ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว (รูปร่างหน้าตา น้ำหนัก ส่วนสูง)


ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว 
(รูปร่างหน้าตา น้ำหนัก ส่วนสูง)

😊😊😊😊😊
คุณสูงเท่าไหร่
How tall are you?
你有多高?
Nǐ yǒu duō gāo?


และฉันจะถามคุณว่าคุณสูงเท่าไหร่
And I asked you, how tall are you? 
那我问你,你有多高?
Nà wǒ wèn nǐ, nǐ yǒu duō gāo?


คุณสูงเท่าไหร่  สายตาของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
How tall are you? What about your eyesight? 
你多高?你的视力如何?
Nǐ duō gāo? Nǐ de shì lì rú hé?


ฉันสูง170เซนติเมตร
I’m one hundred seventy centimeters tall.
我身高170厘米。
Wǒ shēn gāo 170 lí mǐ.


ฉันตัวสูง
I’m tall.
我很高。
Wǒ hěn gāo.


ฉันตัวเตี้ย
I’m short.
我很矮。
Wǒ hěn ǎi.


เขาเตี้ยที่สุดในบรรดาสี่พี่น้อง
He's the shortest of four brothers.
他是四兄弟中个子最矮的。
Tā shì sì xiōng dì zhōng gè zi zuì ǎi de.


เธอค่อนข้างเตี้ย
She was a little short in stature. 
她个子较矮。
Tā gè zi jiào ǎi.


ฉันอยากตัวสูงกว่านี้
I wish I were taller.
我希望我能高一点。
Wǒ xī wàng wǒ néng gāo yī diǎn.


เธอโตขึ้นจนสูงกว่าแม่นิดหน่อย
She has grown so that she is even a little taller than her mother. 
她长得比母亲都高一点了。
Tā zhǎng dé bǐ mǔ qīn dōu gāo yī diǎn le.


คุณหนักเท่าไหร่
How much do you weigh?
你多重?
Nǐ duō zhòng?


ฉันหนักประมาณ 50 กิโลกรัม
I weigh about fifty kilograms.
我差不多50公斤重。
Wǒ chà bù duō 50 gōng jīn zhòng.


ฉันน้ำหนักเกินนิดหน่อย
I’m a little overweight.
我有点超重了。
Wǒ yǒu diǎn chāo zhòng le.


ฉันผอม
I’m thin.
我很瘦。
Wǒ hěn shòu.


เธอเอวบางมาก
She has a slender waist. 
她的腰身很细。
Tā de yāo shēn hěn xì.


ฉันอยากผอมเพรียวกว่านี้
I want to be more slender.
我很想变得苗条一些。
Wǒ hěn xiǎng biàn dé miáo tiáo yī xiē.งั้นก็เลิกกินจุบจิบได้แล้ว
Then, you should stop snacking.
那么,你应该停止吃零食。
Nà me, nǐ yīng gāi tíng zhǐ chī líng shí.


งั้นก็พยายามอย่ากินจุบจิบหละกัน
Then, Try not to eat snacks
那么,尽量不要吃零食。
Nà me,  jìn liàng  bù yào chī líng shí.ฉันไว้ผมยาว
I have long hair.
我留着长头发。
Wǒ liú zhe cháng tóu fà.


ฉันผมสั้น
I have short hair.
我有短短的头发。
Wǒ yǒu duǎn duǎn de tóu fà.


ฉันผมสั้น ตาเล็ก จมูกไม่โด่ง ปากใหญ่และหูที่ไม่ใหญ่เกินไป
I have short hair, small eyes, short short nose, big mouth and not a lot of the ear.
我有短短的头发,小小的眼睛,矮矮的鼻子,大大的嘴巴和不大不小的耳朵。
Wǒ yǒu duǎn duǎn de tóu fà, xiǎo xiǎo de yǎn jīng, ǎi ǎi de bí zi, dà dà de zuǐ bā hé bù dà bù xiǎo de ěr duǒ.


ฉันย้อมผมสีน้ำตาล
I have my hair dyed brown.
我把头发染成棕色。
Wǒ bǎ tóu fà rǎn chéng zōng sè.


ฉันมีผมหงอก
 I’ve got gray in my hair.
我头发都白了。
Wǒ tóu fà dōu bái le.


ผมของฉันเริ่มหงอกเมื่อไม่นานมานี้
My hair is turning gray lately.
我的头发最近变白了。
Wǒ de tóu fà zuì jìn biàn bái le.เธอเริ่มมีผมหงอกขึ้นแล้ว
She has already had a few white hairs. 
她已有几根白头发。
Tā yǐ yǒu jǐ gēn bái tóu fà.ฉันไว้หนวด
I have a mustache.
我有胡子。
Wǒ yǒu hú zi.


ฉันดูเหมือนแม่มากว่า
I look more like my mother.
我看起来更像我妈妈。
Wǒ kàn qǐ lái gèng xiàng wǒ mā mā.


ฉันและพี่สาวมีหน้าตาคล้ายกัน
My sister and I look alike.
我姐姐和我长得很像。
Wǒ jiě jiě hé wǒ zhǎng dé hěn xiàng.บางทีฉันอาจดูเด็กกว่าอายุจริง
Maybe I look younger than I really am.
也许我看起来比实际年龄年轻。
Yě xǔ wǒ kàn qǐ lái bǐ shí jì nián líng nián qīng.


ฉันสายตาสั้น
I’m nearsighted.
我近视了。
Wǒ  jìn shì le.


ฉันสายตายาว
I’m farsighted.
远视了。
Wǒ yuǎn shì le.


ฉันสายตาเอียง
I'm astigmatic.
我散光了。
Wǒ  sǎn guāng le.


ตาเหล่
Strabismus
斜视
Xié shì


ฉันสวมแว่นตา
I wear glasses.
我戴眼镜。
Wǒ dài yǎn jìng.


ฉันสวมแว่นตาเพื่อที่ฉันจะมองเห็นได้ชัดขึ้น
I wear glasses so that I may see more. 
我带眼镜,是为了能看清楚点。
Wǒ dài yǎn jìng, shì wèi le néng kàn qīng chǔ diǎn.


ฉันใส่คอนแทคเลนส์
I wear contact lenses.
我戴隐形眼镜。
Wǒ dài yǐn xíng yǎn jìng.


ฉันสายตาสั้นและสวมคอนแทคเลนส์
I'm nearsighted and I wear contact lenses. 
我有近视,我戴隐形眼镜。
Wǒ yǒu jìn shì, wǒ dài yǐn xíng yǎn jìng.


ฉันใส่คอนแทคเลนส์เป็นบางครั้ง
I sometimes wear contact lenses 
我有时戴隐形眼镜。
Wǒ yǒu shí dài yǐn xíng yǎn jìng.


ฉันต้องสวมแว่นตาเวลาขับรถ
I need glasses when I drive.
我开车时需要戴眼镜。
Wǒ kāi chē shí xū yào dài yǎn jìng.


ฉันไม่แต่งหน้าเลย
I wear no make-up.
我不化妆。
Wǒ bù huà zhuāng.


ฉันแทบไม่แต่งหน้าเลย
I wear almost no make-up.
我几乎不化妆。
Wǒ jī hū bù huà zhuāng.


โดยปกติแล้วเธอมักไม่แต่งหน้ามากนัก
Normally she wore little make-up 
她一般不怎么化妆。
Tā yī bān bù zěn me huà zhuāng.


💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节