บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2023

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

รูปภาพ
  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file 委托 Wěi tuō ฝากให้ทำแทน Entrust 委托人 Wěi tuō rén ผู้มอบทรัพย์สิน ; ผู้ซื้อสินค้าและบริการ ; ลูกค้า Bailer, Client 委托书 Wěi tuō shū เอกสารมอบฉันทะ Letter of Authorization 全权代表 Quán quán dài biǎo ผู้มีอำนาจเต็ม Plenipotentiary 棘手 Jí shǒu ที่ยุ่งยาก ; ยากที่จะแก้ไข Difficult 物资 Wù zī สินค้าและวัตถุดิบ Goods and materials 复验 Fù yàn การตรวจสอบอีกครั้ง Re-inspect 短重 Duǎn zhòng น้ำหนัก(สินค้า)ขาดไป Shortage in weight 误差 Wù chā ข้อผิดพลาด Error 公认 Gōng rèn เป็นที่ยอมรับโดยสาธารณชน ; เป็นที่รู้จักของสาธารชน Publicly recognized 指标 Zhǐ biāo โควตา ; ดัชนี ; เป้าหมาย Quota 检测 Jiǎn cè การตรวจสอบ Inspect 措运 Cuò yùn ส่งผิด Wrong delivery 以次充好 Yǐ cì chōng hǎo ย้อมแมวขาย , นำของไม่ดี , ไม่ได้มาตรฐานมาสวมเป็นของดี , ได้มาตรฐาน Bad for good 核查 H