ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


รถของเขาเหมือนกับของฉัน 

His car is like mine.

他的汽车跟我的那辆一样。

Tā de qì chē gēn wǒ de nà liàng yí yàng.

 

เธอคล้ายกับพี่สาวของเธอมาก 

She is very like her sister.

她和她姐姐相像极了。

Tā hé tā jiě jiě xiāng xiàng jí le.

 

ฉันชอบน้ำเสียงที่นุ่มนวลและความอ่อนโยนของเขา 

I like his gentle and mild voice.

我喜欢他那温柔和轻柔的声音。

Wǒ xǐ huān tā nà wēn róu hé qīng róu de shēng yīn.

 

พวกเรากลับถึงบ้านเร็วมาก 

We arrived home early.

我们很早就到家了。

men hěn zǎo jiù dào jiā le.

 

พวกเราพักที่โรงแรมเดียวกัน 

We were staying at the same hotel.

我们住在同一家酒店。

men zhù zài tóng yì jiā jiǔ diàn.

 

จนถึงวันนี้ฉันยังไม่ได้รับคำตอบของเขาเลย 

I haven't got his reply so far.

我至今未得到他的答复。

Wǒ zhì jīn wèi dé dào tā de dá fù.

 

จนถึงบัดนี้ยังพวกเขาก็ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ 

As yet, they have no solid evidence. 

他们至今没有任何可靠的证据。

men zhì jīn méi yǒu rèn hé kě kào de zhèng jù. 

 

จนถึงบัดนี้ฉันยังไม่ได้รับแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเลย 

Up to now, I haven't received any formal notice.

直到现在我还没有接到正式通知。

Zhí dào xiàn zài wǒ hái méi yǒu jiē dào zhèng shì tōng zhī.

 

จนถึงเมื่อคืนวานนี้เราจึงได้รับการแจ้งให้ทราบ 

We didn't get the notice until last night.

我们直到昨晚才接到通知。

men zhí dào zuó wǎn cái jiē dào tōng zhī.

 

พวกเราเคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่ 

We've heard him talk about it.

我们听过他谈到这件事。

men tīng guò tā tán dào zhè jiàn shì.

 

อย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลย 

Don't mention that again.

别再提那件事了。

Bié zài tí nà jiàn shì le.

 💦💦💦💦ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันหวังว่าคุณจะลองดู

I want you to try.

我希望你试试。

Wǒ xī wàng nǐ shì shì.

 

บอกความจริงเลยนะ ฉันไม่ชอบรถใหม่ของเขาเลย 

To tell you the truth, I don’t like his new car at all.

给你说实话,我一点儿也不喜欢他的那新辆车。

Gěi nǐ shuō shí huà, wǒ yì diǎnr yě bù xǐ huān tā de nà xīn liàng chē.

 


พวกเราจะไปกันยังไง นั่งรถประจำทางหรือนั่งรถไฟไป

How shall we go, by bus or by train?

我们怎么走?乘公共汽车还是坐火车?

men zěn me zǒu? Chéng gōng gòng qì chē hái shì zuò huǒ chē?

 

คุณไปที่นั่นมาแล้วหรือว่ายังไม่ไป

Did you go there, or didn’t you?

你去了那儿还是没有去?

Nǐ qù le nàr hái shì méi yǒu qù?

 

ถ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปเหมือนกัน 

If you do not go, I shall not go, either.

如果你不去,那么我也不去。

guǒ nǐ bú qù, nà me wǒ yě bú qù.

 

อากาศหนาวเป็นบางครั้งและร้อนในบางครั้ง 

It is sometimes hot and sometimes cold.

天气有时冷有时热。

Tiān qì yǒu shí lěng yǒu shí rè.

 

เธอเป็นผู้หญิงที่น่ารัก 

She’s such a pleasant girl.

她真是个可爱的姑娘。

Tā zhēn shì gè kě ài de gū niáng.

 

คุณชอบฤดูไหนที่สุด

Which seasons do you like best?

你最喜欢哪儿些季节?

Nǐ zuì xǐ huān nǎr xiē jì jié?

 

เขาคุ้นเคยกับขั้นตอนการส่งออก

He is familiar with export procedure. 

他熟悉出口手续。

Tā shú xī chū kǒu shǒu xù. 

 

เขาไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางการเงิน

He is not familiar with financial terminology.

他不熟悉金融术语。

Tā bù shú xī jīn róng shù yǔ. 

 

เขารู้จักทุกซอกทุกมุมของสถานที่แห่งนี้

He knows the twists and turns of the place. 

他熟悉这块地方的每一个角落。

Tā shúxī zhè kuài dìfāng de měi yīgè jiǎoluò. 

 

งานชิ้นนี้ถ่วงไว้นานแล้ว

This work has been dragging on far too long. 

这件工作拖得太久了。

Zhè jiàn gōng zuò tuō de tài jiǔ le.

 

เวลากำหนดจะถึงอยู่แล้ว จะถ่วงเวลาออกไปอีกไม่ได้

The deadline is coming. We can't delay any longer.

期限快到了,不能再拖延了。

Qī xiàn kuài dào le, bù néng zài tuō yán le.

 

🍓🍓🍓ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

He didn't want to get involved in it.

他不想插手这事。

Tā bù xiǎng chā shǒu zhè shì.

*插手 

Chā shǒu 

เข้าแทรก

เข้าร่วม (ทำเรื่องบางอย่าง)

 


เขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย นอกจากนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว

He doesn't know anything about the matter, besides, he doesn't want to get involved.

他对这件事不清楚,再说,他也不想插手。

Tā duì zhè jiàn shì bù qīng chǔ, zài shuō, tā yě bù xiǎng chā shǒu. 

 


ฉันแน่ใจว่าเธอไม่ต้องการให้พวกเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเธอ I'm sure she doesn't want us horning in on her business.

我肯定她不希望我们插手她的事。

Wǒ kěn dìng tā bù xī wàng wǒ men chā shǒu tā de shì.

 


การเข้าไปยุ่งของเขาทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิง His meddling made a mess of everything.

他一插手,就把事情全弄糟了。

Tā yī chā shǒu, jiù bǎ shì qíng quán nòng zāo le.

 


ฉันยังมีธุระอยู่ อย่ามากวนฉันเลย 

I have something else to do. Don't bother me.

我还有事,别来纠缠。

Wǒ hái yǒu shì, bié lái jiū chán.

*纠缠 

Jiū chán 

กวน

กวนใจ

รบกวน

เกี่ยวพัน

 


ชะตากรรมของเธอเกี่ยวพันกับเขา Her fate intertwined with his.

她与他的命运纠缠在一起。

Tā yǔ tā de mìng yùn jiū chán zài yì qǐ. 

 


ปัญหายุ่งอีนุงตุงนัง The problem has become very complicated.

问题纠缠不清。

Wèn tí jiū chán bù qīng.

*纠缠 

Jiū chán 

ยุ่งเหยิง

ยุ่งอีนุงตุงนัง

 


เขามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองมากเกินไปจนไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ He was too preoccupied with his own thoughts to notice anything wrong.

他只顾想着心事,没注意到有什么不对。

Tā zhǐ gù xiǎng zhe xīn shì, méi zhù yì dào yǒu shé me bú duì.

 


คุณไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย คุณเอาแต่สนใจตัวคุณเอง 

You never think of anyone but yourself. 

你从来不考虑别人,就只顾你自己。

Nǐ cóng lái bù kǎo lǜ bié rén, jiù zhǐ gù nǐ zì jǐ. 

 


เขาสนใจแค่การหาเงินเท่านั้น He's just trying to make money. 

他只顾赚钱。

Tā zhǐ gù zhuàn qián.

 


อย่าโฟกัสแค่เรื่องงานและการจ่ายบิล Don't settle for a job that pays the bills.

不要只顾着工作,和支付账单。

Bú yào zhǐ zhe gōng zuò, hé zhī fù zhàng dān.

 


ในตอนนั้นฉันเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับงาน In those days all I cared about was my career. 

