ประโยคภาษาจีน

 出门时忘了锁门,我真马虎。

Chūmén shí wàngle suǒ mén, wǒ zhēn mǎhǔ.

ออกจากบ้านลืมล็อกประตู ฉันนี่ช่างสะเพร่าจริงๆ

马虎

Mǎ hǔ 

สะเพร่า; ประมาท你这人真马虎,考试忘了写名字。

Nǐ zhè rén zhēn mǎhǔ, kǎoshì wàngle xiě míngzì.

เธอนี่เป็นคนสะเพร่าจริงๆเลย ลืมเขียนชื่อนามสกุลในการสอบ他们两个人之间还没有开诚布公地谈过。

Tāmen liǎng gèrén zhī jiān hái méiyǒu kāichéngbùgōng dì tánguò.

พวกเขาสองคนยังไม่เคยได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

开诚布公 

Kāi chéng bù gōng 

จริงใจเปิดเผย ;ตรงไปตรงมา 他很喜欢和女朋友煲电话粥。

Tā hěn xǐhuān hé nǚ péngyǒu bāo diànhuà zhōu.

เขาชอบคุยโทรศัพท์กับแฟนนานๆ

煲电话粥 

Bāo diàn huà zhōu 

คุยโทรศัพท์นานๆ我跟他说的话总是左耳进,右耳出。

Wǒ gēn tā shuō dehuà zǒng shì zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū.

สิ่งที่ฉันพูดกับเขา เขามักจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

左耳进,右耳出

Zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū 

เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา雨太大了,全身淋得像只落汤鸡似的。

Yǔ tài dàle, quánshēn lín dé xiàng zhǐ luòtāngjī shì de.

ฝนตกหนักมากๆทำให้ทั้งตัวเปียกโชกเหมือนลูกหมาตกน้ำ

落汤鸡 

Luò tāng jī  

ตัวเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำ我们走着瞧吧,总有一天事情会水落石出的。

Wǒmen zǒuzhe qiáo ba, zǒng yǒu yītiān shìqíng huì shuǐluòshíchū de.

ไม่เชื่อก็คอยดูแล้วกัน สักวันเรื่องราวจะต้องปรากฏความจริงออกมา

水落石出 

Shuǐ luò shí chū 

น้ำลดตอผุด ใช้อุปมาว่า ปรากฏความจริงออกมา这件事可以包在我身上。

Zhè jiàn shì kěyǐ bāo zài wǒ shēnshang.

เรื่องนี้ฉันรับ(ผิดชอบ)ไว้เอง

包在我身上

Bāo zài wǒ shēn shang

ฉันรับ(ผิดชอบ)ไว้เอง小心被抢包包。

Xiǎoxīn bèi qiǎng bāo bāo.

ระวังถูกกระชากกระเป๋า

小心

Xiǎo xīn

ระวัง ;ระมัดระวัง

Bèi

ถูก(กระทำ)

Qiǎng

แย่ง; กระชาก他们靠走后门干的。

Tāmen kào zǒuhòumén gàn de.

พวกเขาทำได้ด้วยการใช้เส้นสาย

走后门

Zǒu hòu mén  

ใช้เส้นสาย(เข้าประตูหลัง)他不愿意给任何人打下手。

Tā bú yuànyì gěi rènhé rén dǎxiàshǒu.

เขาไม่ยอมเป็นลูกมือให้ใคร

打下手

Dǎ xià shǒu

เป็นผู้ช่วย ;เป็นลูกมือ(ใช้แสดงถึงเป็นผู้ช่วยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับผู้อื่น)

 


对啊,谁说不是呢。

Duì a, shéi shuō bu shì ne.

ใช่แล้ว ใครบอกว่าไม่ใช่ล่ะ他有意和我过不去。

Tā yǒuyì hé wǒ guòbuqù.

เขาตั้งใจจะทำให้ฉันลำบาก

有意

Yǒu yì

ตั้งใจ; มีเจตนา ;จงใจ

过不去

Guò bu qù

ทำให้ลำบากใจ
跟这种人生气犯得上吗?

Gēn zhè zhǒng rén shēngqì fàndeshàng ma?

