ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาสำหรับฉัน 

It's a mystery to me.

这对我来说是个谜。

Zhè duì wǒ lái shuō shì gè mí.

 


เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้ 

This matter is still a mystery.

这件事到现在还是个迷。

Zhè jiàn shì dào xiàn zài hái shì gè mí.

 


อย่าปลงไม่ตกเพราะเรื่องหยุมๆหยิมๆแค่นี้เลย 

Don't take such small things to heart. 

别为这点小事想不开。

Bié wèi zhè diǎn xiǎo shì xiǎng bù kāi.

*想不开 

Xiǎng bù kāi 

ปลงไม่ตก; 

ปลงไม่ได้

 


ทำไมคุณมักจะปลงไม่ตกนะ 

Who are you carrying all those bricks for?

你干嘛老是想不开呢?

Nǐ gàn ma lǎo shì xiǎng kāi ne?

 


เรื่องนี้ทำให้ฉันเจ็บปวดมาก 

This matter pained me.

这件事使我痛苦。

Zhè jiàn shì shǐ wǒ tòng kǔ.

 


เขาออกจะขี้ขลาดอยู่บ้าง 

He is a little timid.

他有些胆怯。

Tā yǒu xiē dǎn qiè.

*胆怯 

Dǎn qiè 

ขี้ขลาด ; 

ขี้ขลาดตาขาว

 


ฉันมักจะพบปะคนเช่นนี้อยู่บ่อยๆ 

I often meet such people.

我常常遇见这种人。

Wǒ cháng chang yù jiàn zhè zhǒng rén.

 


ไม่ต้องมาหลอกล่อฉันหรอก 

Don't fool me.

不要哄我。

Bù yào hǒng wǒ.

*哄 

Hǒng  

หลอก ;

หลอกล่อ ;

หลอกลวง ;

ต้ม; 

หลอกต้ม

 


เธอไม่กลัวแม้แต่น้อย 

She is not afraid at all.

她一点也不怕。

Tā yì diǎn yě bú pà.

 


คุณกำลังพูดประชดฉันใช่ไหม 

Are you satirizing me?

你在讽刺我吗?

Nǐ zài fěng cì wǒ ma?

*讽刺

 Fěng cì 

ประชด; 

แดกดัน

กระทบกระเทียบ

 


ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม เขาจะไม่ลังเลเลย 

He has no hesitation about anything.

他对什么事都毫不迟疑。

Tā duì shén me shì dōu háo bù chí yí.

*毫不迟疑 

Háo bù chí yí 

โดยไม่ลังเล

 


💗💗💗💗


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ

Thank you for your kindness.

谢谢你的好意。

Xiè xiè nǐ de hǎo yì.

 


ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ  แต่ฉันเดินกลับบ้านได้ 

Thanks for your offer, but I can walk home. 

谢谢你的好意,不过我可以走回去。

Xiè xiè nǐ de hǎo yì, bú guò wǒ kě yǐ zǒu huí qù.

 


ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ  ขอฉันคิดดูก่อนนะ

Thank you for your kindness. I'll think about it. 

谢谢你的好意。我会考虑一下的。

Xiè xiè nǐ de hǎo yì. Wǒ huì kǎo lǜ yí xià de. 

 

ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจ

I want to thank everyone from the bottom of my heart.

我要衷心感谢每一个人。

Wǒ yào zhōng xīn gǎn xiè měi yí gè rén.

*衷心

 Zhōng xīn 

จริงใจ; 

อย่างจริงใจ

 

ฉันไม่ทำเรื่องเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด 

I'll never do this sort of thing.

我决不干这种事。

Wǒ jué bù gān zhè zhǒng shì.


 

ถ้าเป็นความปรารถนาของคุณแล้ว ฉันจะทำมันเอง 

I'll take this one, if you want. 

要是你愿意的话,我来干这个。

Yào shì nǐ yuàn yì de huà, wǒ lái gàn zhè ge. 

 

ถ้าเป็นความปรารถนาของคุณแล้ว ฉันยินดีจะไปกับคุณ

If you want. I'd be happy to go with you. 

要是你愿意,我很乐意跟你一起去。

Yào shì nǐ yuàn yì, wǒ hěn lè yì gēn nǐ yì qǐ qù.

 

ถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ที่นี่ เราก็จะไม่บังคับคุณ

We don't need you around here if you don't wanna be here. 

