20 มีนาคม 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part4.

 装卸时间

Zhuāng xiè shí jiān

เวลาในการขนส่ง

Shipping time装运通知

Zhuāng yùn tōng zhī

แจ้งการจัดส่งสินค้า

Shipping advice承运人

Chéng yùn rén

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ

Transportation Provider 承运工具

Chéng yùn gōng

สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

Carrying facility发货人

Fā huò rén

ผู้ส่งสินค้า

Consignor托运人

Tuō yùn rén

 คนหรือบริษัทที่จัดส่งสินค้า

Shipper收货人

Shōu huò rén

ผู้รับสินค้า(ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า)

Cargo receiver泊位

wèi

ท่าเทียบเรือ

Berth滞期费

Zhì qī fèi 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์ออกจากท่าเรือตามเวลาที่กำหนด

Demurrage charge滞留费

Zhì liú fèi

ค่าเสียเวลาที่คืนตู้คอนเทนเนอร์ให้กับสายเรือไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด

Detention Charge

 

💗💗💗💗
คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part3.

 码头

tóu

ท่าเรือ

Pier , Dock码头设备

tóu shè bèi

สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ

Dock facility装卸速度

Zhuāng xiè sù dù

ความเร็วในการขนถ่าย

Shipping rate装运港

Zhuāng yùn gǎng

ท่าเรือขนส่งสินค้า, พอร์ตขนส่งสินค้า

 Port of shipment装运地 ()

Zhuāng yùn dì (gǎng)

ท่าเรือขนส่ง

Shipping port卸货地 ()

Xiè huò dì (gǎng)

เมืองท่าปลายทาง , เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ

Discharging port装卸地 ()

Zhuāng xiè de (gǎng)

เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก

Loading port选择港

Xuǎn zé gang

เมืองท่าตัวเลือก, เมืองท่าเสริม

Optional ports停靠港

Tíng kào gang

ท่าเรือแวะพัก

Port of call🌴🌴🌴🌴

19 มีนาคม 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语Part2.

 分批交货

Fēn pī jiāo huò

จัดส่งสินค้าเป็นงวดๆ

Delivery of goods by installment延期交货

Yán qī jiāo huò

เลื่อนเวลาส่งมอบสินค้า

Back order提前交货

qián jiāo huò

จัดส่งก่อนเวลา

Advance delivery装运

Zhuāng yùn

ลำเลียงสินค้า, การขนส่ง

Shipment, Load and transport定期装运

Dìng qī zhuāng yùn

จัดส่งตามกำหนดเวลา

Timed shipment近期装运

Jìn qī zhuāng yùn

ใกล้ถึงเวลาการจัดส่ง

Near shipment不定期装运

Bù dìng qī zhuāng yùn

การจัดส่งที่ไม่ได้กำหนดเวลา

Indefinite shipment立即装运

jí zhuāng yùn

การจัดส่งแบบทันที

Immediate shipment即期装运

Jí qī zhuāng yùn

การจัดส่งที่รวดเร็ว

Prompt delivery尽速装运

Jǐn sù zhuāng yùn

การจัดส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

Shipment as soon as possible交货条件

Jiāo huò tiáo jiàn

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

Delivery terms🍀🍀🍀🍀
คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part1.

 交货

Jiāo huò

ส่งมอบสินค้า

Consignment地点

Dì diǎn

สถานที่

Place
合格

มีคุณภาพ ,ได้มาตรฐาน

Qualified, up to the standard罚款

Fá kuǎn

ค่าปรับ

Impose a fine分发

Fēn

จัดส่ง , จัดจ่าย ,แจกจ่าย, แบ่งปัน

Distribute耽搁

Dān

ล่าช้า, ดีเลย์

Delay提货

Tí huò

รับสินค้า

Pick up goods提货单

huò dān

ใบตราส่งสินค้า( ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า)

Bill of landing提单

dān

ใบตราส่งสินค้า( ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า)

