บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาสำหรับฉัน   It's a mystery to me. 这对我来说是个谜。 Zhè duì wǒ lái shuō shì gè mí.   เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้   This matter is still a mystery. 这件事到现在还是个迷。 Zhè jiàn shì dào xiàn zài hái shì gè mí.   อย่าปลงไม่ตกเพราะเรื่องหยุมๆหยิมๆแค่นี้เลย   Don't take such small things to heart.  别为这点小事想不开。 Bié wèi zhè diǎn xiǎo shì xiǎng bù kāi. * 想不开  Xiǎng bù kāi  ปลงไม่ตก ;   ปลงไม่ได้   ทำไมคุณมักจะปลงไม่ตกนะ  Who are you carrying all those bricks for? 你干嘛老是想不开呢? Nǐ gàn ma lǎo shì xiǎng bù kāi ne?   เรื่องนี้ทำให้ฉันเจ็บปวดมาก   This matter pained me. 这件事使我痛苦。 Zhè jiàn shì shǐ wǒ tòng kǔ.   เขาออกจะขี้ขลาดอยู่บ้าง   He is a little timid. 他有些胆怯。 Tā yǒu xiē dǎn qiè. * 胆怯  Dǎn qiè   ขี้ขลาด ;   ขี้ขลาดตาขาว   ฉันมักจะพบปะคนเช่นนี้อยู่บ่อยๆ   I often meet such people. 我常常遇见这种人。 Wǒ cháng chang yù jiàn zhè zhǒng rén.   ไม่ต้องมาหลอกล่อฉันหรอก   Don't fool me. 不要哄我。 Bù yào hǒng wǒ. * 哄  Hǒn

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ Thank you for your kindness. 谢谢你的好意。 Xiè xiè nǐ de hǎo yì.   ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ   แต่ฉันเดินกลับบ้านได้   Thanks for your offer, but I can walk home.  谢谢你的好意,不过我可以走回去。 Xiè xiè nǐ de hǎo yì, b ú guò wǒ kě yǐ zǒu huí qù.   ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ   ขอฉันคิดดูก่อนนะ Thank you for your kindness. I'll think about it.  谢谢你的好意。我会考虑一下的。 Xiè xiè nǐ de hǎo yì. Wǒ huì kǎo lǜ y í xià de.    ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจ I want to thank everyone from the bottom of my heart. 我要衷心感谢每一个人。 Wǒ yào zhōng xīn gǎn xiè měi y í gè rén. * 衷心   Zhōng xīn   จริงใจ ;   อย่างจริงใจ   ฉันไม่ทำเรื่องเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด  I'll never do this sort of thing. 我决不干这种事。 Wǒ jué bù gān zhè zhǒng shì.   ถ้าเป็นความปรารถนาของคุณแล้ว ฉันจะทำมันเอง   I'll take this one, if you want.  要是你愿意的话,我来干这个。 Yào sh ì nǐ yuàn yì de huà, wǒ lái gàn zhè ge.    ถ้าเป็นความปรารถนาของคุณแล้ว ฉันยินดีจะไปกับคุณ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เลิกประคารมกันเสียที   Stop bickering! 别斗嘴了! Bié dòu zuǐ le!   เกิดประทะคารมกันพักหนึ่ง   There was a war of words. 进行了一场舌战。 Jìn xíng le y ì chǎng shé zhàn.   ดอกไม้บานแล้ว   The flowers are in blooming. 花开了。 Huā kāi le.   ความจริงที่ไม่อาจจะบ่ายเบี่ยงได้ The facts cannot be denied. 事实不容抵赖。 Shì shí bù róng dǐ lài. * 抵赖  Dǐ lài   แก้ตัวอย่างน้ำขุ่นๆ ;   ปฏิเสธ (ความผิดหรือโทษของตน) อย่างน้ำขุ่นๆหรืออย่างข้างๆคูๆ ; เบี้ยว ;   บิดพลิ้ว   เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างระหว่างทั้งสองฝ่าย There occurred some misunderstanding between both sides.  双方之间发生了一些误会。 Shuāng fāng zhī jiān fā shēng le y ì xiē wù huì.    ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้   That's not the problem. 问题不在这里。 Wèn tí b ú zài zhè lǐ.   เขาเป็นคนขี้บ่น He is a grumbler. 他是一个爱抱怨的人。 Tā shì yí gè ài bào yuàn de rén.  * 抱怨    Bào yuàn   บ่นว่า(คนอื่นด้วยความไม่พอใจ)   ; โทษ((คนอื่นด้วยความไม่พอใจ)     เขาเอาแต่โทษนั่นโทษนี่ All he ever does is grumble about things.  他

