21 เมษายน 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

 保险

Bǎo xiǎn

ประกันภัย

Insurance原件

Yuán jiàn

ต้นฉบับ

Original存档

Cún dàng

เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์)

Place… on file委托

Wěi tuō

ฝากให้ทำแทน

Entrust委托人

Wěi tuō rén

ผู้มอบทรัพย์สิน ;ผู้ซื้อสินค้าและบริการ ;ลูกค้า

Bailer, Client委托书

Wěi tuō shū

เอกสารมอบฉันทะ

Letter of Authorization全权代表

Quán quán dài biǎo

ผู้มีอำนาจเต็ม

Plenipotentiary棘手

shǒu

ที่ยุ่งยาก ; ยากที่จะแก้ไข

Difficult物资

สินค้าและวัตถุดิบ

Goods and materials复验

Fù yàn

การตรวจสอบอีกครั้ง

Re-inspect短重

Duǎn zhòng

น้ำหนัก(สินค้า)ขาดไป

Shortage in weight误差

chā

ข้อผิดพลาด

Error公认

Gōng rèn

เป็นที่ยอมรับโดยสาธารณชน; เป็นที่รู้จักของสาธารชน

Publicly recognized指标

Zhǐ biāo

โควตา; ดัชนี; เป้าหมาย

Quota检测

Jiǎn

การตรวจสอบ

Inspect措运

Cuò yùn

ส่งผิด

Wrong delivery以次充好

Yǐ cì chōng hǎo

ย้อมแมวขาย, นำของไม่ดี,ไม่ได้มาตรฐานมาสวมเป็นของดี,ได้มาตรฐาน

Bad for good核查

chá

การตรวจสอบ

Safe, reliable自然灾害

rán zāi hài

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Natural calamity意外事故

wài shì

อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

Accident💖💖💖💖
23 มีนาคม 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้การขนส่งและบรรจุหีบห่อ 关于运输和包装常用词语 Part2.

直运

Zhí yùn

จัดส่งโดยตรง

Straight freight转运

Zhuǎn yùn

การจัดส่งโดยการถ่ายลำ

(การขนถ่ายสิ่งของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนเข้ามาในประเทศ แล้วเปลี่ยนไปอีกพาหนะที่ขนออกไปนอกประเทศ)

Transshipment航程表

Háng chéng biǎo

ตารางการบิน

Shipping schedule
运费价目表

Yùn fèi jià mù biǎo

ตารางราคาขนส่ง

Freight catalogue透明塑料

Tòu míng sù liào

พลาสติกใส

Transparent plastic硬质泡沫塑料

Yìng zhì pào mò sù liào

โฟมแข็ง

Rigid foam plastic尼龙带

lóng dài

สายไนล่อน

Nylon straps胶带

Jiāo dài

เทปกาว

Adhesive tape封口
Fēng kǒu

ปิดผนึก

Seal衬垫

Chèn diàn

ที่บุรอง

Liner塑料薄膜

liào bó

ฟิล์มพลาสติก

Plastic films加固

Jiā

เพิ่มความแข็งแรง

Reinforce毛重

Máo zhòng

น้ำหนักสุทธิรวม (น้ำหนักของสินค้า+ น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์)

Gross weight净重

Jìng zhòng

น้ำหนักของสินค้า

Net weight警告标志

Jǐng gào biāo zhì

ป้ายเตือน

Warning mark洗熨标志

Xǐ yùn biāo zhì

ป้ายเตือนการซักรีด

Ironing mark总量

Zǒng liàng

จำนวนบรรจุต่อกล่อง

Quantity箱号

Xiāng hào

เลขกล่อง

Carton No.批号,产品批号

Pī hào, Chǎn pǐn pī hào

ล็อตที่ผลิต

Batch No.塑料袋

Sù liào dài

ถุงพลาสติก

Polythene bag麻袋

dài

กระสอบ

Gunny sack纸箱

Zhǐ xiāng

กล่องกระดาษ

Carton板条箱

Bǎn tiáo xiāng

ลัง

Chest, Box, BarrelTǒng

ถัง

BarrelBāo

ห่อ

BaleKǔn

เป็นกำ, เป็นมัด

BundleTīng

กระป๋อง

TinKuāng

ตะกร้า

Basket, Crate体积

ปริมาณ

Volume密封袋

Mì fēng dài

ถุงปิดผนึก

Sealed bag
🌴🌴🌴


คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้การขนส่งและบรรจุหีบห่อ 关于运输和包装常用词语 Part1.

