แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คำตรงกันข้าม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คำตรงกันข้าม แสดงบทความทั้งหมด

คำตรงข้ามที่เจอบ่อยๆ 反义词


มาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เป็นคำตรงกันข้ามกันค่ะ


 Ài รัก     Hèn เกลียด

笑 Xiào หัวเราะ      ร้องไห้

Bái  ขาว —   Hēi ดำ

ไป  —   Lái มา

进 Jìn เข้า  Chū ออก

  Jìn ใกล้    Yuǎn ไกล

   Cháng ยาว  Duǎn สั้น

   Pàng อ้วน —   Shòu ผอม

  Qián หน้า     Hòu หลัง

 Zhēn  จริง    Jiǎ ปลอม

   Nán ผู้ชาย      ผู้หญิง

 Hǎo ดี     Huài เลว

喜 ดีใจ —   Bēi เสียใจ

 Zuǒ ซ้าย    Yòu ขวา

 Héng   แนวนอน   Shù แนวตั้ง

  Jiù เก่า  Xīn ใหม่

   Màn ช้า   Kuài เร็ว

  Mǎi ซื้อ    Mài ขาย

  Qīng เบา   Zhòng หนัก

  Yìng แข็ง  Ruǎn  อ่อน

  Lǎo อายุมาก  Yòu อายุน้อย

  Xiāng หอม  Chòu เหม็น

  Báo บาง   Hòu หนา

  Duì ถูก  Cuò ผิด

先 Xiān ก่อน  Hòu หลัง

  ขม      Tián หวาน

淡 Dàn จืด  Nóng เข้มข้น

 Měi  สวย  Chǒu  ขี้เหร่

单 Dān เดี่ยว  Shuāng  คู่

 Gōng ส่วนรวม   ส่วนตัว 

  Fǎn ด้านกลับ    Zhèng ด้านหน้า

胜 Shèng ชนะ    Bài แพ้

  Shěng ประหยัด   Fèi สิ้นเปลือง

同 Tóng เหมือน    แตกต่าง

深 Shēn ลึก    Qiǎn ตื้น

 Fēn แยก     รวม

呼    หายใจออก   หายใจเข้า

 Gǎn กล้า   กลัว

开 Kāi เปิด   Guān ปิด

  Nèi ข้างใน  Wài ข้างนอก

饿  È หิว 饱 Bǎo อิ่ม

黑暗  Hēi  àn มืด 明亮 Míng liàng สว่าง

  Dòng ขยับ   Jìng นิ่ง

   Zhuàn กำไร  Péi ขาดทุน

  Xián ว่าง  Máng ยุ่ง

 Lěng หนาว   ร้อน

满 Mǎn  เต็ม  Kōng ว่าง

  ได้รับ  Shī สูญเสีย

Tóu หัว  Wěi หาง

  ดึง 推 Tuī ผลัก

早 Zǎo เช้า   Wǎn สาย

穿 Chuān สวม 脱 Tuō ถอด

 Tūn กลืน    คาย

 Shàng บน / เหนือ 下 Xià ล่าง / ใต้

  Duō มาก 少 Shǎo น้อย

 ใหญ่  Xiǎo เล็ก

 Huó เป็น    ตาย

 Fēi บิน   เกาะ

  ถอน /   Zhòng / Zāi ปลูก

干净  Gān jìng สะอาด 肮脏 Āng zāng สกปรก

光滑  Guāng huá เรียบ / เกลี้ยงเกลา 粗糙 Cū cāo หยาบ / ขรุขระ

   ต่ำ  Gāo สูง

高 Gāo  สูง  Ǎi เตี้ย

难 Nán ยาก 容易 Róng yì ง่าย

白天  Bái tiān กลางวัน 晚上 Wǎn shang กลางคืน

   Dùn ทื่อ /  Jiān / Lì แหลม / คม

   Gān แห้ง 湿 Shī เปียก / ชื้น

安静  Ān jìng เงียบ 吵闹 Chǎo nào ดัง

勤劳 Qín láo ขยัน 懒惰 Lǎn duò ขี้เกียจ

宽阔  Kuān kuò กว้าง 狭窄 Xiá zhǎi แคบ

楼上   Lóu shàng ชั้นบน 楼下 Lóu xià ชั้นล่าง

建设  Jiàn shè สร้าง 破坏 Pò huài ทำลาย

  Pín จน รวย

Jǐn คับ Sōng หลวม

Yǒu มี ไม่มี

Shēng ลอยขึ้น Jiàng ตกลง

Shēng ดิบ Shú สุก

Jìn เดินหน้า退 Tuì ถอยหลัง

Zhèng ตรง Wāi เอียง

Shàn ดีงาม恶 È เลวร้าย

凹 Āo เว้า นูน

Yīn มูลเหตุ Guǒ ผลลัพธ์

Gōng ตัวผู้ ตัวเมีย

Shì ใช่ Fēi ไม่ใช่

Suō หด Zhàng ขยาย

Gōng โจมตี Shǒu ปกป้อง

Yuán กลม Fāng เหลี่ยม

含糊  Hán hú คลุมเครือ清楚 Qīng chǔ ชัดเจน

成功 Chéng gōng สำเร็จ失败 Shī bài ล้มเหลว

正确 Zhèng què ถูกต้อง错误 Cuò wù ผิดพลาด

赞美 Zàn měi ชมเชย贬责 Biǎn zé ตำหนิ

文明 Wén mín มีอารยธรรม野蛮 Yě mán ป่าเถื่อน

小心 Xiǎo xīn ระมัดระวัง粗心 Cū xīn ประมาท , สะเพร่า

乐观 Lè guān มองโลกในแง่ดี悲观 Bēi guān มองโลกในแง่ร้าย

安全Ān quán ปลอดภัย危险 Wēi xiǎn อันตราย

愚笨 Yú bèn โง่เขลา聪明 Cōng míng ฉลาด

天然 Tiān rán เกิดโดยธรรมชาติ人造 Rén zào ทำด้วยฝีมือมนุษย์

开始 Kāi shǐ เริ่มต้น结束 Jié shù สิ้นสุด / จบ

简单 Jiǎn dān เรียบง่าย复杂 Fù zá ซับซ้อน

快乐 Kuài lè มีความสุข忧愁 Yōu chóu เป็นทุกข์

喜欢 Xǐ huān ชอบ讨厌 Tǎo yàn เบื่อหน่าย / ไม่ชอบ

如愿 Rú yuàn สมหวัง失望 Shī wàng ผิดหวัง

增加 Zēng jiā เพิ่มขึ้น减少 Jiǎn shǎo ลดลง

方便 Fāng biàn สะดวก麻烦 Má fán ลำบาก / ยุ่งยาก

醒来 Xǐng láiตื่น睡觉 Shuì jiào หลับ

悲伤 Bēi shāng โศกเศร้า喜悦 Xǐ yuè เบิกบานใจ

被动 Bèi dòng ฝ่ายถูกกระทำ主动 Zhǔ dòng ฝ่ายกระทำ

💕💕💕💕💕学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม