ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ทำไมคุณยังไม่ไปอีก 

Why haven't you gone yet?

你怎么还不走?

Nǐ zěn me hái bù zǒu?

 

คุณว่ายังไงนะ 

What are you talking about?

你说什么啊!

Nǐ shuō shén me a!

 

ถนนสายนั้นไม่ยาว 

That road is not long.

 那条公路不长。

Nà tiáo gōng lù bù cháng.

 

ตอนนี้สะดวกสบายมากในการออกเดินทางท่องเที่ยว 

Now it's very convenient to travel anywhere you want.

现在出门旅行十分方便。

Xiàn zài chū mén lǚ xíng shí fēn fāng biàn.

 

ฉันอยากฝึกการออกเสียงกับคุณ 

I want to practice pronunciation with you.

我想跟你练习发音。

Wǒ xiǎng gēn nǐ liàn xí fā yīn.

 

คอยต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว 

We can't wait any longer.

不能再等了。

néng zài děng le.

 

เรียกให้เขารอหน่อย

Tell him to wait.

叫他等一等。

Jiào tā děng yì děng.

 

ฉันเรียกคุณจากทางด้านหลัง แต่คุณไม่ได้ยิน 

I called after you, but you did not hear. 

我在后面叫你,但是你没有听到。

Wǒ zài hòu miàn jiào nǐ, dàn shì nǐ méi yǒu tīng dào.

 

เขาแนะนำอย่างง่ายและรอบด้าน 

His introduction was simple and comprehensive.

他介绍得简单,全面。

Tā jiè shào de jiǎn dān, quán miàn.

 

เขาเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง 

He believed it to be true.

他相信这件事是真的。

Tā xiāng xìn zhè jiàn shì shì zhēn de.

 

เขาเอาแต่หัวเราะจนน้ำตาไหลออกมา 

He laughed until the tears came into his eyes.

他一直笑得眼泪都流了出来。

Tā yì zhí xiào dé yǎn lèi dōu liú le chū lái. 

 

เขาแสดงข้อคิดเห็นในที่ประชุมได้ดีเยี่ยม 

He gave a good opinion at the meeting.

他在会上发表了很好意见。

Tā zài huì shàng fā biǎo le hěn hǎo yì jiàn.

 

 💘💘💘💘💘

 

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节