ไปโกรธคนแบบนี้มันคุ้มไหม

犯得上

Fàn de shàng

คุ้ม(มักใช้ในการถามกลับ)她还在火头上。

Tā hái zài huǒtóushàng.

เธอยังโมโหอยู่เลย

火头上

Huǒ tóu shàng

โมโห (อยู่ในกองไฟ)这么些年你一直没变啊!

Zhème xiē nián nǐ yīzhí méi biàn a!

หลายปีแล้วแกยังไม่เปลี่ยนเลยนะ

这么些

Zhè me xiē  

มากขนาดนี้ ;หลาย我的帮助只是微不足道的。

Wǒ de bāngzhù zhǐshì wēibùzúdào de.

ความช่วยเหลือของฉันนั้นมันเล็กน้อยเท่านั้น

不足道

Bù zú dào

เล็กน้อย ;ไม่สำคัญ我以为是你们两闹意见了。

Wǒ yǐwéi shì nǐmen liǎng nàoyìjiànle.  

ฉันคิดว่าพวกคุณสองคนทะเลาะกันซะแล้ว

闹意见

Nào yì jiàn

โต้เถียงกัน; ทะเลาะกัน这次我已经豁出去了。

Zhè cì wǒ yǐjīng huōchuqùle.

ครั้งนี้ฉันทุ่มสุดตัว

豁出去

Huō chu qù  

เทหมดหน้าตักทุ่มสุดตัว我当然不会把你拉下水的。

Wǒ dāngrán bú huì bǎ nǐ lāxiàshuǐ de.

ฉันไม่ดึงคุณลงไปพัวพันด้วยแน่นอน

拉下水

 xià shuǐ

ดึงเข้าไปพัวพัน ;ลากลงไปพัวพัน🌷🌷🌷🌷
ประโยคภาษาจีน

 


随时欢迎!

Suíshí huānyíng!

ยินดีต้อนรับทุกเมื่อ; ยินดีต้อนรับเสมอ你怎么对我这么好!

Nǐ zěnme duì wǒ zhème hǎo!

ทำไมคุณถึงได้ดีกับฉันจัง每个人都有缺点。

Měi gèrén dōu yǒu quēdiǎn.

คนทุกคนต่างก็ย่อมมีข้อบกพร่อง你好好问自己。

Nǐ hǎo hào wèn zìjǐ.

คุณถามตัวเองให้ดีๆก่อน你不是在安慰我才这样说的吧。

Nǐ búshì zài ānwèi wǒ cái zhèyàng shuō de ba.

ที่คุณพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าปลอบใจฉันใช่ไหม我已经说过很多次了。

Wǒ yǐjīng shuōguò hěnduō cìle.

ฉันเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว这么晚了你怎么还没有回来。

Zhème wǎnle nǐ zěnme hái méiyǒu huílái.

นี่ก็ดึกแล้วทำไมคุณยังไม่กลับมา我真的有重要的事要跟你说。

Wǒ zhēn de yǒu zhòngyào de shì yào gēn nǐ shuō.

ฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณจริงๆ


我去给他个惊喜。

Wǒ qù gěi tā gè jīngxǐ.

ฉันจะไปเซอร์ไพรส์เขาสักหน่อย我还没仔细看过。

Wǒ hái méi zǐxì kànguò.

ฉันยังไม่ได้ดูอย่างละเอียด你带我来这干嘛?

Nǐ dài wǒ lái zhè gàn ma?

คุณพาฉันมาที่นี่ทำไม有什么区别?

Yǒu shén me qūbié?

แตกต่างกันอย่างไร; มีข้อแตกต่างอย่างไร我相信时间久了!

Wǒ xiāngxìn shíjiān jiǔle!

ฉันเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ对身边的人好点。

Duì shēnbiān de rén hǎo diǎn.

ปฏิบัติกับคนรอบข้างดีหน่อย对自己好一点。

Duì zìjǐ hǎo yìdiǎn.

ปฏิบัติกับตัวเองดีหน่อย我以后一定比你有钱。

Wǒ yǐhòu yídìng bǐ nǐ yǒu qián. 

ในอนาคตฉันต้องมีเงินมากกว่าคุณอย่างแน่นอน你会成功的。

Nǐ huì chénggōng de .

คุณต้องประสบความสำเร็จแน่นอน太折磨了!

