บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การเปลี่ยนเสียงของ不 一

การเปลี่ยนเสียงของ “ 不 (Bù) ”และ “ 一 (Yī ) ”

รูปภาพ
การเปลี่ยนเสียงของ    “ 不  ( Bù )   ” มี 2 กรณีในการเปลี่ยนเสียงคือ 1. เมื่อตัว ที่ตามหลัง “ 不 ( Bù ) ” เป็นเสียงที่ 4 หรือ จากเดิมที่เป็นเสียงที่    4   อยู่แล้ว แต่ถูกให้เปลี่ยนให้เป็นเสียงเบา   ให้อ่าน   “ 不 ” ( Bù ) เป็นเสียงที่ 2   เช่น 不是  B ú shì   ไม่ใช่ 不谢  Bú xiè   ไม่เป็นไร / ไม่ต้องขอบคุณ 不用  Bú yòng ไม่ต้อง 不在  Bú zài   ไม่อยู่ 不会  Bú huì   ไม่สามารถ 不怕  Bú pà   ไม่กลัว 不见  Bú jiàn   ไม่พบ 不信  Bú   xìn   ไม่เชื่อ 不但  Bú   dàn   ไม่เพียงแต่ 不必  Bú bì ไม่จำเป็น 不料  Bú liào คาดไม่ถึง /   คิดไม่ถึง 2. เมื่อตัวที่ตามหลัง “ 不 Bù ) ” เป็นเสียงที่ 1, 2 หรือ เสียงที่ 3 คำว่า “ 不 ( Bù )   ” จะยังคงอ่านเป็นเสียงที่ 4   เหมือนเดิม เช่น         不高  Bù gāo ไม่สูง 不来  Bù   lái ไม่มา 不同  Bù tóng แตกต่าง 不行  Bù xíng ไม่ได้ 不能  Bù   néng ไม่สามารถ 不给  Bù gěi  ไม่ให้    不想  Bù   xiǎng ไม่อยาก 不可  Bù   kě   เป็นไปไม่ได้ / ต้องไม่ 不肯  Bù   kěn ไม่ยินยอม   / ไม่เต็มใจ การเปลี่ยนเสียงของ