บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020

ประโยคภาษาจีน 📙📙 อ่านหนังสือ และนิตยสาร

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน  อ่านหนังสือ และนิตยสาร 👇👇👇👇👇 คุณอ่านหนังสือพิมพ์อะไร What newspaper do you read? 你看什么报纸? Nǐ kàn shénme bàozhǐ? คุณอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยแค่ไหน Do you often read newspapers? 你经常看报纸吗? Nǐ jīngcháng kàn bàozhǐ ma? คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อะไร What newspaper are you reading? 你正在看什么报纸? Nǐ zhèngzài kàn shénme bàozhǐ? คุณอ่านหนังสือพิมพ์ของวันนี้หรือยัง Have you read today’s newspaper? 你读过今天的报纸吗? Nǐ dúguò jīntiān de bàozhǐ ma? คุณอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ่อยๆ What magazines or newspapers do you read regularly?  你经常阅读哪些杂志或报纸? Nǐ jīngcháng yuèdú nǎxiē zázhì huò bàozhǐ? มีข่าวอะไรใหม่ๆไหม คุณอ่านหนังสือพิมพ์หรือยัง Is there any news recently? Have you read the newspaper? 最近有什么新闻吗?你看报纸了吗? Zuìjìn yǒu shén me xīnwén ma? Nǐ kàn bàozhǐle ma? ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ทั่วไปและหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจทุกวัน I read a general paper and a financial paper every day. 我每天都看一份普通报纸和一份金融报纸。 Wǒ měitiān dō

ประโยคภาษาจีน 🎵🎵 ดูหนังฟังเพลง

รูปภาพ
  ประโยคภาษาจีน  ดูหนังฟังเพลง    ฉันชอบดูหนัง I like to watch movies. 我喜欢看电影。 Wǒ xǐ huān kàn diàn yǐng. ฉันชอบดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ I like to watch English movies.  我喜欢看英语电影。 Wǒ xǐ huān kàn yīng yǔ diàn yǐng. เมื่อก่อนฉันและแม่มักจะนอนดึกเพราะว่าดูหนัง I used to stay up late with my mom and watch movies.  我以前总是和妈妈一起熬夜看电影。 Wǒ yǐ qián zǒng shì hé mā ma yī qǐ áo yè kàn diàn yǐng. พวกเรามักจะไปดูหนังเดือนละครั้ง We usually watch movies once a month.  我们通常一个月看一场电影。 Wǒ men tōng cháng yī gè yuè kàn yī chǎng diàn yǐng. ฉันดูหนังเดือนละ 3-4 เรื่อง I see three-four movies a month. 我一个月看三四部电影。 Wǒ yī gè yuè kàn sān sì bù diàn yǐng. คุณไปดูหนังบ่อยไหม Do you go to see movies very often? 你经常去看电影吗? Nǐ jīng cháng qù kàn diàn yǐng ma? คุณชอบดูหนังแนวไหน What kind of movies do you like? 你喜欢看什么类型的电影呢? Nǐ xǐ huān kàn shén me lèi xíng de diàn yǐng ne? ฉันชอบหนังบู๊ I like action movies. 我喜欢看动作片。

ประโยคภาษาจีน ดูโทรทัศน์🎬🎬

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน  ดูโทรทัศน์ 👇👇👇👇 คุณดูโทรทัศน์ บ่อย ไหม Do you watch TV a lot? / Do you spend much time watching TV? 你经常看电视吗? Nǐ jīngcháng kàn diànshì ma? ฉันใช้เวลาส่วนมากในการดูทีวี I spent a lot time watching TV. 我花很多的时间看电视。 Wǒ huā hěnduō de shíjiān kàn diànshì. ฉันใช้เวลาดูทีวีเป็นประจำทุกวัน I spend a lot of time in watching TV.  我每天花大量的时间看电视。 Wǒ měitiān huā dàliàng de shíjiān kàn diànshì. ฉันไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดูทีวีนะ I didn't spend all my time watching TV.  我并没有把所有时间都花在看电视上。 Wǒ bìng méiyǒu bǎ suǒyǒu shíjiān dōu huā zài kàn diànshì shàng. คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการดูทีวีเลยนะ You don't need to expend that much time in watching TV.  你不必花那么多时间在看电视上。 Nǐ bùbì huā nàme duō shíjiān zài kàn diànshì shàng. ฉันมักจะฆ่าเวลาด้วยการดูทีวี I often kill time by watching TV.  我经常看电视消遣。 Wǒ jīngcháng kàn diànshì xiāoqiǎn. คุณมีเวลาดูทีวีหรือเปล่า Do you have much time wa