Tài zhémóle!

ทรมานเกินไป

 


🌸🌸🌸🌸

ประโยคภาษาจีน

 请你学会尊重别人。

Qǐng nǐ xuéhuì zūnzhòng biérén.

กรุณาให้เกียรติคนอื่นด้วย ;โปรดเรียนรู้ที่จะให้เกียรติผู้อื่นด้วย我可以走了吗?

Wǒ kěyǐ zǒule ma?

ฉันไปได้แล้วหรือยัง我想多赚点钱。

Wǒ xiǎng duō zhuàn diǎn qián.

ฉันอยากหาเงินให้ได้มากกว่านี้为了钱你什么都干得出来。

Wèile qián nǐ shénme dōu gàn de chūlái.

เพื่อเงินแล้วคุณทำได้ทุกอย่าง有任何困难给我打电话。

Yǒu rènhé kùnnán gěi wǒ dǎ diànhuà.

หากคุณมีปัญหาใดๆโทรหาฉันได้เลยนะ以后别再联系我。

Yǐhòu bié zài liánxì wǒ.

ต่อจากนี้อย่าได้ติดต่อฉันอีก对不起让你丢脸了。

Duìbùqǐ ràng nǐ diūliǎnle.

ขอโทษที่ทำให้คุณขายหน้า我很喜欢这份工作。

Wǒ hěn xǐhuān zhè fèn gōngzuò.

ฉันชอบงานนี้มาก


跟我有关系吗?

Gēn wǒ yǒu guānxi ma?

มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฉันไหม不管真相如何。

Bùguǎn zhēnxiàng rúhé.

ไม่ว่าความจริงเป็นอย่างไร我都快哭出来了。

Wǒ dōu kuài kū chūláile.

ฉันเกือบร้องไห้ออกมาแล้ว我最近没有收入。

Wǒ zuìjìn méiyǒu shōurù.

ช่วงนี้ฉันไม่มีรายได้我给你三天的时间。

Wǒ gěi nǐ sān tiān de shíjiān.

ฉันให้เวลาคุณสามวัน我们的年纪也不少了。

Wǒmen de niánjì yě bù shǎole.

อายุของพวกเราก็ไม่ใช้น้อยๆแล้ว不要责怪他们。

Bùyào zéguài tāmen.

อย่าไปโทษพวกเขาเลย;อย่าไปตำหนิพวกเขาเลย你还想怎么样?

Nǐ hái xiǎng zěnme yàng?

คุณจะเอายังไงกับฉันอีก我看没有这个必要了吧。

Wǒ kàn méiyǒu zhège bìyàole ba.

ฉันคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นเลยนะ 

🍂🍂🍂

คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับการเดินทาง

 公交车

Gōn gjiāo chē  

รถเมล์


 

出租车

Chū zū chē

แท็กซี่


 

轻轨

Qīng guǐ

รถไฟฟ้า


地铁

Dì tiě

รถไฟใต้ดิน首班车

Shǒu bān chē  

รถเที่ยวแรก售票机

Shòu piào jī

เครื่องจำหน่ายตั๋ว终点站

Zhōng diǎn zhàn

สถานีปลายทาง起始站

Qǐ shǐ zhàn

สถานีต้นทาง换乘站

Huàn chéng zhàn

สถานีเปลี่ยนรถ坐过站

Zuò guò zhàn  

นั่งเลยสถานีที่จะลง末班车

Mò bān chē

รถเที่ยวสุดท้าย


 

站台

Zhàn tái

ชานชาลา车厢

Chē xiāng

โบกี้(ตู้โดยสาร)让座

Ràng zuò  

สละที่นั่งให้คนอื่น师傅

Shī fu

โชเฟอร์

(ใช้เรียกหรือพูดถึงคนขับรถด้วยความให้เกียรติ)


 

司机

Sī jī

คนขับรถ转车

Zhuǎn chē

เปลี่ยนรถ高速公路

Gāo sù gōng lù

ทางด่วน


 

打表

Dǎ biǎo

กดมิเตอร์; ใช้มิเตอร์小费

Xiǎo fèi

ทิป


 

按喇叭

Àn lǎ bā  

บีบแตร


 

Zhuàng

ชน


 

