บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  รถของเขาเหมือนกับของฉัน  His car is like mine. 他的汽车跟我的那辆一样。 Tā de qì chē gēn wǒ de nà liàng y í yàng.   เธอคล้ายกับพี่สาวของเธอมาก   She is very like her sister. 她和她姐姐相像极了。 Tā hé tā jiě jiě xiāng xiàng jí le.   ฉันชอบน้ำเสียงที่นุ่มนวลและความอ่อนโยนของเขา   I like his gentle and mild voice. 我喜欢他那温柔和轻柔的声音。 Wǒ xǐ huān tā nà wēn róu hé qīng róu de shēng yīn.   พวกเรากลับถึงบ้านเร็วมาก  We arrived home early. 我们很早就到家了。 Wǒ men hěn zǎo jiù dào jiā le.   พวกเราพักที่โรงแรมเดียวกัน  We were staying at the same hotel. 我们住在同一家酒店。 Wǒ men zhù zài tóng y ì jiā jiǔ diàn.   จนถึงวันนี้ฉันยังไม่ได้รับคำตอบของเขาเลย   I haven't got his reply so far. 我至今未得到他的答复。 Wǒ zhì jīn wèi dé dào tā de dá fù.   จนถึงบัดนี้ยัง พวกเขาก็ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้  As yet, they have no solid evidence.  他们至今没有任何可靠的证据。 Tā men zhì jīn méi yǒu rèn hé kě kào de zhèng jù.    จนถึงบัดนี้ฉันยังไม่ได้รับแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเลย   Up to now, I

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันหวังว่าคุณจะลองดู I want you to try. 我希望你试试。 Wǒ xī wàng nǐ shì shì.   บอกความจริงเลยนะ ฉันไม่ชอบรถใหม่ของเขาเลย   To tell you the truth, I don’t like his new car at all. 给你说实话,我一点儿也不喜欢他的那新辆车。 Gěi nǐ shuō shí huà, wǒ y ì diǎnr yě bù xǐ huān tā de nà xīn liàng chē.   พวกเราจะไปกันยังไง นั่งรถประจำทางหรือนั่งรถไฟไป How shall we go, by bus or by train? 我们怎么走?乘公共汽车还是坐火车? Wǒ men zěn me zǒu? Chéng gōng gòng qì chē hái shì zuò huǒ chē?   คุณไปที่นั่นมาแล้วหรือว่ายังไม่ไป Did you go there, or didn’t you? 你去了那儿还是没有去? Nǐ qù le nàr hái shì méi yǒu qù?   ถ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปเหมือนกัน  If you do not go, I shall not go, either. 如果你不去,那么我也不去。 Rú guǒ nǐ b ú qù, nà me wǒ yě b ú qù.   อากาศหนาวเป็นบางครั้งและร้อนในบางครั้ง   It is sometimes hot and sometimes cold. 天气有时冷有时热。 Tiān qì yǒu shí lěng yǒu shí rè.   เธอเป็นผู้หญิงที่น่ารัก  She’s such a pleasant girl. 她真是个可爱的姑娘。 Tā zhēn sh ì gè kě ài de gū niáng.   คุณชอบฤดูไหนที่สุด Wh

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้   He didn't want to get involved in it. 他不想插手这事。 Tā bù xiǎng chā shǒu zhè shì. * 插手   Chā shǒu  เข้าแทรก ;  เข้าร่วม (ทำเรื่องบางอย่าง)   เขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย นอกจากนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว He doesn't know anything about the matter, besides, he doesn't want to get involved. 他对这件事不清楚,再说,他也不想插手。 Tā duì zhè jiàn shì bù qīng chǔ, zài shuō, tā yě bù xiǎng chā shǒu.    ฉันแน่ใจว่าเธอไม่ต้องการให้พวกเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเธอ I'm sure she doesn't want us horning in on her business. 我肯定她不希望我们插手她的事。 Wǒ kěn dìng tā bù xī wàng wǒ men chā shǒu tā de shì.   การเข้าไปยุ่งของเขาทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิง His meddling made a mess of everything. 他一插手,就把事情全弄糟了。 Tā yī chā shǒu, jiù bǎ shì qíng quán nòng zāo le.   ฉันยังมีธุระอยู่ อย่ามากวนฉันเลย   I have something else to do. Don't bother me. 我还有事,别来纠缠。 Wǒ hái yǒu shì, bié lái jiū chán. * 纠缠   Jiū c

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันเห็นกาแฟบนโต๊ะ  I can see some coffee on the table. 我能看到桌子上的一些咖啡。 Wǒ néng kàn dào zhuō zi shàng de y ì xiē kā fēi.   เขาหาแก้วไม่เจอ  He can’t find the cups. 他找不到杯子。 Tā zhǎo b ú dào bēi zi.   การหาคนที่เหมาะสมกับงานเป็นสิ่งสำคัญ  It is most important to find a suitable person for the job. 找到一位适合做这份工作的人是至关重要的。 Zhǎo dào y í wèi shì hé zuò zhè fèn gōng zuò de rén shì zhì guān zhòng yào de.   เขาหน้ามึนตึงคล้ายๆกับโกรธมาก   He had a taut expression on his face as if he were very angry.  他脸紧绷绷的,像很生气的样子。 T ā liǎn jǐn bēng bēng de, xiàng hěn shēng qì de yàng zi. เมื่อเธออยู่ในภาวะที่ขาดสติ เธอจะล้มฟาดพื้นหลายต่อหลายครั้ง   In her delirium, she had fallen to the floor several times.  她在神志不清的状态下几次摔倒在地上。 Tā zài shén zhì bù qīng de zhuàng tài xià jǐ cì shuāi dǎo zài dì shàng. * 神志不清    Shén zhì bù qīng  ไม่ได้สติ ;  ขาดสติ   เธอขาดสติจน เกินกว่าจะเข้าใจทุกสิ่งที่เราได้พูดไปกับเธอ  She was too far gone to understand anything we said to h