那时候我只顾埋头工作。

Nà shí hòu wǒ zhǐ gù mái tóu gōng zuò.
🍁🍁🍁🍁🍁


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเห็นกาแฟบนโต๊ะ 

I can see some coffee on the table.

我能看到桌子上的一些咖啡。

Wǒ néng kàn dào zhuō zi shàng de yì xiē kā fēi.

 

เขาหาแก้วไม่เจอ 

He can’t find the cups.

他找不到杯子。

Tā zhǎo bú dào bēi zi.

 

การหาคนที่เหมาะสมกับงานเป็นสิ่งสำคัญ 

It is most important to find a suitable person for the job.

找到一位适合做这份工作的人是至关重要的。

Zhǎo dào yí wèi shì hé zuò zhè fèn gōng zuò de rén shì zhì guān zhòng yào de.

 

เขาหน้ามึนตึงคล้ายๆกับโกรธมาก 

He had a taut expression on his face as if he were very angry. 

他脸紧绷绷的,像很生气的样子。

Tā liǎn jǐn bēng bēng de, xiàng hěn shēng qì de yàng zi.


เมื่อเธออยู่ในภาวะที่ขาดสติ เธอจะล้มฟาดพื้นหลายต่อหลายครั้ง 

In her delirium, she had fallen to the floor several times. 

她在神志不清的状态下几次摔倒在地上。

Tā zài shén zhì bù qīng de zhuàng tài xià jǐ cì shuāi dǎo zài dì shàng.

*神志不清  

Shén zhì bù qīng 

ไม่ได้สติ

ขาดสติ

 

เธอขาดสติจนเกินกว่าจะเข้าใจทุกสิ่งที่เราได้พูดไปกับเธอ 

She was too far gone to understand anything we said to her. 

她已神志不清,听不懂我们向她说的任何话。

Tā yǐ shén zhì bù qīng, tīng bù dǒng wǒ men xiàng tā shuō de rèn hé huà. 

 

ฉันไม่ได้สติ และหน้ามืดอยู่หลายครั้ง 

I was delirious and blacked out several times. 

我神志不清,昏迷了好几次。

Wǒ shén zhì bù qīng, hūn le hǎo jǐ cì.

 

พูดช้าๆไม่ต้องตื่นเต้น 

Speak slowly and don't be nervous. 

慢慢讲别紧张。

Màn man jiǎng bié jǐn zhāng.

 

พอดื่มเหล้าเมาแล้วสติก็เลอะเลือน 

Drunk and confused.

喝醉了酒,头脑昏沉。

Hē zuì le jiǔ, tóu nǎo hūn chén.

*昏沉 

Hūn chén 

สติเลอะเลือน

 

สมองของเธอเลอะเลือนเนื่องจากการนอนไม่พอ 

Her brain was befogged by lack of sleep.

她因缺乏睡眠而头脑昏沉。

Tā yīn quē fá shuì mián ér tóu nǎo hūn chén. 

 

เขาอยากจะนอนสักงีบหนึ่ง แต่ก็นอนไม่หลับ 

He wants to sleep for a while, but he can't sleep.

他想睡一会,但睡不着。

Tā xiǎng shuì yí huì, dàn shuì bù zháo.

 

มีคนเอามือแตะที่ไหล่ฉัน 

Someone patted me on the shoulder.

有人在我肩上轻轻拍一下。

Yǒu rén zài wǒ jiān shàng qīng qīng pāi yí xià.

 

🌳🌳🌳🌳


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 นั่งบนเก้าอี้ 

Sit on a chair.

坐在椅子上。

Zuò zài yǐ zi shàng.

 

มีชาอยู่ในถ้วย 

There is some tea in the cup.

杯子里有些茶水。

Bēi zi lǐ yǒu xiē chá shuǐ.

 

เขาเพิ่งจะกินช็อคโกแลตไปหนึ่งชิ้น 

He has just had a chocolate bar.

他刚刚吃了一块巧克力。

Tā gang gāng chī le yí kuài qiǎo lì.

 

ในบาร์มีคนแน่นมาก 

The bar is very crowded.