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณยังไม่รู้เรื่องดี ก็อย่าเพิ่งไปปากบอนหละ You don't know the facts, so keep your mouth shut!  你不了解情况,别多嘴! Nǐ bù liǎo jiě qíng kuàng, bié duō zuǐ! * 多嘴  Duō zuǐ ปากบอน ;   ปากเสีย ;   ปากมาก ;  ปากอยู่ไม่สุขชอบนินทาคนอื่น   ฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปากเสียไปนะ I hope I haven't spoken out of turn.  希望我没有多嘴。 Xī wàng wǒ méi yǒu duō zuǐ.   ฉันไม่บอกความลับกับคุณหรอก เพราะว่าคุณนั้นปากบอน I'm not gonna tell you the secret as you have a big mouth. 我不会把秘密告诉你,因为你太多嘴了。 Wǒ b ú huì bǎ mì mì gào sù nǐ, yīn wèi nǐ tài duō zuǐ le.   เขาคนนี้ควบคุมไม่ค่อยอยู่   There's no holding him.  他这个人是约束不住的。 Tā zhè g è rén shì yuē shù b ú zhù de. * 约束  Yuē shù  บังคับ ; ควบคุม ; จำกัด(ให้อยู่ในขอบเขต)   ฉันไม่เคยปิดบังความจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเฉพาะกับคุณ  I never hid the truth, least of all from you.  我从不隐瞒事实,尤其是对你。 Wǒ cóng bù yǐn mán shì shí, yóu qí shì duì nǐ.   ฉันรู้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรอยู่ I knew he was hiding something.

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น   No matter what  happens. 不管发生什么事。 Bù guǎn fā shēng shén me shì.   ฉันจะอยู่ที่นั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น   I'll be there whatever happens.  不管发生什么事我都会到那儿的。 Bù guǎn fā shēng shén me shì wǒ d ō u huì dào nàr de.   ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  Whatever happens, you must survive all along. 不管发生什么事,你必须好好活着。 Bù guǎn fā shēng shén me shì, nǐ bì xū hǎo hǎo huó zhe.   ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราได้เตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดี  Whatever may happen, we are prepared for it. 不管发生什么事,我们已经做好准备。 Bù guǎn fā shēng shén me shì, wǒ men yǐ jīng zuò hǎo zhǔn bèi.    ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็อย่าได้ออกมาเชียวนะ Don't come out, whatever happens.  不管发生什么事都别出来。 Bù guǎn fā shēng shén me shì dōu bié chū lái.   ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้  Whatever happens, I'm coming through. 不管发生什么事,我都将挺过去。 Bù guǎn fā shēng shén me shì, wǒ d ō u jiāng tǐng guò qù.   ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะปกป้องฉันใช่ไหม  

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เขาบ่นอยู่ไม่กี่คำก็ไป   He grunted and left. 他咕噜几句就走。 Tā gū lū jǐ jù jiù zǒu.   เขาไม่เคยพูดถึงครอบครัวของเขาเลย   He never talked about his family. 他从来没谈到他的家庭。 Tā cóng lái méi tán dào tā de jiā tíng.   เธอมีเพื่อนไม่เต็มบาทอยู่ไม่กี่คน ; เธอมีเพื่อนบ๊องๆอยู่ไม่กี่คน   She's got some nutty friends. 她有几个疯疯癫癫的朋友。 Tā yǒu jǐ gè fēng fēng diān diān de péng yǒu.      เขามักจะทำตัวบ๊องๆ ; เขามักจะทำตัวไม่เต็มบาท  He's never been quite right in the head.  他总是疯疯癫癫的。 Tā zǒng shì fēng fēng diān diān de.   อย่าไปถือสาในสิ่งที่เขาพูดเลย เขาเป็นทำไม่เต็มบาทนะ ; อย่าไปถือสาในสิ่งที่เขาพูดเลย เขาเป็นคนบ๊องๆนะ Never mind what he said, he's crackers. 别在意他说的,他疯疯癫癫的。 Bié zài yì tā shuō de, tā fēng fēng diān diān de.   เธอมีความบ๊องๆอยู่บ้าง ; เธอเป็นคนไม่เต็มบาทอยู่บ้าง  he's a little crazy. 她有点疯疯癫癫的。 Tā yǒu diǎn fēng fēng diān diān de.   เขาได้นำข่าวดีไปบอกให้ทุกคนรู้   He told the good news to his family. 他把好消息告诉了