ประโยคภาษาจีน แนะนำ จำเอาไว้ให้ดี

ประโยคภาษาจีน
 แนะนำ จำเอาไว้ให้ดี


 👇👇👇👇👇


ฉันขอบอกอะไรเธอหน่อยนะ
Let me tell you something. ; I’ll tell you something.
让我告诉你一件事。
Ràng wǒ gàosù nǐ yī jiàn shì.มานี่สิ ฉันจะบอกข่าวร้ายกับคุณ
Come here, Let me tell you something bad. 
过来,让我告诉你一个坏消息。
Guòlái, ràng wǒ gàosù nǐ yīgè huài xiāoxi.ฉันพูดจากประสบการณ์นะ
I’m speaking from experience.
这是我的经验之谈。
Zhè shì wǒ de jīngyàn zhī tán.ทุกสิ่งที่ฉันพูดมาจากประสบการณ์ของฉัน
Everything I say comes from my experience.
我所说的一切都来自我的经验。
Wǒ suǒ shuō de yīqiè dōu láizì wǒ de jīngyàn.ประสบการณ์นี้มีค่ามาก
The experience was very valuable. 
这个经验很宝贵。
Zhè ge jīngyàn hěn bǎoguì.หวังว่าคำแนะนำของฉันจะเป็นประโยชน์กับเธอบ้าง
 I hope my advice will be of some use to you.
我希望我的建议能对你有帮助。
Wǒ xīwàng wǒ de jiànyì néng duì nǐ yǒu bāngzhù.ฉันจะเลิกทำแล้ว
I’m giving up.
我要放弃了。
Wǒ yào fàngqìle.แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้
But I’m not giving up.
但我不会放弃的。
Dàn wǒ bù huì fàngqì de.ฉันไม่ยอมแพ้ ก็แค่เริ่มต้นใหม่
I'm not giving up, I'm just starting over. 
我没有放弃,我只是从头开始。
Wǒ méiyǒu fàngqì, wǒ zhǐshì cóngtóu kāishǐ.นั่นละเป็นหัวใจสำคัญเลย
That’s the name of the game.; That’s the key.
这才是关键点。
Zhè cái shì guānjiàn diǎn.จำเอาไว้ให้ดี
Keep it in mind.
记在心里。;记住这一点。
Jì zài xīnlǐ. ; Jì zhù zhè yīdiǎn.จำคำของฉันเอาไว้เลย แล้วคุณจะต้องเสียใจ
Mark my words you’ll regret it.
记住我的话,你会后悔的。
Jì zhù wǒ dehuà, nǐ huì hòuhuǐ de.ลองคิดดูสิ
Just think of it. ;Just think about it.
想想看。
Xiǎng xiǎng kàn.ลองจินตนาการดูสิ;  ลองนึกภาพดูสิ
Just imagine.
 想象一下。
Xiǎngxiàng yīxià.ก็ลองคิดดูสิ งานนี้หินจะตาย
Just think of it, it’s a tough job.
想想看,这是一项艰巨的工作。
Xiǎng xiǎng kàn, zhè shì yī xiàng jiānjù de gōngzuò.ฟังคำแนะนำของฉันเถอะ
Take my advice.
听我的话。
Tīng wǒ dehuà.ฟังคำแนะนำของฉันเถอะ  อย่าไปคนเดียว
Take my advice and don't go there lonely. 
听我的话,不要一个人去。
Tīng wǒ dehuà, bùyào yīgè rén qù.อย่าหักโหมนักสิ
Don’t kill yourself. ; Don’t overdo it.
不要勉强自己
Bùyào miǎnqiáng zìjǐ.อย่าใจร้อน
Don’t rush it. ; Take it easy.
别着急。
Bié zhāojí.ใจเย็นๆ ;ตามสบายไม่ต้องรีบร้อน
Take your time.
慢慢来。
Màn man lái.