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  นั่งบนเก้าอี้   Sit on a chair. 坐在椅子上。 Zuò zài yǐ zi shàng.   มีชาอยู่ในถ้วย   There is some tea in the cup. 杯子里有些茶水。 Bēi zi l ǐ yǒu xiē chá shuǐ.   เขาเพิ่งจะกินช็อคโกแลตไปหนึ่งชิ้น  He has just had a chocolate bar. 他刚刚吃了一块巧克力。 Tā gang gāng chī le y í kuài qiǎo kè lì.   ในบาร์มีคนแน่นมาก  The bar is very crowded. 酒吧里人很拥挤。 Jiǔ bā lǐ rén hěn yǒng jǐ.   คุณเดินไปก่อน ฉันเดินเร็วเดี๋ยวก็ตามคุณทัน   You go first. I can walk fast and catch up with you. 你先走吧,我走得快,赶得上你。 Nǐ xiān zǒu ba, wǒ zǒu de kuài, gǎnd de shàng nǐ.   ตามหาเขาไม่พบ ; ตามหาเขาไม่เจอ   I can't find him. 找不着他。 Zhǎo bù zháo tā.   เขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึก ; เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกตายด้าน   He is an insensitive person. 他是一个麻木不仁的人。 Tā shì y í gè má mù bù rén de rén. * 麻木不仁    Má mù bù rén  ความรู้สึกตายด้าน ;  ไม่มีความรู้สึก   ดูเหมือนเขาจะไร้ความรู้สึกต่อคำวิจารณ์อย่างสิ้นเชิง   He seems completely insensitive to criticism.  他似乎对批评麻木不仁。 Tā sì hū du

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ถ้าคุณตั้งใจ คุณก็จะสอบผ่าน If you work hard, you’ll pass your exams. 如果你用功的话,你就会考试通过。 Rú guǒ nǐ yòng gōng de huà, nǐ jiù huì kǎo shì tōng guò.   หลังจากที่ทำงานมาทั้งวันเขาก็อยากจะนอนหลับสบาย  He wants to have a good sleep after a day’s work. 在一天的工作之后,他想好好睡上一觉。 Zài y ì tiān de gōng zuò zhī hòu, tā xiǎng hǎo hǎo shuì shàng y í j ì ao.   เขาตกงาน  He is without work. 他失业了。 Tā shī yè le.   รอให้ถึงตาคุณก่อน   Waiting for your turn. 等着轮到你吧。 Děng zhe lún dào nǐ ba.   เขาเดินเร็วมาก แต่ฉันก็เดินตามทัน   He walks fast and I can keep up. 他走得快,我也跟得上。 Tā zǒu de kuài, wǒ yě gēn de shàng.   ในความคิดของฉัน     นี่เป็นการลงทุนที่น่าเชื่อถือมาก In my opinion, it's a very sound investment.  依我看,这是十分可靠的投资。 Yī wǒ kàn, zhè shì shí fēn kě kào de tóu zī.    ในความคิดของฉันการแต่งงานของพวกเขาเป็นความผิดพลาด In my opinion, their marriage was a mistake. 依我看,他们的婚姻是个错误。 Yī wǒ kàn, tā men de hūn yīn shì gè cuò wù.    ในความคิดของ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณจะทำยังไงกับสิ่งนั้น  What are you going to do with that? 你打算如何处理那个? Nǐ dǎ suàn rú hé chǔ lǐ nà gè?   ส่งมาให้ฉัน  Give it to me. 把它给我。 Bǎ tā gěi wǒ.   ส่งมีดเล่มนั้นมาให้ฉัน  Give me that knife. 给我那把小刀。 Gěi wǒ nà bǎ xiǎo dāo.   อย่ามาพูดกับฉันแบบนี้นะ  Don’t speak to me like that! 别那样跟我讲话! Bié nà yàng gēn wǒ jiǎng huà!   ระวัง อย่าทำหล่นนะ Be careful! Don’t drop it. 小心!别摔了。 Xiǎo xīn! Bié shuāi le.   เธอวางมีดและส้อมลงแล้วรีบไปรับโทรศัพท์  She dropped her knife and fork and hurried to answer the phone. 她放下刀叉赶紧去接电话。 Tā fàng xià dāo chā gǎn jǐn qù jiē diàn huà.   น้ำตาหยดลงมาจากใบหน้าของเธอ  Tears dropped from her face. 泪珠从她的脸上滑落。 Lèi zhū cóng tā de liǎn shàng huá luò.   เขาลดเสียงให้เบาลง  He dropped his voice. 他把声音放低了些。 Tā bǎ shēng yīn fàng dī le xiē.   ฉันจะส่งของขวัญไปให้เขา  I’ll send him a present. 我将给他送去一件礼物。 Wǒ jiāng gěi tā sòng qù y í jiàn lǐ wù.   อย่าลุกลี้ลุกลน ไม่มีอันตรายใดๆ Don't