ประโยคภาษาจีน ไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้พบกันมานาน 好久不见ไม่เจอกันมานานแล้ว คุณเป็นอย่างไรบ้าง
Haven't seen you for a long time. How are you? 
多日不见了,你好吗?
Duō rì bùjiànle, nǐ hǎo ma?ไม่ได้เจอกันนานเลย
Long time no see. / I haven’t seen you for a long time.
好久不见。
Hǎojiǔ bùjiàn.


นานแล้วนะ
It’s been a long time. / It’s been so long.
好久没见了。
Hǎojiǔ méi jiànle.


ไม่ได้เจอกันนานเลย ฉันอยากเจอคุณจนใจจะขาด 
Long time no see. I'm dying to see you! 
好久不见,我都快想死你了!
Hǎojiǔ bùjiàn, wǒ dōu kuài xiǎng sǐ nǐle!ฉันไม่ได้มาหาคุณซะนานเลย คุณเป็นอย่างไรบ้าง
I am a long time no see you, are you? 
我很久都没来看你了,你好吗?
Wǒ hěnjiǔ dōu méi lái kàn nǐle, nǐ hǎo ma?
ไม่ได้เจอกันซะนานเลยนะทุกคน ยังจำฉันได้หรือเปล่าLong time no see, still remember me? 
大家好久不见,还记得我吗?
Dàjiā hǎojiǔ bùjiàn, hái jìdé wǒ ma?พวกเราไม่ได้เจอกันซะนานเลย ฉันดีใจที่ได้พบคุณจริงๆ
We haven't seen each other for a long time. I'm really glad to meet you. 
我们好久没有见面了,见到你真高兴。
Wǒmen hǎojiǔ méiyǒu jiànmiànle, jiàn dào nǐ zhēn gāoxìng.ไม่ได้เจอกันนายเลย ดีใจที่ได้เจอคุณที่นี่นะ
Long time no see! I'm glad to meet you here. 
好久不见!很高兴在这里见到你。
Hǎojiǔ bùjiàn! Hěn gāoxìng zài zhèlǐ jiàn dào nǐ.คุณเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
How have you been since I saw you last time? 
自从我上次见到你以来,你过得如何?
Zìcóng wǒ shàng cì jiàn dào nǐ yǐlái, nǐguò dé rúhé?ฉันเจอคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
When did I see you last time? / When was the last time we saw each other?
我们上次见面是什么时候呢?
Wǒmen shàng cì jiànmiàn shì shénme shíhòu ne?ฉันไม่ได้เจอคุณหลายปีเลย
I haven’t seen you for years.
我好几年没见到你了。
Wǒ hǎojǐ nián méi jiàn dào nǐle.เวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆ
Time flies.
时间过得真快。
Shíjiānguò dé zhēn kuài.คุณเป็นยังไงบ้าง
How have you been? / How have you been doing?
你最近怎么样?
Nǐ zuìjìn zěnme yàng?ตั้งแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย คุณทำอะไรอยู่หรือ
What have you been doing since I saw you last time? 
自从我上次见到你以后你都在干什么?
Zìcóng wǒ shàng cì jiàn dào nǐ yǐhòu nǐ dōu zài gànshénme?ช่วงนี้คุณทำอะไรอยู่
What have you been doing? 
最近你忙什么呢?
Zuìjìn nǐ máng shénme ne?ไม่ได้เจอกันซะนานเลย คุณไปอยู่ที่ไหนมา
Long time no see! Where have you been? 
好久不见了!你都在哪儿呢?
Hǎojiǔ bùjiànle! Nǐ dōu zài nǎr ne?สวัสดีเพื่อนเก่าของฉัน ไม่ได้เจอกันซะนานเลย แล้วตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง
Hello, my old friend. Long time no see. How are you doing? 
你好,老朋友,很久不见了,你现在可好?
Nǐ hǎo, lǎo péngyǒu, hěnjiǔ bùjiànle, nǐ xiànzài kě hǎo?ไม่ได้เจอกันนานเลย คุณดูดีมากเลย
 Long time no see. You look terrific. 
好久不见了,你气色很好呀!
Hǎojiǔ bùjiànle, nǐ qìsè hěn hǎo ya!ดีจังที่ได้พบคุณอีก
Nice to see you again.
很高兴再次见到你。
Hěn gāoxìng zàicì jiàn dào nǐ.


คุณดูไม่เปลี่ยนเลยนะ
You haven’t changed at all.
你一点都没变。
Nǐ yīdiǎn dōu méi biàn.


คุณเปลี่ยนไปมากเลย
You’ve changed a lot.
你变了很多。
Nǐ biànle hěnduō.


ฉันแทบจำคุณไม่ได้
I could hardly recognize you.
我几乎认不出你了。
Wǒ jīhū rèn bù chū nǐle.คุณเปลี่ยนไปมากจนฉันแทบจำคุณไม่ค่อยได้
You have changed so much that I can hardly recognize you. 
你变了好多,我几乎认不出你来。
Nǐ biànle hǎoduō, wǒ jīhū rèn bù chū nǐ lái.


ฉันไม่ได้ติดต่อคุณซะนานเลย
I haven’t contacted you for so long.
我好久没联系你了。
Wǒ hǎojiǔ méi liánxì nǐle.ฉันสงสัยมาตลอดเลยว่าคุณเป็นยังไงบ้าง
I’ve been wondering how you’re doing.
我一直在想你怎么样了。
Wǒ yīzhí zài xiǎng nǐ zěnme yàngle.พวกเราทุกคนคิดถึงคุณ
We all miss you.
我们都想你。
Wǒmen dōu xiǎng nǐ.


เราทุกคนคิดถึงคุณมาก
We all miss you very much. 
我们都很想念你。
Wǒmen dōu hěn xiǎngniàn nǐ.


💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节