酒吧里人很拥挤。

Jiǔ bā lǐ rén hěn yǒng jǐ.

 

คุณเดินไปก่อน ฉันเดินเร็วเดี๋ยวก็ตามคุณทัน 

You go first. I can walk fast and catch up with you.

你先走吧,我走得快,赶得上你。

Nǐ xiān zǒu ba, wǒ zǒu de kuài, gǎnd de shàng nǐ.

 

ตามหาเขาไม่พบ ;ตามหาเขาไม่เจอ 

I can't find him.

找不着他。

Zhǎo bù zháo tā.

 

เขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึก ;เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกตายด้าน 

He is an insensitive person.

他是一个麻木不仁的人。

Tā shì yí gè má mù bù rén de rén.

*麻木不仁  

Má mù bù rén 

ความรู้สึกตายด้าน

ไม่มีความรู้สึก

 

ดูเหมือนเขาจะไร้ความรู้สึกต่อคำวิจารณ์อย่างสิ้นเชิง 

He seems completely insensitive to criticism. 

他似乎对批评麻木不仁。

Tā sì hū duì pī píng má mù bù rén.

 

เขาไม่รู้สึกรู้สาอย่างนี้ ในใจของฉันรู้สึกไม่สะใจเลย 

It bothers me that he can is so insensitive. 

他这样麻木不仁,我心里很不痛快。

Tā zhè yàng má rén, wǒ xīn lǐ hěn bú tòng kuài.

 

พวกเราไปเจอว่าเขากำลังแอบฟังที่อยู่ที่นอกหน้าต่าง 

We caught him eavesdropping outside the window.

我们撞见他正在窗外偷听。

Wǒmen zhuàng jiàn tā zhèng zài chuāng wài tōu tīng.

*撞见  

Zhuàng jiàn 

พบ

เจอ

 

ฉันจับได้ว่าพวกเขานอนด้วยกัน 

I caught them in bed together. 

我撞见他们睡在一起。

Wǒ zhuàng jiàn tā men shuì zài yì qǐ.


ฉันเจอสิ่งที่น่าสนใจ ระหว่างทางไปทำงาน 

On my way to office, I came across something interesting. 

我在上班的路上撞见了一件有趣的事。

Wǒ zài shàng bān de lù shàng zhuàng jiàn le yí jiàn yǒu qù de shì. 


🍂🍂🍂🍂ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ถ้าคุณตั้งใจ คุณก็จะสอบผ่าน

If you work hard, you’ll pass your exams.

如果你用功的话,你就会考试通过。

guǒ nǐ yòng gōng de huà, nǐ jiù huì kǎo shì tōng guò.

 


หลังจากที่ทำงานมาทั้งวันเขาก็อยากจะนอนหลับสบาย 

He wants to have a good sleep after a day’s work.

在一天的工作之后,他想好好睡上一觉。

Zài yì tiān de gōng zuò zhī hòu, tā xiǎng hǎo hǎo shuì shàng yí jìao.

 

เขาตกงาน 

He is without work.

他失业了。

Tā shī le.

 


รอให้ถึงตาคุณก่อน 

Waiting for your turn.

等着轮到你吧。

Děng zhe lún dào nǐ ba.

 

เขาเดินเร็วมาก แต่ฉันก็เดินตามทัน 

He walks fast and I can keep up.

他走得快,我也跟得上。

Tā zǒu de kuài, wǒ yě gēn de shàng.

 

ในความคิดของฉัน   นี่เป็นการลงทุนที่น่าเชื่อถือมาก

In my opinion, it's a very sound investment. 

依我看,这是十分可靠的投资。

Yī wǒ kàn, zhè shì shí fēn kě kào de tóu zī. 

 

ในความคิดของฉันการแต่งงานของพวกเขาเป็นความผิดพลาด

In my opinion, their marriage was a mistake.

依我看,他们的婚姻是个错误。

Yī wǒ kàn, tā men de hūn yīn shì gè cuò wù. 

 

ในความคิดของฉัน นี่เป็นการเสียเวลาเลยหละ

In my view it was a waste of time. 

