ประโยคภาษาจีน

 


ของชิ้นนี้ช่างเป็นอะไรที่น่ารักจัง 

What a sweet little thing! 

这小东西真可爱。

Zhè xiǎo dōng xī zhēn kě ài. 

 

ฉันชอบลูกหมา พวกเขาช่างน่ารักจริงๆ 

I love puppies! They're so cute! 

我喜欢小狗!它们真可爱!

Wǒ xǐ huān xiǎo gǒu! Tā men zhēn kě ài!

 

ดูลิงตัวนั้นสิช่างน่ารักจัง 

Oh, look, that little monkey is so cute. 

看,那个小猴子真可爱。

Kàn, nà gè xiǎo hóu zi zhēn kě ài. 

 

พวกเด็ก ๆ ทำการบ้านอยู่ที่โต๊ะอาหาร 

The children are doing their homework at the dining room table.

孩子们在餐桌上做功课。

Hái zi men zài cān zhuō shàng zuò gōng kè. 

 

ในฐานะที่เป็นนักเรียน ทุกคนต้องทำการบ้าน 

As students, we all have to do homework. 

作为学生,不得不做功课。

Zuò wéi xué shēng, bù dé bù zuò gōng kè.

 

เด็กชายคนนี้ผัดวันประกันพรุ่งกับการทำการบ้าน 

The boy drags his feet in doing school work.

这男孩做功课拖拖拉拉。

Zhè nán hái zuò gōng kè tuō tuō lā lā.

 

เขาเป็นคนที่ทำงานเช้าชามเย็นชาม 

He is a last minute man. 

他是个办事拖拖拉拉的人。

Tā shì gè bàn shì tuō tuō lā lā de rén.

 

อย่าช้าอืดอาดสิ  ฉันรีบ 

Don't procrastinate. I'm in a hurry.

别拖拖拉拉的啦,我赶时间。

Bié tuō tuō lā lā de la, wǒ gǎn shí jiān.

 

เขาไปแล้วไม่ใช่เหรอ 

Isn't he gone?

他不是走了吗?

Tā bú shì zǒu le ma?

 


ใช่ว่าเขาจะไม่รู้  

It's not that he doesn't know.

他并不是不知道。

Tā bìng bú shì bù zhī dào.

 

ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่  

It's not that he doesn't know what he's doing.

他并不是不知道自己在做什么。

Tā bìng bú shì bù zhī dào zì jǐ zài zuò shén me.

 

 

เขาเป็นคนที่ไม่มีชีวิตชีวา 

He is a lifeless man.

他是一个没有生命活力的人。

Tā shì yí gè méi yǒu shēng mìng huó lì de rén.

 

 

 

💗💗💗💗💗


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节