Bill of landing批发

Pī fā

ขายส่ง

Wholesale零售

Líng shòu

ขายปลีก

Retail生产力

Shēng chǎn

กำลังการผลิต

Productivity知识产权

Zhī shì chǎn quán

ทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual property💕💕💕
18 มีนาคม 2566

คำศัพท์ที่ใช้ในการต่อรองราคาและการจ่ายเงิน 关于议价与支付的常用词语

 支付

ชำระเงิน ,จ่ายเงิน

Pay议价

jià

การต่อรองราคา

Negotiate a price询价

Xún jià

สอบถามราคา

Inquire报价

Bào jià

เสนอราคา

Offer, quote开价

Kāi jià

เสนอราคา

Offer, Quote报价单

Bào jià dān

ใบเสนอราคา

Quotation of prices合理

มีเหตุผล

Reasonable令人满意

Lìng rén mǎn

ทำให้พอใจ ,ทำให้พออกพอใจ

Satisfying, Satisfactory最高限价

Zuì gāo xiàn jià

วงเงินสูงสุด

Maximum limit, Top价格浮动

Jià gé fú dòng

ความผันผวนของราคา

Price fluctuation差价

Chā jià

ความแตกต่างทางด้านราคา

Price differential还盘

Hái pán

การต่อรองข้อเสนอพิเศษ (ซึ่งเกิดจากผู้ซื้อไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขต่างๆจึงได้ทำการเสนอเงื่อนไขใหม่หรือข้อจำกัดอย่างอื่นแก่ฝั่งผู้ขาย)

Counter-offer接受报价

Jiē shòu bào jià

ยอมรับข้อเสนอทางด้านราคา

Accept the offer修订报价

Xiū dìng bào jià

แก้ไขใบเสนอราคา

Revise the offer取消报价

xiāo bào jià

ยกเลิกใบเสนอราคา

Cancel the offer存款账户

Cún kuǎn zhàng

บัญชีเงินฝาก

Passbook account通知行

Tōng zhī háng

ธนาคารผู้แจ้งการมาถึงของ L/C

Advising bank开证行

Kāi zhèng háng

ธนาคารที่ออกบัตร

Issuing bank记账货币

Jì zhàng huò

สกุลเงินในบัญชี

Currency on account分期付款

Fēn qī kuǎn

การผ่อนชำระ

Pay by installment(价格) 上涨

(Jià gé) shàng zhǎng

ราคาขึ้น

(The price) Rise便宜货

Pián yí huò

สินค้าราคาถูก

Cheap goods将价格减至….

Jiāng jià gé jiǎn zhì….

ลดราคาลงมาจนเหลือ

Lower the price to….下降趋势

Xià jiàng qū shì

มีแนวโน้มลดลง

Downward tendency按质论价

Àn zhì lùn jià

ราคาตามคุณภาพ

Set the price according to the quality妥协方案

Tuǒ xié fāng àn

แผนการประนีประนอม

Compromising plan考虑我们长期的生意关系

Kǎo lǜ wǒ men cháng qī de shēng yì guān

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของพวกเราในระยะยาว

Consider it basing on our long-term business relationship双方都做出些让步

Shuāng fāng dōu zuò chū xiē ràng

ทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมให้ซึ่งกันและกัน

Both parties make some concessions需卖方确认

Xū mài fāng què rèn

ต้องรับการยืนยันจากฝั่งผู้ขาย

Need the confirmation of the seller货比三家

Huò bǐ sān jiā

เปรียบเทียบราคาในแต่ละบริษัท

Compare the price of different companies受款人

Shòu kuǎn rén

ผู้รับเงิน

Beneficiary付款人

kuǎn rén

ผู้จ่ายเงิน

Payer结算方式

Jié suàn fāng shì

วิธีการชำระเงิน

Method of payment用美元支付

Yòng měi yuán zhī

จ่ายเป็นเงินดอลลาร์

Pay in US dollars💗💗💗💗16 มีนาคม 2566

คำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในการเจรจาทางด้านธุรกิจ 关于谈判一般程序的常用词语 Part.7

