ประโยคภาษาจีน แนะนำให้รู้จัก 介绍
ฉันอยากให้คุณรู้จักออนนี่
I’d like you to meet Onnie. / Let me introduce Onnie to you.
我来介绍一下昂尼。
Wǒ lái jièshào yīxià áng ní.ฉันขอแนะนำพี่ชายของฉันให้คุณรู้จัก ฉันคิดว่าคุณจะชอบเขา
Let me introduce you to my brother. I think you'll like him. 
让我介绍你和我哥哥认识,我想你会喜欢他的。
Ràng wǒ jièshào nǐ hé wǒ gēgē rènshì, wǒ xiǎng nǐ huì xǐhuān tā de.ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับล่ามและมัคคุเทศก์
Let me introduce you to your interpreter and guide. 
我来给你介绍一下你们的翻译和导游。
Wǒ lái gěi nǐ jièshào yīxià nǐmen de fānyì hé dǎoyóu.นี่น้องสาวฉัน เคธี่ค่ะ
This is my sister,Cathy.
这是我妹妹,凯西。
Zhè shì wǒ mèimei, kǎi xī.นี่คือน้องชายของฉัน  ขอให้ฉันแนะนำหน่อยนะ
Here is my brother, let me introduce you. 
这是我弟弟,让我为你介绍一下。
Zhè shì wǒ dìdì, ràng wǒ wèi nǐ jièshào yīxià.ฉันอยากให้คุณรู้จักเพื่อนของฉัน
I’d like you to meet a friend of mine.
我想让你认识一下我的朋友。
Wǒ xiǎng ràng nǐ rèn shí yīxià wǒ de péngyǒu.ฉันต้องการให้คุณพบกับเพื่อนของฉัน
I would like you to meet a friend of mine.
我想让你和我一个朋友见见面。
Wǒ xiǎng ràng nǐ hé wǒ yīgè péngyǒu jiàn jiànmiàn.ฉันต้องการให้คุณพบเพื่อนใหม่ของฉัน
I want you to meet my new friend.
我想让你见见我的新朋友。
Wǒ xiǎng ràng nǐ jiàn jiàn wǒ de xīn péngyǒu.


อนุญาตให้ฉันแนะนำเพื่อนของฉัน พอล ให้กับทุกคน
Please let me introduce my friend Paul to all of you. 
请允许我将我的朋友保罗介绍给大家。
Qǐng yǔnxǔ wǒ jiāng wǒ de péngyǒu bǎoluó jièshào gěi dàjiā.ออนนี่นี่คือแคธี แคธีนี่ออนนี่
Onnie, this is Cathy. Cathy, Onnie.
昂尼,这是凯西。凯西,这是昂尼。
Áng ní, zhè shì kǎi xī. Kǎi xī, zhè shì áng ní.


แมน เจอกับภรรยาผมหน่อยซิ
Man,meet my wife.
曼,见我妻子一下。
Màn, jiàn  wǒ qīzi yīxià.


ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับภรรยาของผม
Let me introduce you to my better half. 
让我向你介绍我的太太。
Ràng wǒ xiàng nǐ jièshào wǒ de tàitài.


ฉันจะแนะนำให้ทุกคนรู้จัก
I’ll introduce you all around.
我给大家介绍一下。
Wǒ gěi dàjiā jièshào yīxià.


คุณช่วยแนะนำให้ฉันรู้จักคุณพอลหน่อยได้ไหม
Could you introduce me to Mr.Paul?
你能把我介绍给保罗先生吗?
Nǐ néng bǎ wǒ jièshào gěi bǎoluó xiānshēng ma?


ฉันอยากพบพี่ชายคุณ
I’d like to meet your brother.
我想见你哥哥。
Wǒ xiǎngjiàn nǐ gēgē.


คุณเคยพบพอลหรือยัง
Have you met Paul?
你见过保罗了吗?
Nǐ jiànguò bǎoluóle ma?


พอล ฉันคิดว่าคุณยังไม่เคยพบออนนี่
Paul, I don’t think you’ve met Onnie.
保罗,我想你没见过昂尼吧。
Bǎoluó, wǒ xiǎng nǐ méi jiànguò áng ní ba.


ฉันยังไม่มีโอกาสได้พบเขาเลย
I haven’t had a chance to meet him yet.
我还没有机会见到他。
Wǒ hái méiyǒu jīhuì jiàn dào tā.ฉันไม่เคยมีโอกาสได้พบเขาเลย
I never had a chance to meet him. 
我始终没有机会与他见面。
Wǒ shǐzhōng méiyǒu jīhuì yǔ tā jiànmiàn.เยี่ยมไปเลย  ฉันหวังว่าจะมีโอกาสได้พบเขา
Well, I hope I get a chance to meet him. 
太好了,我希望能有机会见见他。
Tài hǎole, wǒ xīwàng néng yǒu jīhuì jiàn jiàn tā.นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่จะได้พบเขา
It is a good chance for you to meet him. 
这是你与他见面的好机会。
Zhè shì nǐ yǔ tā jiànmiàn de hǎo jīhuì.พวกคุณเคยเจอกันแล้วหรือ
Have you met already?
你们已经见过面了吗?
Nǐmen yǐjīng jiànguò miànle ma?ฉันว่าพวกคุณคงเข้ากันได้ดีมาก
I think you’ll get along very well.
我想你们会相处得很好的。
Wǒ xiǎng nǐmen huì xiāngchǔ dé hěn hǎo de.ฉันเชื่อว่าคุณจะเข้ากันกับเขาได้เป็นอย่างดี
I am sure you would get along very well with him. 
我相信你一定会跟他相处得很好。
Wǒ xiāngxìn nǐ yīdìng huì gēn tā xiāngchǔ dé hěn hǎo.คุณสองคนมีหลายอย่างที่เหมือนกัน
You two have a lot in common.
你们两个有很多共同点。
Nǐmen liǎng gè yǒu hěnduō gòngtóng diǎn.ดูเหมือนว่าคุณทั้งสองคนจะมีอะไรเหมือนกันมากมาย
It seems like you two have a lot in common. 
你们俩似乎有很大的共同点。
Nǐmen liǎ sìhū yǒu hěn dà de gòngtóng diǎn.ฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องชอบเขา
I’m sure you’ll like him.
我相信你会喜欢他的。
Wǒ xiāngxìn nǐ huì xǐhuān tā de.


ฉันคิดว่าพวกคุณคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้
I think you’ll be good friends.
我想你们会成为好朋友的。
Wǒ xiǎng nǐmen huì chéngwéi hǎo péngyǒu de.คุณและฉันสามารถเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไป
You and I can be good friends forever. 
你和我可以成为永远的朋友。
Nǐ hé wǒ kěyǐ chéngwéi yǒngyuǎn de péngyǒu.ใช่ ฉันแน่ใจว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
Yes. I'm sure we'll be good friends. 
对,我相信我们将是好朋友。
Duì, wǒ xiāngxìn wǒmen jiāng shì hǎo péngyǒu.ครั้งแรกที่ฉันได้พบเธอฉันก็รู้ว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
I knew we would be good friends the first time I met her. 
第一次见到她,我就知道我们会成为好朋友。
Dì yī cì jiàn dào tā, wǒ jiù zhīdào wǒmen huì chéngwéi hǎo péngyǒu.หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
Hope we will be good friends! 
希望我们会是好朋友!
Xīwàng wǒmen huì shì hǎo péngyǒu!ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหม
Can we be good friends from now on? 
从现在开始我们能成为好朋友吗?
Cóng xiànzài kāishǐ wǒmen néng chéngwéi hǎo péngyǒu ma?


💖💖💖💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节