ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาบอกเป็นนัยว่าเขามีแพลนจะเกษียณ

He has already intimated he intends to retire. 

他已经暗示他打算退休。

Tā yǐj īng àn shì tā dǎ suàn tuì xiū.

 


คุณกำลังบอกใบ้อะไรฉัน 

What are you hinting at? 

你在暗示什么?

Nǐ zài ànshì shénme?

 


คุณจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้น; ใช้เท่าที่คุณต้องการ 

Take as much as you need.

你需要多少就拿多少。

Nǐ xū yào duō shǎo jiù ná duō shǎo.

 


คิดไม่ถึงว่าเธอจะเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ 

We never thought she would poke her nose into this.

想不到她会插上一手。

Xiǎng bú dào tā huì chā shàng yì shǒu.

 


มันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ 

That is bound to happen.

那是一定会发生的。

Nà shì yí dìng huì fā shēng de.

 


ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง 

There's nothing to worry about.

没什么可担心。

Méi shén me kě dān xīn.

 


คุณหมายถึงอะไรกันแน่ 

What exactly do you mean?

你究竟是什么意思?

Nǐ jiū jìng shì shén me yì si?

*究竟 

Jiū jìng  

(ศัพท์วิเศษณ์)ใช้ในประโยคคำถาม มีความหมายที่แสดงถึงการสืบสาวราวเรื่อง

 


ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ 

No one knows for sure what happened. 

谁也不知道究竟发生了什么事。

Shéi yě bù zhī dào jiù jìng fā shēng le shén me shì.

 


เราต้องการจะรู้สาเหตุว่าเป็นยังไงแน่ 

We all want to know what actually happened. 

我们都想知道个究竟。

Wǒ men dōu xiǎng zhī dào gè jiū jìng.

*究竟 

Jiū jìng 

เหตุผล; มูลเหตุ; สาเหตุ

 

คนๆนี้น่าเชื่อถือ 

This man is reliable.

这个人很可靠。

Zhège rén hěn kě kào.

 


เขาน่าจะไม่รู้ 

He may not know.

他可能不知道。

Tā kě néng bù zhī dào.

 

ควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งนานแล้ว 

That's just as it should be.

本来就该如此。

Běn lái jiù gāi rú cǐ.

 

 

💙💙💙💙💙


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节