要是你不愿意在这,我们不勉强你。

Yàoshì nǐ bú yuàn yì zài zhè, wǒ men bù miǎn qiáng nǐ. 

 


เขาอยากจะพูดว่าเขาเป็นคนที่ไม่เป็นที่ปรารถนา (ไม่เป็นที่นิยม)

He's trying to say he was unpopular. 

他想说他是个不受欢迎的人。

Tā xiǎng shuō tā shì gè bú shòu huān yíng de rén.

 


เธอมักจะพูดถึงคุณเสมอ  

She often remembers you in our talks. 

她常常念叨着你。

Tā cháng chang niàn dāo zhe nǐ. 

*念叨 

Niàn dāo 

ปรารถ; 

มักจะพูดถึงเสมอ; 

พูดถึงอยู่ตลอดเวลา

 

ไม่มีเรื่องประเภททำนองนี้อย่างเด็ดขาด

There's no such thing!

根本没有那么回事!

Gēn běn méi yǒu nà me huí shì!

 

เรื่องนี้พอจะปรึกษากันได้

That can be settled through discussion. 

这事好商量。

Zhè shì hǎo shāng liang.

 

💘💘💘💘


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เลิกประคารมกันเสียที 

Stop bickering!

别斗嘴了!

Bié dòu zuǐ le!

 

เกิดประทะคารมกันพักหนึ่ง 

There was a war of words.

进行了一场舌战。

Jìn xíng le yì chǎng shé zhàn.

 


ดอกไม้บานแล้ว 

The flowers are in blooming.

花开了。

Huā kāi le.

 


ความจริงที่ไม่อาจจะบ่ายเบี่ยงได้

The facts cannot be denied.

事实不容抵赖。

Shì shí bù róng dǐ lài.

*抵赖 

Dǐ lài 

แก้ตัวอย่างน้ำขุ่นๆ; 

ปฏิเสธ (ความผิดหรือโทษของตน) อย่างน้ำขุ่นๆหรืออย่างข้างๆคูๆ;

เบี้ยว; 

บิดพลิ้ว

 

เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างระหว่างทั้งสองฝ่าย

There occurred some misunderstanding between both sides. 

双方之间发生了一些误会。

Shuāng fāng zhī jiān fā shēng le yì xiē wù huì. 

 

ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้ 

That's not the problem.

问题不在这里。

Wèn tí bú zài zhè lǐ.

 

เขาเป็นคนขี้บ่น

He is a grumbler.

他是一个爱抱怨的人。

Tā shì yí gè ài bào yuàn de rén. 

*抱怨 

 Bào yuàn 

บ่นว่า(คนอื่นด้วยความไม่พอใจ)  ;

โทษ((คนอื่นด้วยความไม่พอใจ) 

 

เขาเอาแต่โทษนั่นโทษนี่

All he ever does is grumble about things. 

他只会抱怨。

Tā zhǐ huì bào yuàn.

 

คุณกำลังบ่นอะไรหนักหนานะ

What are you moaning on about now? 

你在抱怨什么呢?

Nǐ zài bào yuàn shén me ne? 

 


เขาทำให้ฉันประทับใจได้ดีทีเดียว

My first impression of him was favorable. 

他给我的第一印象不错。

Tā gěi wǒ de dì yī yìn xiàng bú cuò

 

ฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะมาตรงเวลาหรือไม่

I can't guarantee that he will come on time.

我不能担保他准时来。

Wǒ bù néng dān bǎo tā zhǔn shí lái.

*担保 

Dān bǎo 

รับรอง; 

รับประกัน

 

อย่าพูดประเจิดประเจ้อเกินไป

Don't be too explicit.

不要讲的太露骨。

Bú yào jiǎng de tài lù gǔ.

*露骨 

Lù gǔ 

ประเจิดประเจ้อ;

อย่างไม่ปิดบัง; 

อย่างโจ๋งครึ่ม; 

อย่างโล่งโจ่ง

 

 

💘💘💘💘💘

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณยังไม่รู้เรื่องดี ก็อย่าเพิ่งไปปากบอนหละ

You don't know the facts, so keep your mouth shut! 

你不了解情况,别多嘴!

Nǐ bù liǎo jiě qíng kuàng, bié duō zuǐ!

