บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020

ประโยคภาษาจีน แนะนำ จำเอาไว้ให้ดี

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน  แนะนำ จำเอาไว้ให้ดี  👇👇👇👇👇 ฉันขอบอกอะไรเธอหน่อยนะ Let me tell you something. ; I’ll tell you something. 让我告诉你一件事。 Ràng wǒ gàosù nǐ yī jiàn shì. มานี่สิ ฉันจะบอกข่าวร้ายกับคุณ Come here, Let me tell you something bad.  过来,让我告诉你一个坏消息。 Guòlái, ràng wǒ gàosù nǐ yīgè huài xiāoxi. ฉันพูดจากประสบการณ์นะ I’m speaking from experience. 这是我的经验之谈。 Zhè shì wǒ de jīngyàn zhī tán. ทุกสิ่งที่ฉันพูดมาจากประสบการณ์ของฉัน Everything I say comes from my experience. 我所说的一切都来自我的经验。 Wǒ suǒ shuō de yīqiè dōu láizì wǒ de jīngyàn. ประสบการณ์นี้มีค่ามาก The experience was very valuable.  这个经验很宝贵。 Zhè ge jīngyàn hěn bǎoguì. หวังว่าคำแนะนำของฉันจะเป็นประโยชน์กับเธอบ้าง   I hope my advice will be of some use to you. 我希望我的建议能对你有帮助。 Wǒ xīwàng wǒ de jiànyì néng duì nǐ yǒu bāngzhù. ฉันจะเลิกทำแล้ว I’m giving up. 我要放弃了。 Wǒ yào fàngqìle. แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ But I’m not giving up. 但我不会

ประโยคภาษาจีน ปรึกษา

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน  ปรึกษา 👇👇👇👇👇 ฉันมีเรื่องจะปรึกษาคุณ There’s something I want to discuss with you. 我有事要跟你商量。 Wǒ yǒushì yào gēn nǐ shāngliang. ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณ I have something to talk to you about. 我有些事想告诉你。 / 我要和你谈些事情。 Wǒ yǒuxiē shì xiǎng gàosù nǐ./Wǒ yào hé nǐ tán xiē shìqíng. ฉันจะคุยเรื่องนี้กับคุณได้ไหม Can I discuss this with you?  我可以就此事和你商量一下吗? Wǒ kěyǐ jiùcǐ shì hé nǐ shāngliang yīxià ma? ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือ Let's get together and talk it over. 大家聚在一起商量商量。 Dàjiā jù zài yīqǐ shāngliang shāngliang. เรื่องนี้ฉันต้องปรึกษาหารือกับเขา I'll discuss it with him. 这件事我要跟他商量一下。 Zhè jiàn shì wǒ yào gēn tā shāngliang yīxià. ฉันต้องการจะคุยกับคุณ I need to talk to you. 我需要和你谈一谈。 Wǒ xūyào hé nǐ tán yī tán. ฉันอยากฟังความเห็นของเธอ I’d like to hear your opinion. 我想听听你的意见。 Wǒ xiǎng tīng tīng nǐ de yìjiàn. ฉันอยากรู้ว่าคุณคิดยังไง I’d like to know w

ประโยคภาษาจีน กล่าวลา(ในงานเลี้ยง)

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน  กล่าวลา(ในงานเลี้ยง) 👇👇👇👇👇 ฉันต้องไปแล้ว I've got to take off now/I have to go now. 我现在得走了。 Wǒ xiànzài děi zǒule. ได้เวลาไปแล้ว It's about time to leave. 该走了。 Gāi zǒule. ฉันต้องไปแล้วมิฉะนั้นฉันจะตกรถ I have to go now or I'll miss the train.  我现在不得不走了,否则我会误车的。 Wǒ xiànzài bùdé bù zǒule, fǒuzé wǒ huì wù chē de. ต้องขอโทษด้วยนะ ฉันต้องกลับแล้ว เพราะเพื่อนรอฉันอยู่ที่บ้าน Sorry, I have to go now, my friend is waiting for me at my palace.  对不起,我要回去了,我的朋友在我家等我。 Duìbùqǐ, wǒ yào huíqùle, wǒ de péngyǒu zài wǒjiā děng wǒ. เริ่มดึกแล้ว It's getting late. 时间不早了。 Shíjiān bù zǎole. พวกเราต้องไปแล้ว เริ่มดึกแล้ว We've got to go now. It's getting late.  我们得走了。有点晚了。 Wǒmen děi zǒule. Yǒudiǎn wǎnle. ฉันอยากอยู่นานกว่านี้จัง I wish I could stay longer. 我希望可以待更久。 Wǒ xīwàng kěyǐ dāi gèng jiǔ. คุณจะไปแล้วจริงๆเหรอ Are you really leaving