超车

Chāo chē

แซง(รถ)


 

逆行

Nì xíng  

ย้อนศร车祸

Chē huò

อุบัติเหตุทางรถยนต์


 

追尾

Zhuī wěi

ชนท้าย


 

闯红灯

Chuǎng hóng dēng

ฝ่าไฟแดง


 

单行道

Dān xíng dào

ทางวันเวย์


 

斑马线

Bān mǎ xiàn

ทางม้าลาย


 

过马路

Guò mǎ lù

ข้ามถนน


 

天桥

Tiān qiáo

สะพานลอย


 

人行道

Rén xíng dào

ทางเท้า ;ทางฟุตบาท上下班高峰期

Shàng xià bān gāo fēng qī

ชั่วโมงเร่งด่วน(ช่วงเข้างานและช่วงเลิกงาน)


 

堵车

Dǔ chē

รถติด


 

驾驶证

Jià shǐ zhèng

ใบขับขี่
无证驾驶

Wú zhèng jià shǐ

ไม่มีใบขับขี่หรือขับรถโดยไม่พกใบขับขี่酒驾

Jiǔ jià  

เมาแล้วขับ


 

停车检查

Tíng chē jiǎn chá

หยุดตรวจ


 

超速行驶

Chāo sù xíng shǐ

ขับเร็วเกินกำหนด罚款

Fá kuǎn  

ปรับ

 


 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹ประโยคภาษาจีน

 
这种事情你也敢干。

Zhè zhǒng shìqíng nǐ yě gǎn gàn.

เรื่องแบบนี้คุณก็ยังกล้าทำ你是在打她主意吧。

Nǐ shì zài dǎ tā zhǔyì ba.

คุณกำลังพยายามเอาชนะเธออยู่ล่ะสิ他特别孝顺。

Tā tèbié xiàoshùn.

เขากตัญญูมาก我听得很清楚,你用不着喊。

Wǒ tīng de hěn qīngchǔ, nǐ yòng bùzháo hǎn.

ฉันได้ยินชัดเจนมาก คุณไม่จำเป็นต้องตะโกน赶紧报警吧!

Gǎnjǐn bàojǐng ba!

รีบแจ้งความเถอะ这还不算最糟糕的情况。

Zhè hái búsuàn zuì zāogāo de qíngkuàng.

นี่ยังไม่นับว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด家里的事你不用管。

Jiālǐ de shì nǐ bùyòng guǎn.

เรื่องภายในบ้านคุณไม่ต้องยุ่ง按理说情况应该不是这样的。

Ànlǐ shuō qíngkuàng yīnggāi bùshì zhèyàng de.

โดยหลักการแล้ว สถานการณ์ไม่ควรเป็นเช่นนี้这件事我不能打保票。

Zhè jiàn shì wǒ bùnéng dǎ bǎopiào.

เรื่องนี้ฉันไม่สามารถรับประกันได้นะ快乐的时间!

Kuàilè de shíjiān!

เวลาแห่งความสุข我们时不时帮助彼此。

Wǒmen shíbùshí bāngzhù bǐcǐ.

พวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่บ่อยๆ这是一种费力不讨好的工作。

Zhè shì yì zhǒng fèilì bù tǎohǎo de gōngzuò.

นี่เป็นงานที่ต้องเสียแรงไปแต่ไม่คุ้มค่าอย่างหนึ่ง他们不让我告诉你。

Tāmen bú ràng wǒ gàosù nǐ.

พวกเขาไม่ให้ฉันบอกคุณ他们把心里话一股脑儿地说给我们听。

Tāmen bǎ xīnlǐ huà yīgǔnǎor de shuō gěi wǒmen tīng.

พวกเขาเอาคำพูดที่อยู่ในใจทั้งหมดมาเล่าให้พวกเราฟัง真是的,又让你等了。

Zhēnshì de, yòu ràng nǐ děngle.

จริงๆเลย ทำให้เธอต้องรออีกแล้ว你们都听到了。

Nǐmen dōu tīng dàole.

พวกคุณฟังให้ดี请你给我这个机会。

Qǐng nǐ gěi wǒ zhège jīhuì.

โปรดให้โอกาสครั้งนี้กับฉันเถอะ🍉🍉🍉🍉

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม