ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน(ตารางงาน)วันนี้มีงานอะไรในตารางบ้าง
What’s on the agenda for today?
今天的议程是什么?
Jīntiān de yìchéng shì shénme?วันนี้ฉันจะไปพบลูกค้า
I’ll visit my client today.
我今天去拜访我的客户。
Wǒ jīntiān qù bàifǎng wǒ de kèhù.ฉันมีนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในตำแหน่งเลขานุการคนใหม่ค่ะ
I’ll have an interview with a candidate for the new secretary.
我要去面试一位新秘书。
Wǒ yào qù miànshì yī wèi xīn mìshū.ฉันมีนัดรับประทานอาหารกลางวันกับคุณแมนค่ะ
I have a lunch appointment with Mr.Man
我和曼先生有个午餐约会。
Wǒ hé màn xiānshēng yǒu gè wǔcān yuēhuìฉันจะออกไปข้างนอกตลอดช่วงบ่าย
I’ll be out all afternoon.
我整个下午都在外面。
Wǒ zhěnggè xiàwǔ dōu zài wàimiàn.คุณแมนจะเข้าประชุมแทนฉัน
Man is going to attend on my behalf.
曼先生将代表我出席会议。
Màn xiānshēng jiāng dàibiǎo wǒ chūxí huìyì.ผู้ช่วยของฉันจะเข้าประชุมแทนฉัน
My assistant will attend the meeting on behalf of me.
我的助手会代表我出席会议。
Wǒ de zhùshǒu huì dàibiǎo wǒ chūxí huìyì.สัปดาห์หน้าคุณมีงานอะไรในตารางบ้าง
What’s your schedule next week?
你下周的日程安排是什么?
Nǐ xià zhōu de rìchéng ānpái shì shénme?สัปดาห์หน้าคุณมีกำหนดการเดินทางเพื่อธุรกิจในตารางเป็นยังไงบ้าง
What's the schedule for your business trip next week? 
你下周出差的日程安排是怎样的?
Nǐ xià zhōu chūchāi de rìchéng ānpái shì zěnyàng de?สัปดาห์หน้าตารางของฉันค่อนข้างแน่นมาก
My schedule is pretty tight next week.
下星期我的日程很紧凑。
Xià xīngqī wǒ de rìchéng hěn jǐncòu.ตารางงานของฉันยังไม่ได้กำหนดแน่นอน
My schedule till isn’t set.
我的日程还没定下来。
Wǒ de rìchéng hái méi dìng xiàlái.💦💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节