒ zǒu le zhī hòu kū bí zi ne.🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
2 พฤษภาคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 แม่บุญธรรม

干妈。

Gān mā.ตอนนี้ฉันเห็นเขายังต้องอ้อมหลบเลย

我现在见着他都绕着走。

Wǒ xiàn zài jiàn zhe tā dōu rào zhe zǒu.ฉันมองไม่เห็นอนาคตของเรา

我想不到我们的未来。

Wǒ xiǎng bú dào wǒ men de wèi lái.เรื่องงานให้ว่าไปตามเนื้องาน

工作上咱们就事论事。

Gōng zuò shàng zán men jiù shì lùn shì.ควรรีบทิ้งภาระนี้ไปเสียดีกว่า

这个包袱还是尽早甩了吧。

Zhè ge bāo fú hái shì jǐn zǎo shuǎi le ba.💘💘💘💘💘💘
ประโยคภาษาจีน

 จับกล่องสุ่ม

抽盲盒。

Chōu máng hé.ห้องอาหารหมุนได้

旋转餐厅。

Xuán zhuǎn cān tīng.สัญชาตญาณของฉันแม่นมากนะ

我直觉非常准。

Wǒ zhí jué fēi cháng zhǔn.ฉันไม่มีความรู้สึกปลอดภัย

我没有安全感。

Wǒ méi yǒu ān quán gǎn.งานเลี้ยงธุรกิจ

商务晚宴。

Shāng wù wǎn yàn.

 🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...