บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ของใช้สำนักงาน

ของใช้สำนักงาน 办公用品

รูปภาพ
办公用品      Bàn gōng yòng pǐn                               ของใช้สำนั กงาน                           电脑             Diàn n ǎ o                        คอมพิวเตอร์ 笔记本          B ǐ jì běn                        คอมพิวเตอร์ ;โน้ตบุ๊ค 笔                 B ǐ                                    ปากกา 圆珠笔          Yuán zhū b ǐ                   ปากกาลูกลื่น 水笔             Shu ǐ  b ǐ                          ปากกาหมึกซึม 白板笔          B á i b ǎ n b ǐ                     ปากกาไวท์บอร์ด 铅笔              Qiān b ǐ                        ดินสอ 自动铅笔     Zì dòng qiān b ǐ              ดินสอกด 荧光笔        Yíng guāng b ǐ                 ปากกาเน้นข้อความ 白板            Bái b ǎ n                          กระดานไวท์บอร์ด 复印机        Fù yìn jī                          เครื่องถ่ายเอกสาร 打印机        D ǎ yìn jī                          เครื่องปริ้น 电话机       Diàn huà jī                      เครื่องโทรศัพท์ 传真机       Chuán zhēn jī                  เครื่อง