บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2020

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  อย่าเครียด สบายๆ Take it easy. 放松点。 Fàng sōng diǎn.   🍀🍀🍀 ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะ I doubt it. 我认为不可能。 Wǒ rèn wéi bù kě néng.   🍀🍀🍀 มันปล้นกันชัดๆ   What a rip-off. 真是太坑人了! Zhēn sh ì tài kēng rén le!   🍀🍀🍀 ฉันลดน้ำหนักอยู่   I’m on a diet. 我在减肥。 Wǒ zài jiǎn féi. 🍀🍀🍀 หยุดทำอย่างนั้นได้ไหม  Stop doing that! 别这样! / 给我停下来 ! Bié zhè yàng!/ Gěi wǒ tíng xià lái!     🍀🍀🍀 อย่ากลัวไปสิ  Don’t be afraid. 别害怕。 Bié hài pà.   💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ก็สมเหตุสมผลดี เข้าใจได้   Fair enough. 有道理。 Yǒu dào lǐ.   🌿🌿🌿 ระวังนะ Watch out! 小心! Xiǎo xīn!   🌿🌿🌿 เอาสิ ทำไม่จะไม่หละ Why not? 有何不可? Yǒu hé bù kě?   🌿🌿🌿 เธอฉลาดมาก   She is brain. 她很聪明。 Tā hěn cōngmíng.   🌿🌿🌿 ฝากไว้ที่นี่แหละ ทิ้งไว้ที่นี่แหละ  Leave it here. 把它放在这儿。 / 把它留在这里。 Bǎ tā fàng zài zhèr./ Bǎ tā liú zài zhè lǐ.   💖💖💖

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เป็นคุณจะทำยังไง   What would you do? 你会怎么做? Nǐ huì zěn me zuò?   🌷🌷🌷 คุณคิดว่ายังไง   What do you think? 你认为如何? /  你怎么想的? Nǐ rèn wéi rú hé? / Nǐ zěn me xiǎng de?   🌷🌷🌷 ฉันเดาว่าคงเป็นแบบนั้น I guess so. 我也是这样认为的。 / 我也这么想。 Wǒ yě shì zhè yàng rèn wéi de. / Wǒ yě zhè me xiǎng.   🌷🌷🌷 ฉันท้าคุณเลย  I dare you. 我向你挑战。 Wǒ xiàng nǐ tiǎo zhàn.   🌷🌷🌷 ลองทำดูซักตั้งน่า  Give it a shot. 试试看。 Shì shi kàn.   🌷🌷🌷 คุณทำอะไรลงไป   What have you done? 你都干了些什么 ? / 你干了什么了? Nǐ dōu gàn le xiē shén me? / Nǐ gàn le shén me le? 💗💗💗💗

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณจะทำยังไงต่อไป What are you gonna do? 你打算怎么办? Nǐ dǎ suàn zěn me bàn?   🌴🌴🌴 คุณเป็นอะไรไป   What’s wrong? 怎么了? Zěn me le?   🌴🌴🌴 ฉันไม่ชอบ  It’s not my thing. 我不喜欢。 Wǒ bù xǐ huān.   🌴🌴🌴 ฉันว่าแล้วเชียว   I knew it. 我就知道。 Wǒ jiù zhī dào.   🌴🌴🌴 แค่แซวเล่นนะ ; แค่แหย่เล่นนะ   Just teasing. 我就逗逗你。 / 跟你玩玩而已。 / 只是开玩笑。 Wǒ jiù dòu dòu nǐ./ Gēn nǐ wán wán ér yǐ./ Zhǐ shì kāi wán xiào.   🌴🌴🌴 ฉันจะดูให้ ; ฉันจะจัดการให้ I’ll see to it. 我会处理的。 Wǒ huì chǔ lǐ de. 💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณกำลังทำอะไร   What are you doing? 你在做什么? Nǐ zài zuò shén me?   🌸🌸🌸 มันเกิดอะไรขึ้น   What happened? 发生什么事了吗? Fā shēng shén me shì le ma?   🌸🌸🌸 เท่าที่ฉันรู้ … ก็ไม่นะ   Not that I know of. 没这回事。 / 据我所知...没有。 Méi zhè huí shì./ Jù wǒ suǒ zhī...méi yǒu.   🌸🌸🌸 ช่วยฉันหน่อยสิ   Do me a favor? 你能帮我一个忙吗? Nǐ néng bāng wǒ y í gè máng ma?   🌸🌸🌸 ไว้ค่อยคุยกันนะ Catch up later. 晚点再聊。 Wǎn diǎn zài liáo.   🌸🌸🌸 ไม่เป็นไร ยังไงก็ได้   It doesn’t matter. 没关系。 Méi guān xi.   🌸🌸🌸 มันคุ้มค่า It’s worth it. 这是值得的。 Zhè shì zhí dé de. 💦💦

