แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ประโยคภาษาจีนที่ผู้สอนใช้บ่อยๆในห้องเรียน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ประโยคภาษาจีนที่ผู้สอนใช้บ่อยๆในห้องเรียน แสดงบทความทั้งหมด

ประโยคภาษาจีนที่ผู้สอนใช้บ่อยๆในห้องเรียน 教师课堂用语
       สำหรับใครที่เริ่มสนใจในการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาที่ 3   อย่างเช่น ภาษาจีน แล้วกลัวว่า ในการเข้าเรียนแล้ว อาจจะฟัง 老师  หรือครูผู้สอนพูดมาแล้ว อาจจะยังฟังไม่เข้าใจ ในบทความนี้เลยได้หยิบเอาประโยคที่ผู้สอนใช้บ่อยๆ แล้วเราได้ยินกันบ่อยๆ มาฝากกันค่ะ
 
同学们好!现在上课。
Tóng xué men hǎo! Xiàn zài shàng kè.
สวัสดีค่ะ(ครับ)นักเรียนทุกคน! ตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันเถอะ到上课时间了,现在我们上课!
Dào shàng kè shí jiān le, xiàn zài wǒ men shàng kè!
ถึงเวลาเรียนแล้ว พวกเรามาเริ่มเรียนกัน请打开书,翻到第八页。
Qǐng dǎ kāi shū, fān dào dì bā yè.
กรุณาเปิดหนังสือแล้วพลิกไปที่หน้า 8请看第150页!
Qǐng   kàn dì 150 yè!
กรุณาดูที่หน้า150请看第5个生词!
Qǐng kàn dì 5 gè shēngcí!
กรุณาดูคำศัพท์ที่ 5


读课文,要大声朗读。
Dú kè wén, yào dà shēng lǎng dú.
อ่านบทเรียนและต้องอ่านออกเสียงดังๆ


请接着读下去!
Qǐng jiēzhe dú xiàqù!
ขอให้อ่านต่อไปค่ะ


好,就读到这里。
Hǎo, jiù dú dào zhè lǐ.
อ่านถึงแค่นี้พอค่ะ(ครับ)请看黑板!
Qǐng kàn hēi bǎn!
ขอให้ดูที่กระดานดำค่ะ(ครับ)请听我发音!
Qǐng tīng wǒ fā yīn!
โปรดฟังการออกเสียงของฉัน!请听我说。
Qǐng tīng wǒ shuō.
กรุณาฟังฉัน(ผม)พูด请跟我说。
Qǐng  gēn wǒ shuō .
กรุณาพูดตามฉัน(ผม)


请跟我读。

Qǐng gēn wǒ dú.

กรุณาอ่านตามฉัน(ผม)


请跟我写。

Qǐng gēn wǒ xiě.

กรุณาเขียนตามฉัน(ผม)


再听一遍。

Zài tīng yí biàn.

ฟังอีกครั้งหนึ่ง


再读一遍。

Zài dú yí biàn .

อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ(ครับ)


再说一遍。

Zài shuō yí biàn

พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะ(ครับ)再写一遍。

Zài xiě yí biàn.

เขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ(ครับ)


现在听写。

Xiàn zài tīng xiě.

ให้เขียนตามคำบอก


请你读生词!

Qǐng nǐ dú shēng cí!

กรุณาอ่านคำศัพท์ใหม่


请你读课文。

Qǐng nǐ dú kè wén.

กรุณาอ่านตัวบท


你们懂了吗?

Nǐ men dǒng le ma?

นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ(ครับ)

 

请一起读。

Qǐng yì qǐ dú.

กรุณาอ่านพร้อมกันค่ะ(ครับ)


请回答我的问题!

Qǐng huí dá wǒ de wèn tí !

กรุณาตอบคำถามของฉัน


你们还有什么问题吗?

Nǐ men hái yǒu shén me wèn tí ma?

นักเรียนยังคำถามอีกไหมคะ(ครับ)

 


有问题请问。

Yǒu wèn tí qǐng wèn.

หากคุณมีข้อสงสัยโปรดถาม

 


没听懂的地方,可以问问老师。

Méi tīng dǒng de dì fāng, kě yǐ wèn wèn lǎo shī.