 运输

Yùn shū

การขนส่ง

Transportation, Ship运输量

Yùn shū liàng

ปริมาณการขนส่ง

Freight volume空中运输

Kōng zhōng yùn shū

การขนส่งทางอากาศ

Air-freight海上运输

Hǎi shàng yùn shū

การขนส่งทางทะเล

Sea-freight合包运输

Hé bāo yùn shū

การขนส่งที่มีเจ้าของสินค้าจำนวนหลายราย และมี

ความประสงค์ที่จะส่งออกสินค้าไปในเส้นทาง

เดียวกัน

Chartered freight运输公司

Yùn shū gōng

บริษัทขนส่ง

Shipping company包装

Bāo zhuāng      

บรรจุภัณฑ์ บรรจุหีบห่อ สิ่งที่จะบรรจุหีบห่อ

Pack; Packing包装费用

Bāo zhuāng fèi yòng

ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ

Packing expense包装材料

Bāo zhuāng cái liào

วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์

Packing material内包装

Nèi bāo zhuāng

สิ่งที่ห่อไว้ด้านในของบรรจุภัณฑ์

Inner wrapper外包装

Wài bāo zhuāng

สิ่งที่ห่อไว้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์

Over wrapping商谈

Shāng tán

การเจรจาหารือด้วยวาจา, เจรจาหารือด้วยวาจา ,ปรึกษาหารือ

Negotiate, Talk改换

Gǎi huàn

เปลี่ยน ,เปลี่ยนใหม่

Change袋子

Dài zi

ถุง ,กระสอบ

Bag单色单码

Dān sè dān mǎ

หนึ่งสีหนึ่งไซส์ (สีเดียวกันและขนาดเดียวกันใส่ในกล่องเดียวกัน)

The single color and the single size运输标志

Yùn shū biāo zhì

ป้ายประเภทการขนส่ง

Transport mark刷写

Shuā xiě

พิมพ์

Print禁用手钩

Jìn yòng shǒu gōu

ไม่เอาตะขอ

No Hooks产地证明

Chǎn dì zhèng míng

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

Certificate of origin
💖💖💖💖

20 มีนาคม 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part4.

 装卸时间

Zhuāng xiè shí jiān

เวลาในการขนส่ง

Shipping time装运通知

Zhuāng yùn tōng zhī

แจ้งการจัดส่งสินค้า

Shipping advice承运人

Chéng yùn rén

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ

Transportation Provider 承运工具

Chéng yùn gōng

สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

Carrying facility发货人

Fā huò rén

ผู้ส่งสินค้า

Consignor托运人

Tuō yùn rén

 คนหรือบริษัทที่จัดส่งสินค้า

Shipper收货人

Shōu huò rén

ผู้รับสินค้า(ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า)

Cargo receiver泊位

wèi

ท่าเทียบเรือ

Berth滞期费

Zhì qī fèi 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์ออกจากท่าเรือตามเวลาที่กำหนด

Demurrage charge滞留费

Zhì liú fèi

ค่าเสียเวลาที่คืนตู้คอนเทนเนอร์ให้กับสายเรือไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด

Detention Charge

 

💗💗💗💗
คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part3.

 码头

tóu

ท่าเรือ

Pier , Dock码头设备

tóu shè bèi

สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ

Dock facility装卸速度

Zhuāng xiè sù dù

ความเร็วในการขนถ่าย

Shipping rate装运港

Zhuāng yùn gǎng

ท่าเรือขนส่งสินค้า, พอร์ตขนส่งสินค้า

 Port of shipment装运地 ()

Zhuāng yùn dì (gǎng)

ท่าเรือขนส่ง

Shipping port卸货地 ()

Xiè huò dì (gǎng)

เมืองท่าปลายทาง , เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ

Discharging port装卸地 ()

Zhuāng xiè de (gǎng)

เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก

Loading port选择港

Xuǎn zé gang

เมืองท่าตัวเลือก, เมืองท่าเสริม

Optional ports停靠港

Tíng kào gang

ท่าเรือแวะพัก

Port of call🌴🌴🌴🌴

19 มีนาคม 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语Part2.

 分批交货

Fēn pī jiāo huò

จัดส่งสินค้าเป็นงวดๆ

Delivery of goods by installment延期交货

Yán qī jiāo huò

เลื่อนเวลาส่งมอบสินค้า

Back order提前交货

qián jiāo huò

จัดส่งก่อนเวลา

Advance delivery装运

Zhuāng yùn

ลำเลียงสินค้า, การขนส่ง

Shipment, Load and transport定期装运

Dìng qī zhuāng yùn

จัดส่งตามกำหนดเวลา

Timed shipment近期装运

Jìn qī zhuāng yùn

ใกล้ถึงเวลาการจัดส่ง

Near shipment不定期装运

Bù dìng qī zhuāng yùn

การจัดส่งที่ไม่ได้กำหนดเวลา

Indefinite shipment立即装运

jí zhuāng yùn

การจัดส่งแบบทันที

Immediate shipment即期装运

Jí qī zhuāng yùn

การจัดส่งที่รวดเร็ว

Prompt delivery尽速装运

Jǐn sù zhuāng yùn

การจัดส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

Shipment as soon as possible交货条件

Jiāo huò tiáo jiàn

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

Delivery terms🍀🍀🍀🍀
คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part1.

 交货

Jiāo huò

ส่งมอบสินค้า

Consignment地点

Dì diǎn

สถานที่

Place
合格

มีคุณภาพ ,ได้มาตรฐาน

Qualified, up to the standard罚款

Fá kuǎn

ค่าปรับ

Impose a fine分发

Fēn

จัดส่ง , จัดจ่าย ,แจกจ่าย, แบ่งปัน

Distribute耽搁

Dān

ล่าช้า, ดีเลย์

Delay提货

Tí huò

รับสินค้า

Pick up goods提货单

huò dān

ใบตราส่งสินค้า( ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า)

Bill of landing提单

dān

ใบตราส่งสินค้า( ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า)

Bill of landing批发

Pī fā

ขายส่ง

Wholesale零售

Líng shòu

ขายปลีก

Retail生产力

Shēng chǎn

กำลังการผลิต

Productivity知识产权

Zhī shì chǎn quán

ทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual property💕💕💕
คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...