ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะทำยังไงกับสิ่งนั้น 

What are you going to do with that?

你打算如何处理那个?

Nǐ dǎ suàn rú hé chǔ lǐ nà gè?

 


ส่งมาให้ฉัน 

Give it to me.

把它给我。

Bǎ tā gěi wǒ.

 


ส่งมีดเล่มนั้นมาให้ฉัน 

Give me that knife.

给我那把小刀。

Gěi wǒ nà bǎ xiǎo dāo.

 


อย่ามาพูดกับฉันแบบนี้นะ 

Don’t speak to me like that!

别那样跟我讲话!

Bié nà yàng gēn wǒ jiǎng huà!

 


ระวัง อย่าทำหล่นนะ

Be careful! Don’t drop it.

小心!别摔了。

Xiǎo xīn! Bié shuāi le.

 


เธอวางมีดและส้อมลงแล้วรีบไปรับโทรศัพท์ 

She dropped her knife and fork and hurried to answer the phone.

她放下刀叉赶紧去接电话。

Tā fàng xià dāo chā gǎn jǐn qù jiē diàn huà.

 


น้ำตาหยดลงมาจากใบหน้าของเธอ 

Tears dropped from her face.

泪珠从她的脸上滑落。

Lèi zhū cóng tā de liǎn shàng huá luò.

 


เขาลดเสียงให้เบาลง 

He dropped his voice.

他把声音放低了些。

Tā bǎ shēng yīn fàng dī le xiē.

 


ฉันจะส่งของขวัญไปให้เขา 

I’ll send him a present.

我将给他送去一件礼物。

Wǒ jiāng gěi tā sòng qù yí jiàn lǐ wù.

 


อย่าลุกลี้ลุกลน ไม่มีอันตรายใดๆ Don't panic! There is no danger.

不要慌张!没有危险。

*慌张 

Huāng zhang 

ลุกลี้ลุกลน;

 ลนลาน

ตะลีตะลาน

 


เขาจะลุกลี้ลุกลนเมื่อมีความเครียด He is apt to get flustered when under pressure. 

他一有压力就会慌张。

Tā yī yǒu yā lì jiù huì huāng zhāng.

 

ปัญหาคือฉันไม่รู้ตัวว่าเขากำลังตะลีตะลานอยู่ The trouble was I didn't realize he was in a panic.

问题是我没发现他很慌张。

Wèn tí shì wǒ méi fā xiàn tā hěn huāng zhāng.

 


เขาลุกลี้ลุกลนจนลืมเรื่องนี้ไป He was so flustered he forgot it. 

他慌张得把这事给忘了。

Tā huāng zhāng de bǎ zhè shì gěi wàng le.💦💦💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节