 


尺码

Chǐ

ไซส์ , ขนาด

Size认可

Rèn kě

ยอมรับ

Approve签字

Qiān

เซ็นต์, ลายเซ็นต์

Sign优惠

Yōu huì

ให้สิทธิพิเศษ ,โปรโมชั่น

Favorable互利互惠

lì hù huì

มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ยื่นหมูยื่นแมว

Mutually beneficial补偿贸易

Bǔ cháng mào yì

การค้าทดแทน , การค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้ากัน

Compensation trade受益人

Shòu yì rén

ผู้รับผลประโยชน์

Beneficiary保兑

Bǎo duì

ได้รับการรับรอง ,ได้รับการยืนยัน

Confirmable单据

Dān jù

ใบเสร็จ ,เอกสารการชำระเงิน

Bill出口许可证

Chū kǒu xǔ kě zhèng

ใบอนุญาตส่งออก

Export license提货单

Tí huò dān

ใบตราส่งสินค้า

(ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า)

Bill of landing清洁已装船提单

Qīng jié yǐ zhuāng chuán tí dān

ใบตราส่งสินค้าที่ผู้ขนส่งสินค้าไม่ได้ระบุว่าสินค้านั้น มีความบกพร่องเสียหายในการบรรจุหีบห่อ

Clean bill of landing原产地证明书

Yuán chǎn dì zhèng míng shū

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

Certificate of origin装箱单

Zhuāng xiāng dān

เอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ

Packing list经营费用

Jīng yíng fèi yòng

ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

Expense汇率浮动

Huì lǜ fú dòng

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

Exchange fluctuation大批量订货

Dà pī liàng dìng huò

สั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก

Deliver a large order小批量订货

Xiǎo pī liàng ding huò

สั่งซื้อสินค้าจำนวนน้อย

Deliver a small order
💘💘💘💘
คำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในการเจรจาทางด้านธุรกิจ 关于谈判一般程序的常用词语 Part.6

 支付

Zhī fù

ชำระเงิน ,จ่ายเงิน

Pay名列榜首

Míng liè bǎng shǒu

เป็นสินค้าอันดับหนึ่ง, ติดอยู่ในรายชื่อสินค้าอันดับหนึ่ง

Be number one product标志

Biāo zhì

สัญลักษณ์ , เครื่องหมาย

Symbol, Sign, Mark条款

Tiáo kuǎn

ข้อ ,มาตรา

Term, Clause款式

Kuǎn shì

สไตล์ , รูปแบบ

Style新颖

Xīn yǐng

ใหม่ ,แปลกใหม่ , ใหม่เอี่ยม ,ตามสมัยนิยม

New, Fashionable抢手

Qiǎng shǒu

สินค้าเป็นที่ต้องการอย่างมาก, สินค้าเป็นที่ได้รับความนิยม

(Of goods) in great demand图文并茂

Tú wén bìng mào

สวยงามอันอุดมไปด้วยข้อความและภาพประกอบ

Rich with words and pictures重合同

Zhòng hé tóng

ให้ความสำคัญกับสัญญา

Attach importance to the contracts守信用

Shǒu xìn yòng

รักษาสัญญา

Keep one’s promise样品

Yàng pǐn

สินค้าตัวอย่าง

Sample出样子

Chū yàng zi

ออกสินค้าตัวอย่าง

Give a sample抽样

Chōu yàng

การสุ่มตัวอย่าง

Sample来样加工

Lái yàng jiā gōng

การดำเนินการตามตัวอย่างของผู้ซื้อ

Processing according to buyer’s samples💔💔💔💔

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part4.

  装卸时间 Zhuāng xiè shí jiān เวลาในการขนส่ง Shipping time 装运通知 Zhuāng yùn tōng zhī แจ้งการจัดส่งสินค้า Shipping advice 承运人...