*多嘴 

Duō zuǐ

ปากบอน; 

ปากเสีย; 

ปากมาก

ปากอยู่ไม่สุขชอบนินทาคนอื่น

 

ฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปากเสียไปนะ

I hope I haven't spoken out of turn. 

希望我没有多嘴。

wàng wǒ méi yǒu duō zuǐ.

 


ฉันไม่บอกความลับกับคุณหรอก เพราะว่าคุณนั้นปากบอน

I'm not gonna tell you the secret as you have a big mouth.

我不会把秘密告诉你,因为你太多嘴了。

Wǒ bú huì bǎ mì mì gào sù nǐ, yīn wèi nǐ tài duō zuǐ le.

 

เขาคนนี้ควบคุมไม่ค่อยอยู่ 

There's no holding him. 

他这个人是约束不住的。

Tā zhè gè rén shì yuē shù bú zhù de.

*约束 

Yuē shù 

บังคับ ;

ควบคุม ;

จำกัด(ให้อยู่ในขอบเขต)

 


ฉันไม่เคยปิดบังความจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเฉพาะกับคุณ 

I never hid the truth, least of all from you. 

我从不隐瞒事实,尤其是对你。

Wǒ cóng bù yǐn mán shì shí, yóu qí shì duì nǐ.

 


ฉันรู้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรอยู่

I knew he was hiding something.

我就知道他在隐瞒着什么。

Wǒ jiù zhī dào tā zài yǐn mán zhe shén me.

 

ดูเหมือนคุณจะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่

You seem to be hiding something.

你好像隐瞒了点什么。

Nǐ hǎo xiàng yǐn mán le diǎn shén me. 

 


คุณกล้าทำเรื่องอย่างนี้เชียวหรือ 

How dare you do such a thing?

你胆敢做这样的事?

Nǐ dǎn gǎn zuò zhè yàng de shì?

*胆敢 

Dǎn gǎn 

กล้าที่จะ (เชียวหรือ)

 


ถ้าคุณกล้าทำแบบนั้น ฉันก็จะไล่คุณออก

I'll fire you if you dare to do so. 

你胆敢这么做,我就开除你。

Nǐ dǎn gǎn zhè me zuò, wǒ jiù kāi chú nǐ.

 


ดูซิว่าคุณจะกล้าแตะต้องฉันไหม 

Don't you dare touch me!

看你胆敢碰我一下!

Kàn nǐ dǎn gǎn pèng wǒ yí xià!

 


คุณกล้าบอกเขาเหรอว่าฉันพูดอะไร

Don't you dare tell him what I said! 

你胆敢告诉他我说的话!

Nǐ dǎn gǎn gào sù tā wǒ shuō de huà! 

 


ฉันบังเอิญพบเขากลางทาง 

I met him on the way.

我恰在半路遇见了他。

Wǒ qià zài bàn lù yù jiàn le tā.


💝💝💝💝💝


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

No matter what  happens.

不管发生什么事。

Bù guǎn fā shēng shén me shì.

 


ฉันจะอยู่ที่นั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

I'll be there whatever happens. 

不管发生什么事我都会到那儿的。

Bù guǎn fā shēng shén me shì wǒ dōu huì dào nàr de.

 


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

Whatever happens, you must survive all along.

不管发生什么事,你必须好好活着。

Bù guǎn fā shēng shén me shì, nǐ bì xū hǎo hǎo huó zhe.

 


ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราได้เตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดี 

Whatever may happen, we are prepared for it.

不管发生什么事,我们已经做好准备。

Bù guǎn fā shēng shén me shì, wǒ men yǐ jīng zuò hǎo zhǔn bèi. 

 


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็อย่าได้ออกมาเชียวนะ Don't come out, whatever happens. 

不管发生什么事都别出来。

guǎn fā shēng shén me shì dōu bié chū lái.

 


ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ 

Whatever happens, I'm coming through.

不管发生什么事,我都将挺过去。

guǎn fā shēng shén me shì, wǒ dōu jiāng tǐng guò qù.

 


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะปกป้องฉันใช่ไหม 

Will you protect me, no matter what happens?

不管发生什么事,你都会保护我吗?

guǎn fā shēng shén me shì, nǐ dōu huì bǎo hù wǒ ma? 


 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่กับคุณตลอดไป 

Whatever happens, I'll always be with you, forever.

不管发生什么事,我都会和你在一起,直到永远。

Bù guǎn fā shēng shén me shì, wǒ dōu huì hé nǐ zài yì qǐ, zhí dào yǒng yuǎn.

 


เขารู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง 

He was a little upset.

他稍微有一点不高兴。

Tā shāo wēi yǒu yì diǎn bù gāo xìng.

 


ไม่ต้องห่วงคุณยังพอมีเวลาอยู่บ้าง 

Don't worry, you still have a little time.

别担心,你还有一点儿时间。

Bié dān xīn, nǐ hái yǒu yì diǎnr shí jiān.

 


ยิ่งไปกว่านั้น พวกเรายังไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ 

Nor is it certain these are such good times.

而且,我们还不能肯定现在的形势大好。

Ér qiě, wǒ men hái bù néng kěn dìng xiàn zài de xíng shì dà hǎo.

 


ความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่รังเกียจ 

Selfishness is contemptible. 

自私自利是可鄙的。

sī zì lì shì kě bǐ de. 

*可鄙 

ที่น่ารังเกียจ; 

น่ารังเกียจ; 

บัดซบ; 

เลวอย่างยิ่ง

 

💢💢💢💢


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาบ่นอยู่ไม่กี่คำก็ไป 

He grunted and left.

他咕噜几句就走。

Tā gū lū jǐ jù jiù zǒu.

 


เขาไม่เคยพูดถึงครอบครัวของเขาเลย 

He never talked about his family.

他从来没谈到他的家庭。

Tā cóng lái méi tán dào tā de jiā tíng.

 


เธอมีเพื่อนไม่เต็มบาทอยู่ไม่กี่คน ; เธอมีเพื่อนบ๊องๆอยู่ไม่กี่คน 

She's got some nutty friends.

她有几个疯疯癫癫的朋友。

Tā yǒu jǐ gè fēng fēng diān diān de péng yǒu. 

 

 

เขามักจะทำตัวบ๊องๆ; เขามักจะทำตัวไม่เต็มบาท 

He's never been quite right in the head. 

他总是疯疯癫癫的。

Tā zǒng shì fēng fēng diān diān de.

 

อย่าไปถือสาในสิ่งที่เขาพูดเลย เขาเป็นทำไม่เต็มบาทนะ ; อย่าไปถือสาในสิ่งที่เขาพูดเลย เขาเป็นคนบ๊องๆนะ

Never mind what he said, he's crackers.

别在意他说的,他疯疯癫癫的。

Bié zài yì tā shuō de, tā fēng fēng diān diān de.

 


เธอมีความบ๊องๆอยู่บ้าง ; เธอเป็นคนไม่เต็มบาทอยู่บ้าง 

he's a little crazy.

她有点疯疯癫癫的。

Tā yǒu diǎn fēng fēng diān diān de.

 


เขาได้นำข่าวดีไปบอกให้ทุกคนรู้ 

He told the good news to his family.

他把好消息告诉了他家。

Tā bǎ hǎo xiāo xi gào sù le tā jiā.

 


นี่เป็นเรื่องธรรมดาเกินไปที่จะพูดถึง

It's too common to mention. 

这太平常了,不值一提。

Zhè tài píng cháng le, bù zhí yī tí.

 


ขอบคุณนะ แต่มันไม่ได้พิเศษอะไรจนต้องกล่าวถึงนะ 

Thank you, but it really is not  anything special.

谢谢,不过这实在是不值一提。

Xiè xiè, bú guò zhè shí zài shì bù zhí yī tí. 

 


ฉันไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร 

I don't know how this happened. 

我不知道这事怎么发生的。

Wǒ bù zhī dào zhè shì zěn me fā shēng de.

 


ยากที่จะจินตนาการว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร 

It's hard to envisage how it could have happened. 

很难想象事情怎么发生的。

Hěn nán xiǎng xiàng shì qíng zěn me fā shēng de. 

 


บางครั้งก็ยากที่จะบอกได้ว่าการทะเลาะกันมันเกิดขึ้นได้อย่างไร 

Sometimes it is hard to tell how a quarrel comes about. 

有时很难说出争吵是怎么发生的。

Yǒu shí hěn nán shuō chū zhēng chǎo shì zěn me fā shēng de.


💕💕💕💕


学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม