บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2022

ศีล 戒律

รูปภาพ
  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒、八戒、十戒、两百二十七戒和三百一十一戒五种。 Fó jiào jiè lǜ fēn wǔ jiè, bā jiè, shí jiè, liǎng bǎi èr shí qī jiè hé sān bǎi yī shí yī jiè wǔ zhǒng.  👇👇👇👇 ศีล 5   เป็นศีลขั้นต้นของอุบาสกอุบาสิกา โดยทั่วไป คือ 五戒 佛教在对男女弟子所持的基本戒,分为 Wǔ jiè fó jiào zài duì nán nǚ dì zǐ suǒ chí de jī běn jiè, fēn wéi ไม่ฆ่าสัตว์ 戒杀生 Jiè shā shēng ไม่ลักทรัพย์ 戒偷盗 Jiè tōu dào ไม่ดื่มสุรา 戒饮酒 Jiè yǐn jiǔ ไม่ผิดประเวณี ประพฤติผิดในกาม 戒淫邪 Jiè yín xié ไม่พูดเท็จ พูดปด 戒妄言 Jiè wàng yán 👇👇👇 ศีล 8   เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลาหนึ่งวัน หรือสามวัน 八戒 是对男女弟子戒律,不是僧侣的戒律。他们通常在佛日 接受 八戒。 八戒持守一天或三天。 Bā jiè shì duì nán nǚ dì zǐ jiè lǜ, bù shì sēng lǚ de jiè lǜ. Tā men tōng cháng zài f ó rì jiē shòu bā jiè. Bā jiè chí shǒu yī tiān huò sān tiān.   👇👇👇 ศีล 10   เป็นศีลของสามเ

จำพรรษา

รูปภาพ
        จำพรรษา คือ การอยู่ประจำที่วัดตลอดสามเดือนในฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษา ภาษาจีนคือ   守夏安居   Shǒu xià ān jū หรือ   雨安居   Yǔ ān jū        守夏安居 或 雨安居, 指入夏雨季期间,僧人待在寺中安居三个月的那段时间。 Shǒu xià ān jū huò yǔ ān jū zhǐ rù xià yǔ jì q ī jiān, sēng rén d ā i zài sì zhōng ān jū sān gè yuè de nà duàn shí jiān.  👇👇👇👇 ฝ่ายเถรวาท  小乘派  Xiǎo sh è ng pài   คือ พุทธศาสนาฝ่ายที่ถือคำสอนดั้งเดิม พระภิกษุฝ่ายเถรวาทถือศีล 227   ข้อ 小乘派,为坚持原来教义的佛教宗派。小乘派比丘持 227 戒。 Xiǎo sh è ng pài, wèi jiān chí yuán lái jiào yì de fó jiào zōng pài. Xiǎo sh è ng pài bǐ qiū chí 227 jiè.   👇👇👇👇 ฝ่ายมหายาน  大乘派  Dà sh è ng pài   คือพุทธศาสนา ฝ่ายซึ่งตัดทอนแก้ไขสิกขาบทบางอย่างผิดไปจากคำสอนดั้งเดิม ซึ่งฝ่ายมหายานจะถือศีล 250 ข้อ 大乘派,为将原来某些戒条加以修改的佛教宗派。大乘派比丘持 250 戒。 Dà sh è ng pài, wèi jiāng yuán lái mǒu xiē jiè tiáo jiā yǐ xiū gǎi de fó jiào zōng pài. Dà sh è ng pài bǐ qiū chí 250 jiè.   ➖➖➖➖➖➖