จุดไหนที่ฟังไม่เข้าใจ สามารถถามครูได้นะคะ(ครับ)

 

现在布置作业。

Xiàn zài bù zhì zuò yè.

ขอสั่งการบ้าน


预习新课的生词,要会读会写。

Yù xí xīn kè de shēng cí, yào huì dú huì xiě.

เตรียมคำศัพท์สำหรับบทเรียนใหม่มาล่วงหน้า และควรที่จะอ่านและเขียนให้ได้


请记住生词!

Qǐng jì zhù shēng cí!

กรุณาจำคำศัพท์ใหม่ให้ได้

 

请预习新课!

Qǐng yùxí xīn kè!

กรุณาเตรียมคำศัพท์ใหม่มาล่วงหน้า


请看一下语法。

Qǐng kàn yí xià yǔ fǎ.

โปรดดูที่หลักไวยากรณ์请看一下注释。

Qǐng kàn yí xià zhù shì.

โปรดดูที่หมายเหตุ


请举一个例子!

Qǐng jǔ yí gè lì zi !

กรุณายกตัวอย่างมา หนึ่งอย่างค่ะ

 


你知道这个词的用法吗?

Nǐ zhī dào zhè ge cí de yòng fǎ ma?

คุณรู้จักวิธีการใช้คำนี้ไหมคะ(ครับ)


请把这句话翻译成泰语!

Qǐng bǎ zhè jù huà fān yì chéng tài yǔ!

กรุณาแปลประโยคนี้เป็นภาษาไทย

 


请造句!

Qǐng zào jù !

กรุณาแต่งประโยค请用这个词造一个句子!

Qǐng yòng zhè ge cí zào yí gè jù zi !

กรุณาใช้คำนี้ในการแต่งประโยค


你们读完了吗?

Nǐ men dú wán le ma?

พวกคุณอ่านจบแล้วใช่ไหมคะ(ครับ)


这课难不难?

Zhè kè nán bù nán?

บทนี้ยากไหมคะ(ครับ)

 


这两个词的意思一样,但是用法不一样。

Zhè liǎng gè cí de yì si yí yàng, dàn shì yòng fǎ bù yí yàng.

คำสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แต่วิธีการใช้ไม่เหมือนกัน


这两个词的意思很相似。

Zhè liǎng gè cí de yì si hěn xiāng sì.

ความหมายชองสองคำนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก

 


这个词在口语里常常用。

Zhè ge cí zài kǒu yǔ lǐ cháng chang yòng.

คำนี้มักใช้ในภาษาพูด


这个词只在书面语里用,口语里不用。

Zhè ge cí zhǐ zài shū miàn yǔ lǐ yòng, kǒu yǔ lǐ bú yòng.

คำนี้ใช้เฉพาะในภาษาเขียน ไม่ใช่ในภาษาพูด


这个词在第 5 页第 7 行。

Zhè ge cí zài dì 5 yè dì 7 háng.

คำนี้อยู่ในหน้า 5 บรรทัดที่ 7


这个句子在第 20 页倒数第 3 行。

Zhè ge jùzi zài dì 20 yè dàoshǔ dì 3 háng.

ประโยคนี้อยู่ในหน้าที่ 20  บรรทัดที่ 3 นับจากบรรทัดสุดท้าย


请把作业交给我。

Qǐng bǎ zuò yè jiāo gěi wǒ.

ขอให้นำการบ้านมาส่ง


同学们要按时交作业。

Tóng xué men yào àn shí jiāo zuò yè.

นักเรียนทุกคนต้องส่งการให้ตรงเวลา


请把课文背下来。

Qǐng bǎ kè wén bèi xià lái.

ขอให้ท่องจำบทเรียน


请熟读课文!

Qǐng shú dú kè wén !

กรุณาอ่านตัวบทเรียนให้คล่อง


下面我们练习会话!

Xià miàn wǒ men liàn xí huì huà!

ต่อไปเป็นการฝึกการสนทนาค่ะ(ครับ)


到下课时间了,今天就学到这儿!

Dào xià kè shí jiān le, jīn tiān jiù xué dào zhèr!ถึงเวลาเลิกเรียนแล้ว วันนี้เราก็เรียนถึงนี้ค่ะ(ครับ)下课!

Xià kè!

เลิกเรียน


     
💖💖💖💖

               

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม