ประโยคภาษาจีน เล่นกีฬา 运动
ประโยคภาษาจีน
เล่นกีฬา
运动

👇👇👇👇👇


คุณชอบกีฬาอะไร
What sport do you like? / 
What sport do you like?
你喜欢什么运动?
Nǐ xǐ huān shén me yùn dòng?กีฬาที่ฉันชอบคือฟุตบอล
I would say football is my favorite sport 
我最喜欢的运动要数足球了。
wǒ zuì xǐ huān de yùn dòng yào shù zú qiú le.ฉันชอบเทนนิสที่สุด
I like tennis best.
我最喜欢网球。
Wǒ zuì xǐ huān wǎng qiú.สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือเทนนิส ตามด้วยการว่ายน้ำ
I like tennis best of and swimming next. 
我最喜欢网球,其次是游泳。
Wǒ zuì xǐ huān wǎng qiú, qí cì shì yóu yǒng.ฉันไม่สนใจเทนนิสหรอก ฉันชอบปิงปองที่สุด
I am not interested in tennis. I like table tennis best. 
我对网球不感兴趣。我最喜欢乒乓球。
Wǒ duì wǎng qiú bù gǎn xìng qù. Wǒ zuì xǐ huān pīng pāng qiú.คุณตีกอล์ฟหรือเปล่า
Do you play golf?
你打高尔夫球吗?
Nǐ dǎ gāo ěr fū qiú ma?ฉันตีกอล์ฟมากว่าสิบปีแล้ว
I’ve been playing golf for over ten years.
我打高尔夫球已经超过十年了。
Wǒ dǎ gāo ěr fū qiú yǐ jīng chāo guò shí nián le.คุณต้องการเล่นกอล์ฟกับฉันไหม
 Would you like to play golf with me? 
你愿意和我一块打高尔夫球吗?
Nǐ yuàn yì hé wǒ yī kuài dǎ gāo ěr fū qiú ma?เล่นกอล์ฟกับเราวันเสาร์นี้ไหม
How about playing golf this Saturday with us?
这星期六和我们一起打高尔夫球好吗?
Zhè xīng qī liù hé wǒ men yī qǐ dǎ gāo ěr fū qiú hǎo ma?ฉันเล่นกอล์ฟเพื่อความสนุก
I play golf for recreation only.
我打高尔夫球只是为了娱乐。
Wǒ dǎ gāo ěr fū qiú zhǐ shì wèi le yú lè.ฉันลองเล่นกอล์ฟดูแล้ว  แต่เล่นห่วยเกินไป
I tried playing golf, but I was rubbish
我试过打高尔夫球,但是我的球技太烂了。
Wǒ shì guò dǎ gāo ěr fū qiú, dàn shì wǒ de qiú jì tài làn le.ฉันพยายามออกกำลังกายให้บ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
I try to exercise as often as possible.
我尝试尽可能多地运动。
Wǒ cháng shì jǐn kě néng duō de yùn dòng.ฉันออกกำลังกายสัปดาห์ละสองหรือสามครั้ง
I exercises two or three times a week 
她每周锻炼两三次。
Wǒ měi zhōu duàn liàn liǎng sān cì.การเดินเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกาย
Walking is also a form of exercise. 
散步也是一种运动。
Sàn bù yě shì yī zhǒng yùn dòng.ฉันเดินออกกำลังกายทุกวัน
I go for a walk every day for exercise.
我每天出去散步锻炼身体。
Wǒ měi tiān chū qù sàn bù duàn liàn shēn tǐ.ฉันเริ่มวิ่งจ๊อกกิ้งเมื่อไม่นานนี้เอง
I’ve taken up jogging recently.
我最近开始慢跑了。
Wǒ zuì jìn kāi shǐ màn pǎo le.ฉันวิ่งจ๊อกกิ้งทุกเช้า
I go for a jog every morning.
我每天早上都去慢跑。
Wǒ měi tiān zǎo shang dōu qù màn pǎo.กิจกรรมประจำวันของฉันนั้น รวมถึงว่ายน้ำและวิ่งจ๊อกกิ้ง
My daily activities include swimming and jogging. 
我的每日活动包含游泳和慢跑。
Wǒ de měi rì huó dòng bāo hán yóu yǒng hé màn pǎo.ฉันเล่นกีฬาไม่เก่งสักอย่าง
I’m not good at any sports.
我不擅长任何运动。
Wǒ bù shàn cháng rèn hé yùn dòng.💗💗💗💗
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节