จตุโลกบาล 四大天王

รูปภาพ
       จตุโลกบาล คือผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ ซึ่งบทความวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “จตุโลกบาล”      จตุโลกบาล ภาษาจีนคือ  四大天王    Sì dà tiān wáng หรือจะเรียกว่าผู้รักษาโลกทั้งสี่ทิศ   护世四天王   Hù shì sì tiān wáng   เทวดาที่รักษาทุกข์สุขของมนุษย์โลกไว้ทั้ง 4 ทิศ และทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลก ซึ่งแต่ละทิศก็จะแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ ท้าวธตรฐ 1.   ท้าวธตรฐ( ถะ-ตะ-รด) จอมภูต อยู่ทิศตะวันออกคอยพิทักษ์ปกป้องประเทศ สัญลักษณ์คือเครื่องดนตรีพิณ 东方 “ 持国天王 ”   ,   因能护持国土,   手持琵琶。 Dōng fāng “Chí guó tiān w á ng ” , yīn néng hù chí guó tǔ, shǒu chí pí pa.   ท้าววิรุฬหก 2. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดา อยู่ทิศใต้คอยพิทักษ์ปกป้องพระธรรม สัญลักษณ์ถือกระบี่วิเศษ 南方 “ 增长天王 ” ,因能护持佛法,手持宝剑。 Nán fāng “Zēng zh ǎ ng tiān wáng” , yīn néng hù chí fó fǎ, shǒu chí bǎo jiàn.   ท้าววิรูปักษ์ 3. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค อยู่ทิศตะวันตกคอยพิทักษ์ปกป้องประชาราษฎร์ ฝ่ามือจับงูไว้ 西方 “ 广目天王 ” ,   因能护持人民,手持的是龙。 Xī fāng “Guǎng mù tiān wáng” , yīn néng hù chí rén

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็คาดโทษแล้ว 两三句话就算定罪了。 Liǎng sān jù huà jiù suàn ding zuì le. อายุยังน้อย ไม่มีหลักฐาน ก็กล้ามาพูดจาส่งเดช 年纪轻轻没有证据就敢信口开河。 Nián jì qīng qīng méi yǒu zhèng jù jiù gǎn xìn kǒu kāi hé. * 信口开河 Xìn kǒu kāi hé  พูดไม่คิด ; พูดจาส่งเดช คนเราน่ะ ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง 人嘛,还是要为自己而活的。 Rén ma, hái shì yào wèi zì jǐ ér huó de. แต่ว่าวันนี้คุณไม่เพียงแต่ไม่สำนึกผิด ทำผิดแล้วยังจะมาเถียงข้างๆคูๆ 但是你今天不知悔改,明明做错了还在狡辩。 Dàn shì nǐ jīn tiān bù zhī huǐ gǎi, míng míng zuò cuò le hái zài jiǎo biàn. ดาดฟ้ามีวิวกลางคืน 天台有夜景。 Tiān   tái yǒu yè   jǐng. จะได้ชมวิวกลางคืนสวยๆด้วยกัน 可以一起欣赏美美的夜景呢。 Kě   yǐ y ì   qǐ xīn   shǎng měi   měi de yè   jǐng ne. พวกคุณดูสิ กลิ่นความรักฉุนสุดๆไปเลย 你们瞧瞧这爱情的酸臭味。 Nǐ   men qiáo qiao zhè ài qíng de suān chòu wèi. ฉันเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าลืมมือถือไว้ที่โต๊ะทำงาน 我突然想到我手机落工位上了。 Wǒ tú rán xiǎng dào wǒ shǒu jī l

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  แม่บุญธรรม 干妈。 G ā n mā. ตอนนี้ฉันเห็นเขายังต้องอ้อมหลบเลย 我现在见着他都绕着走。 Wǒ xiàn zài jiàn zhe tā dōu rào zhe zǒu. ฉันมองไม่เห็นอนาคตของเรา 我想不到我们的未来。 Wǒ xiǎng b ú dào wǒ men de wèi lái. เรื่องงานให้ว่าไปตามเนื้องาน 工作上咱们就事论事。 Gōng zuò shàng zán men jiù shì lùn shì. ควรรีบทิ้งภาระนี้ไปเสียดีกว่า 这个包袱还是尽早甩了吧。 Zhè ge bāo fú hái shì jǐn zǎo shuǎi le ba. จับกล่องสุ่ม 抽盲盒。 Chōu máng hé. ห้องอาหารหมุนได้ 旋转餐厅。 Xuán   zhuǎn cān   tīng. สัญชาตญาณของฉันแม่นมากนะ 我直觉非常准。 Wǒ zhí   jué fēi   cháng zhǔn. ฉันไม่มีความรู้สึกปลอดภัย 我没有安全感。 Wǒ méi   yǒu ān   quán gǎn. งานเลี้ยงธุรกิจ 商务晚宴。 Shāng   wù wǎn   yàn. 💘💘💘