ใจเย็นๆ ไม่ต้องรีบ
Take your time, don't rush. 
慢慢来,别着急。
Màn man lái, bié zhāojí.ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้
You don’t have to hurry. ; There’s no need to rush.
你不必着急。;不用着急。
Nǐ bùbì zhāojí./Bùyòng zhāojí.แล้วแต่เธอตัดสินใจ ; แล้วแต่คุณแล้วกัน
That’s your decision. ; That’s up to you.
你来决定吧。;那就随便你喽。
Nǐ lái juédìng ba. ; Nà jiù suíbiàn nǐ lóu.
💦💦💦💦


ประโยคภาษาจีน ปรึกษา
ประโยคภาษาจีน 

ปรึกษา

👇👇👇👇👇


ฉันมีเรื่องจะปรึกษาคุณ
There’s something I want to discuss with you.
我有事要跟你商量。
Wǒ yǒushì yào gēn nǐ shāngliang.ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณ
I have something to talk to you about.
我有些事想告诉你。/我要和你谈些事情。
Wǒ yǒuxiē shì xiǎng gàosù nǐ./Wǒ yào hé nǐ tán xiē shìqíng.
ฉันจะคุยเรื่องนี้กับคุณได้ไหม
Can I discuss this with you? 
我可以就此事和你商量一下吗?
Wǒ kěyǐ jiùcǐ shì hé nǐ shāngliang yīxià ma?ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือ
Let's get together and talk it over.
大家聚在一起商量商量。
Dàjiā jù zài yīqǐ shāngliang shāngliang.เรื่องนี้ฉันต้องปรึกษาหารือกับเขา
I'll discuss it with him.
这件事我要跟他商量一下。
Zhè jiàn shì wǒ yào gēn tā shāngliang yīxià.ฉันต้องการจะคุยกับคุณ
I need to talk to you.
我需要和你谈一谈。
Wǒ xūyào hé nǐ tán yī tán.
ฉันอยากฟังความเห็นของเธอ
I’d like to hear your opinion.
我想听听你的意见。
Wǒ xiǎng tīng tīng nǐ de yìjiàn.ฉันอยากรู้ว่าคุณคิดยังไง
I’d like to know what you think.
我想知道你是怎么想的。
Wǒ xiǎng zhīdào nǐ shì zěnme xiǎng de.ฉันอยากให้เธอบอกมาตรงๆเลย
I want your honest opinion.
我需要你真诚地提出意见。
Wǒ xūyào nǐ zhēnchéng de tíchū yìjiàn.เธอช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหม
Could you give me any advice?
你能给我一些建议吗?
Nǐ néng gěi wǒ yīxiē jiànyì ma?ฉันไม่รู้ว่าควรจะปรึกษาใครดี
I don’t know whom I should ask for advice.
我不知道该向谁请教。
Wǒ bù zhīdào gāi xiàng shéi qǐngjiào.

*请教
Qǐngjiào
ขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษาฉันขอปรึกษากับคุณเรื่องหนึ่ง
I want to ask you something.
我想请教你一件事。
Wǒ xiǎng qǐngjiào nǐ yī jiàn shì.


ฉันไม่มีใครให้คำปรึกษาเลยสักคน
I could advise with no one. 
我无人可商量。
Wǒ wú rén kě shāngliang.เธอน่าจะไปขอคำแนะนำจากผู้จัดการนะ
You’d better ask the manager for advice.
你最好向经理征求意见。
Nǐ zuì hǎo xiàng jīnglǐ zhēngqiú yìjiàn.เธอได้คุยกับพ่อแม่หรือยัง
Have you talked with your parents?
你和你父母谈过了吗?
Nǐ hé nǐ fùmǔ tánguòle ma?เธอเป็นคนเดียวที่ฉันปรึกษาได้
You’re the only person I can ask for advice.
你是我唯一能征求意见的人。
Nǐ shì wǒ wéiyī néng zhēngqiú yìjiàn de rén.ฉันไม่มีใครให้คำปรึกษา
I have nobody else to consult with.
我没有其他人可以商量了。
Wǒ méiyǒu qítā rén kěyǐ shāngliangle.มาคุยเรื่องนี้กันเถอะ
Let’s discuss the matter./ Let’s talk about the matter.
我们来讨论一下这件事吧。/我们谈谈这件事吧。
Wǒmen lái tǎolùn yīxià zhè jiàn shì ba. / Wǒmen tán tán zhè jiàn shì ba.ฉันดีใจนะที่เธอบอกฉัน
I’m glad you told me.
我很高兴你告诉了我。
Wǒ hěn gāoxìng nǐ gàosùle wǒ.ขอบคุณนะ ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยแล้ว
Thank you. I feel a little relieved.
谢谢你。我觉得有点松了一口气。
Xièxiè nǐ. Wǒ juédé yǒudiǎn sōngle yī kǒuqì.เธอปรึกษาฉันได้ทุกเมื่อเลย
You can come to talk to me at any time.
你可以随时来找我谈话。
Nǐ kěyǐ suíshí lái zhǎo wǒ tánhuà.ขอบคุณที่รับฟังฉันนะ
Thank you for listening to me.
谢谢你听我讲话。
Xièxiè nǐ tīng wǒ jiǎnghuà.💦💦💦💦💦
ประโยคภาษาจีน กล่าวลา(ในงานเลี้ยง)

ประโยคภาษาจีน 

กล่าวลา(ในงานเลี้ยง)


👇👇👇👇👇
ฉันต้องไปแล้ว
I've got to take off now/I have to go now.
我现在得走了。
Wǒ xiànzài děi zǒule.
ได้เวลาไปแล้ว
It's about time to leave.
该走了。
Gāi zǒule.ฉันต้องไปแล้วมิฉะนั้นฉันจะตกรถ
I have to go now or I'll miss the train. 
我现在不得不走了,否则我会误车的。
Wǒ xiànzài bùdé bù zǒule, fǒuzé wǒ huì wù chē de.
ต้องขอโทษด้วยนะ ฉันต้องกลับแล้ว เพราะเพื่อนรอฉันอยู่ที่บ้าน
Sorry, I have to go now, my friend is waiting for me at my palace. 
对不起,我要回去了,我的朋友在我家等我。
Duìbùqǐ, wǒ yào huíqùle, wǒ de péngyǒu zài wǒjiā děng wǒ.เริ่มดึกแล้ว
It's getting late.
时间不早了。
Shíjiān bù zǎole.พวกเราต้องไปแล้ว เริ่มดึกแล้ว
We've got to go now. It's getting late. 
我们得走了。有点晚了。
Wǒmen děi zǒule. Yǒudiǎn wǎnle.
ฉันอยากอยู่นานกว่านี้จัง
I wish I could stay longer.
我希望可以待更久。
Wǒ xīwàng kěyǐ dāi gèng jiǔ.คุณจะไปแล้วจริงๆเหรอ
Are you really leaving now?
你真的要走了吗?
Nǐ zhēn de yāo zǒule ma?ฉันเองก็อยากอยู่ให้นานกว่านี้อีกหน่อย แต่มีหลายอย่างเลยที่ต้องทำที่บ้าน
I wish I could stay a little longer, but lots to do back home. 
我也想多待一些时间,但家里还有许多事情等着去做呢。
Wǒ yě xiǎng duō dāi yīxiē shíjiān, dàn jiālǐ hái yǒu xǔduō shìqíng děngzhe qù zuò ne.ได้คุยกับคุณสนุกมากเลย
It's been nice talking with you. / I enjoyed talking with you.
很高兴和你聊天。
Hěn gāoxìng hé nǐ liáotiān.ฉันสนุกมากเลย
I had a very good time.
我玩得很开心。
Wǒ wán dé hěn kāixīn.ขอบคุณสำหรับค่ำคืนที่แสนสนุกนี้
Thank you for the lovely evening. / Thank you for such a wonderful evening.
谢谢你让我度过了一个愉快的夜晚。/
Xièxiè nǐ ràng wǒ dùguòle yīgè yúkuài de yèwǎn. /
谢谢你给我一个美好的夜晚。
Xièxiè nǐ gěi wǒ yīgè měihǎo de yèwǎn.ขอบคุณที่ต้อนรับอย่างดี
Thank you for your hospitality.
谢谢你的热情款待。
Xièxiè nǐ de rèqíng kuǎndài.ขอบคุณที่ต้อนรับอย่างดี  ฉันมีความสุขมาก
Thank you for your hospitality. I had a wonderful time! 
谢谢你的热情款待。我好开心噢!
Xièxiè nǐ de rèqíng kuǎndài. Wǒ hǎo kāixīn ō!ฉันอยากจะขอบคุณที่คุณมา
I just wanted to thank you for coming. 
我想谢谢你的到来。
Wǒ xiǎng xièxiè nǐ de dàolái.ขอบคุณที่มา
Thank you for coming.
谢谢你的到来。
Xièxiè nǐ de dàolái.


 💕💕💕
学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม