บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คำตรงกันข้าม

คำตรงข้ามที่เจอบ่อยๆ 反义词

รูปภาพ
มาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เป็นคำตรงกันข้ามกันค่ะ 爱   Ài รัก   —    恨   Hèn เกลียด 笑  Xiào หัวเราะ  —    哭   Kū     ร้องไห้ 白 Bái   ขาว —  黑   Hēi ดำ 去 Qù ไป   —  来   Lái มา 进  Jìn เข้า — 出   Chū ออก 近   Jìn ใกล้ —    远   Yuǎn ไกล 长    Cháng ยาว — 短   Duǎn สั้น 胖    Pàng อ้วน  —  瘦   Shòu ผอม 前   Qián หน้า   —    后   Hòu หลัง 真   Zhēn   จริง —    假   Jiǎ ปลอม 男    Nán ผู้ชาย   —    女   Nǚ ผู้หญิง 好   Hǎo ดี  —    坏   Huài เลว 喜  Xǐ ดีใจ  —  悲   Bēi เสียใจ 左   Zuǒ ซ้าย  —    右   Yòu ขวา 横   Héng    แนวนอน —   竖   Shù แนวตั้ง 旧   Jiù เก่า — 新   Xīn ใหม่ 慢     Màn ช้า —   快   Kuài เร็ว 买   Mǎi ซื้อ — 卖    Mài ขาย 轻   Qīng เบา — 重   Zhòng หนัก 硬   Yìng แข็ง — 软   Ruǎn   อ่อน 老   Lǎo  อายุมาก — 幼   Yòu อายุน้อย 香   Xiāng หอม — 臭   Chòu เหม็น 薄   B á o บาง —   厚   Hòu หนา 对   Duì ถูก — 错   Cuò ผิด 先  Xiān ก่อน — 后   Hòu หลัง 苦   Kǔ ขม     —   甜   Tián หวาน 淡  Dàn จืด — 浓