บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สกุลเงินอาเซียน

สกุลเงินในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

รูปภาพ
  สกุลเงินอาเซียนทั้ง  10 ประเทศ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งนั่นก็คือการทำความตกลงด้านเศรษฐกิจร่วมกัน   ดังนั้นเรามาเรียนศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับ “สกุลเงิน” ของประเทศสมาชิกต่างๆ กันค่ะ ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังนี้ 1. บรูไน หรือ เนอการาบรูไนดารุซซาลาม 文莱达鲁萨兰国   Wén lái dá lǔ sà lán guó  เนอการาบรูไนดารุซซาลาม(ชื่อทางการ)   Negara Brunei Darussalam หรือเรียกสั้นๆว่า 文莱 Wén lái ประเทศ บรูไน Brunei  ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   文莱元    Wén lái yuán      ดอลลาร์บรูไน   BND Brunei 2.  ราชอาณาจักรกัมพูชา 柬埔寨王国 Jiǎn pǔ zhài wáng guó   ราชอาณาจักรกัมพูชา(ชื่อทางการ) The Kingdom of Cambodia หรือเรียกสั้นๆว่า 柬埔寨 Jiǎn pǔ zhài   ประเทศกัมพูชา Cambodia ใช้สกุลเงิน เรียล 柬埔寨瑞尔  Jiǎn pǔ zhài ruì ěr   เรียล  กัมพูชา   KHR Cambodian             3.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 印度尼西亚共和国 Yìn dù ní xī y à  gò