依我看,这是浪费时间。

Yī wǒ kàn, zhè shì làng fèi shí jiān.

 

ในความคิดของฉันปัญหาหลักเลยก็คือการขาดเงิน

Lack of money is the main problem, as I see it. 

依我看,主要问题是缺钱。

Yī wǒ kàn, zhǔ yào wèn tí shì quē qián. 

 

เท่าที่ฉันเห็น คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

As far as I can see, you've done nothing wrong. 

依我看,你没有做错任何事。

Yī wǒ kàn, nǐ méi yǒu zuò cuò rèn hé shì. 

 

ในความคิดของฉันเรื่องต่างๆจะไม่เปลี่ยนแปลง

In my view things won't change. 

依我看,事情不会改变。

Yī wǒ kàn, shì qíng bú huì gǎi biàn.

 

อย่างที่ฉันเห็นคุณควรทิ้งเขาไป

The way I see it, you should leave him. 

依我看,你该离开他。

Yī wǒ kàn, nǐ gāi lí kāi tā. 

 

ในความคิดของฉันสิ่งที่เขาพูดนั้นมีเหตุผล

From where I stand, what he said is reasonable. 

依我看,他说的话是有道理的。

Yī wǒ kàn, tā shuō de huà shì yǒu dào lǐ de.

 

🍒🍒🍒


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะทำยังไงกับสิ่งนั้น 

What are you going to do with that?

你打算如何处理那个?

Nǐ dǎ suàn rú hé chǔ lǐ nà gè?

 


ส่งมาให้ฉัน 

Give it to me.

把它给我。

Bǎ tā gěi wǒ.

 


ส่งมีดเล่มนั้นมาให้ฉัน 

Give me that knife.

给我那把小刀。

Gěi wǒ nà bǎ xiǎo dāo.

 


อย่ามาพูดกับฉันแบบนี้นะ 

Don’t speak to me like that!

别那样跟我讲话!

Bié nà yàng gēn wǒ jiǎng huà!

 


ระวัง อย่าทำหล่นนะ

Be careful! Don’t drop it.

小心!别摔了。

Xiǎo xīn! Bié shuāi le.

 


เธอวางมีดและส้อมลงแล้วรีบไปรับโทรศัพท์ 

She dropped her knife and fork and hurried to answer the phone.

她放下刀叉赶紧去接电话。

Tā fàng xià dāo chā gǎn jǐn qù jiē diàn huà.

 


น้ำตาหยดลงมาจากใบหน้าของเธอ 

Tears dropped from her face.

泪珠从她的脸上滑落。

Lèi zhū cóng tā de liǎn shàng huá luò.

 


เขาลดเสียงให้เบาลง 

He dropped his voice.

他把声音放低了些。

Tā bǎ shēng yīn fàng dī le xiē.

 


ฉันจะส่งของขวัญไปให้เขา 

I’ll send him a present.

我将给他送去一件礼物。

Wǒ jiāng gěi tā sòng qù yí jiàn lǐ wù.

 


อย่าลุกลี้ลุกลน ไม่มีอันตรายใดๆ Don't panic! There is no danger.

不要慌张!没有危险。

*慌张 

Huāng zhang 

ลุกลี้ลุกลน;

 ลนลาน

ตะลีตะลาน

 


เขาจะลุกลี้ลุกลนเมื่อมีความเครียด He is apt to get flustered when under pressure. 

他一有压力就会慌张。

Tā yī yǒu yā lì jiù huì huāng zhāng.

 

ปัญหาคือฉันไม่รู้ตัวว่าเขากำลังตะลีตะลานอยู่ The trouble was I didn't realize he was in a panic.

问题是我没发现他很慌张。

Wèn tí shì wǒ méi fā xiàn tā hěn huāng zhāng.

 


เขาลุกลี้ลุกลนจนลืมเรื่องนี้ไป He was so flustered he forgot it. 

他慌张得把这事给忘了。

Tā huāng zhāng de bǎ zhè shì gěi wàng le.💦💦💦💦💦💦


学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม