ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าควรจะทำยังไงต่อไป

I don't quite know what to do next. 

我不太清楚下一步该怎么办。

Wǒ bù tài qīng chǔ xià yí bù gāi zěn me bàn. 

 

ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่า ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น

What will happen next is anybody's guess. 

下一步会发生什么事,谁也说不准。

Xià yí bù huì fā shēng shén me shì, shéi yě shuō bu zhǔn.

 

เขาลังเลว่าต่อไปจะทำอย่างไร

He was unsure of what to do next.

他对下一步该做什么犹豫不定。

Tā duì xià yí bù gāi zuò shén me yóu yù bù dìng.

 

เขากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี

He was considering what to do next.

他在考虑下一步怎么办。

Tā zài kǎo lǜ xià yí bù zěn me bàn. 

 

พวกเราจำเป็นต้องคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี

We had to think what to do next. 

我们必须考虑下一步该怎么办。

men bì xū kǎo lǜ xià yí bù gāi zěn me bàn.

 

ฉันคาดเดาไม่ได้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น

I'm not sure what will happen next. 

下一步怎么样,我心中无数。

Xià yí bù zěn me yàng, wǒ xīn zhōng wú shù. 

 

เขาอยากจะนอนสักงีบหนึ่ง แต่ก็นอนไม่หลับ 

He wanted to sleep, but he couldn't.

他想睡一会,但睡不着。

Tā xiǎng shuì yí huǐ, dàn shuì bù zháo.

 


เขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

He didn't want to get involved in it.

他不想插手这事。

Tā bù xiǎng chā shǒu zhè shì.

插手

Chā shǒu 

เข้าแทรก;

เข้าร่วม(ทำเรื่องบางอย่าง)


 

งานชิ้นนี้ถ่วงไว้นานแล้ว

This work has been dragging on far too long.

这件工作拖得太久了。

Zhè jiàn gōng zuò tuō dé tài jiǔ le.

 

เวลากำหนดจะถึงอยู่แล้ว จะถ่วงเวลาออกไปอีกไม่ได้ 

The deadline is coming. We can't delay any longer.

期限快到了,不能再拖延了。

Qī xiàn kuài dào le, bù néng zài tuō yán le.

 

พี่น้องไม่ถูกกัน 

Brothers are at odds.

兄弟不和。

Xiōng dì bù hé.

不和 

Bù hé 

ไม่ถูกกัน; 

ไม่ปรองดองกัน

 


เราได้พบผู้คนนับไม่ถ้วน 

We see countless people.

我们见到数不清的人们。

Wǒ men jiàn dào shǔ bù qīng de rén men.


💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节