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  โลกกลมจัง  What a small world! 这个世界真是太小了! Zhè ge shì jiè zhēn sh ì tài xiǎo le!  🌺🌺🌺 คุณทำงานอะไร  What do you do ? 你是做什么的? Nǐ shì zuò shén me de?    🌺🌺🌺 ฉันดูเวลาผิด  I misread the time. 我看错时间了。 Wǒ kàn cuò shí jiān le.    🌺🌺🌺 จำให้ขึ้นใจ  Bear in mind. 记住。 Jì zhù.    🌺🌺🌺 ฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้น   I hope so. 希望如此。 Xī wàng rú cǐ.    🌺🌺🌺 ให้ฉันทายนะ Let me guess. 让我猜一猜。 Ràng wǒ cāi y ì cāi.    🌺🌺🌺 ฉันพูดถึงไหนแล้วนะ   Where was I? 我讲到哪儿了? / 我说到哪儿了? Wǒ jiǎng dào nǎr le? / Wǒ shuō dào nǎr le?   💦💦💦💦

คำศัพท์ภาษาจีน ข่าวต่างๆ 新闻

รูปภาพ
  ข่าว 新闻 Xīn wén  🗼🗼🗼 ข่าวในประเทศ 国内新闻 Guó nèi xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวประจำท้องถิ่น 本地新闻 Běn dì xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวต่างประเทศ 国外新闻 Guó wài xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวรอบโลก 国际新闻 Guó jì xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวสังคม 社会新闻 Shè huì xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวเศรษฐกิจ 经济新闻 Jīng jì xīn wén     🗼🗼🗼 ข่าวอาชญากรรม 犯罪新闻 Fàn zuì xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 科技新闻 Kē jì xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวสภาพอากาศ 天气新闻 Tiān qì xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวภัยพิบัติ 灾难新闻 Zāi nàn xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าววัฒนธรรม 文化新闻 Wén huà xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวกีฬา 体育新闻 Tǐ yù xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวการเมือง 政治新闻 Zhèng zhì xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวออนไลน์ 网上新闻 Wǎng shàng xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวสั้น 简明新闻 Jiǎn míng xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวหน้าหนึ่ง 头版新闻 Tóu bǎn xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวในพระราชสำนัก 皇家新闻 Huáng jiā xīn wén   🗼🗼🗼 ข่าวซุบซิบดารา 八卦新闻 Bā guà xīn

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันตัดสินใจแล้ว I’ve made up my mind. 我已经下定决心了。 Wǒ yǐ jīng xià dìng jué xīn le.   🌸🌸🌸 ไม่สมกับเป็นคุณเลย  That’s not like you. 那可不像你。 Nà kě b ú xiàng nǐ.   🌸🌸🌸 อย่ามาลงที่ฉันสิ  Don’t take it out on me. 别拿我当出气筒。 Bié ná wǒ dāng chū qì tǒng.   🌸🌸🌸 เดี๋ยวฉันจัดการให้  Leave it to me. 交给我吧。 Jiāo gěi wǒ ba.   🌸🌸🌸 ฉันผิดหวัง  I’m disappointed. 我很失望。 Wǒ hěn shī wàng.   🌸🌸🌸 มันไม่ยุติธรรมเลย  That’s not fair. 这不公平。 Zhè bù gōng píng.   🌸🌸🌸 งั้นเหรอ(ใช้ในการประชด)   Is that so? 是那样的吗 ?/ 就这样子吗 ? Shì nà yàng de ma? / Jiù zhè yàng zi ma?   🌸🌸🌸 ใครจะไปรู้หละ Who knows? 谁知道呢? Shéi zhī dào ne? 💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ไม่เจอกันนานเลยนะ   Long time no see. 好久不见。 Hǎo jiǔ b ú jiàn.   🌷🌷🌷 ฉันมีปัญหาแล้ว  I’m in trouble. 我遇到麻烦了。 Wǒ yù dào má fan le.   🌷🌷🌷 ฟังดูทะแม่งๆนะ  That sounds fishy. 听起来很可疑。 Tīng qǐ lái hěn kě yí.   🌷🌷🌷 ฉันไม่รู้จะทำยังไงดี  I don’t know what to do. 我不知道该怎么办。 Wǒ bù zhī dào gāi zěn me bàn.   🌷🌷🌷 ยินดีด้วยนะ  Congratulations! 恭喜! / 祝贺你! Gōng xǐ! / Zhù hè nǐ!   🌷🌷🌷 เกือบจะจำคุณไม่ได้ คุณดูเปลี่ยนไปนะ Hardly recognized you, you look so different.  差点没认出你来,你看上去变了好多。 Chà diǎn méi rèn chū nǐ lái, nǐ kàn shàng qù biàn le hǎo duō.     🌷🌷🌷 คุณดูเปลี่ยนไปนะ You look different. 你看起来很不一样。 Nǐ kàn qǐ lái hěn bù y í yàng.     🌷🌷🌷 ปวดท้องนะ  My stomach hurts. 我肚子好疼。 Wǒ dù zi hǎo téng.   💦💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันพร้อมแล้ว  I’m all set. 我都准备好了。 Wǒ dōu zhǔn bèi hǎo le.   🍇🍇🍇 พวกเรารีบหาอะไรกินไวๆกันเถอะ  Let’s grab a bite. 我们赶紧吃点东西吧。 Wǒ men gǎn jǐn chī diǎn dōng xi ba.   🍇🍇🍇 ทานให้อร่อยนะ   Enjoy your meal! 祝你用餐愉快! / 请好好享用 ! Zhù nǐ yòng cān yú kuài!/ Qǐng hǎo hǎo xiǎng yòng!   🍇🍇🍇 ฉันเลี้ยงเอง   This is on me. 这次我请客。 Zhè cì wǒ qǐng kè.   🍇🍇🍇 เป็นอภินันทนาการจากทางร้าน   It’s on the house. 免费供应的。 / 这是免费的。 Miǎn fèi gōng yìng de./ Zhè shì miǎn fèi de.   🍇🍇🍇 ถึงตาฉันแล้ว  It’s my turn. 轮到我了。 / 该我了。 Lún dào wǒ le. / Gāi wǒ le.   🍇🍇🍇 ฉันคุ้นหน้าคุณจัง  You look familiar. 你看起来很眼熟   。 Nǐ kàn qǐ lái hěn yǎn shú. 💦💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  อย่าเพิ่งไป   Don’t go yet. 先别走。          Xiān bié zǒu.   🌻🌻🌻 ฉันหิวมาก I’m starving! 我饿死了! Wǒ è sǐ le!   🌻🌻🌻 สมน้ำหน้า It serves you right! 活该! / 你是罪有应得! Huó gāi! /Nǐ shì zuì yǒu yīng dé!   🌻🌻🌻 ฉันลืมมันไปสนิทเลย It slipped my mind. 我忘了。 Wǒ wàng le.   🌻🌻🌻 นี่เป็นความคิดที่ดีเลยนะ That’s a good deal. 这是个好主意。 Zhè shì gè hǎo zhǔ yì.   🌻🌻🌻 มันราคาถูกมากๆ  That’s dirt cheap. 太便宜了。 Tài pián yi le.   🌻🌻🌻 คุณเลือกเลย  It’s your call. 你说了算。 / 你来决定。 Nǐ shuō le suàn. / Nǐ lái jué dìng.   💦💦💦💦